Wajong-dienstverlening 2019

We willen zo veel mogelijk Wajongers met arbeidsvermogen aan werk helpen en aan het werk houden. In 2018 zijn we gestart met het nieuwe dienstverleningsmodel Wajong. Centraal hierin staat dat we alle Wajongers met arbeidsvermogen actueel in beeld hebben. Dat doen we onder andere door gesprekken met hen te voeren. Wajongers die al een tijdelijk of vast dienstverband hebben bij een reguliere werkgever bieden we ondersteuning om ervoor te zorgen dat ze ook aan het werk blijven.

Bij tijdelijk of vast dienstverband

Voor Wajongers met een tijdelijk dienstverband is onze dienstverlening gericht op, zo mogelijk, het verlengen van het dienstverband. Mede dankzij onze inspanningen zijn in de eerste 8 maanden van 2019 voor deze doelgroep 6.821 contracten verlengd. Indien contractverlenging niet mogelijk is, is de insteek om vroegtijdig (voordat de Wajonger werkloos wordt) te starten met de bemiddeling naar een nieuw werkkring. Wajongers met een vast dienstverband benaderen we in principe eerst telefonisch, waarbij gebruikgemaakt kan worden van een ondersteunende brief. Tijdens het gesprek leggen we uit wat de bedoeling van het contact is, brengen we de situatie van de Wajonger in kaart en bekijken we of deze behoefte aan dienstverlening heeft en zo ja, welke. Bij behoefte aan ondersteuning op de werkplek kan bijvoorbeeld de inzet van jobcoaching aan de orde zijn. Deze aanpak is op 4 vestigingen beproefd en wordt vanaf september opgeschaald. Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is afgesproken dat we in de resterende maanden van 2019 een gesprek hebben met 2.500 Wajongers met een vast dienstverband. Daarbij zorgen we voor een goede regionale spreiding.

Gesprekken

We hebben inmiddels minimaal 1 gesprek gevoerd met 47.841 van de 53.353 Wajongers met arbeidsvermogen die niet werken of voor wie niet een re‑integratietraject is ingekocht (90%). De overige 5.512 zijn voornamelijk Wajongers die eerder hebben afgezien van dienstverlening. In het afgelopen jaar hebben we 69% van alle Wajongers die eerder hadden afgezien van dienstverlening opnieuw benaderd met een dienstverleningsaanbod. Gemiddeld hebben we in de afgelopen 12 maanden 1,96 gesprek per Wajonger gevoerd. Tijdens de gesprekken nemen we hun actuele situatie door en bespreken we hoe wij hen desgewenst kunnen ondersteunen richting betaald werk en ook wat hun verplichtingen zijn.

Herbeoordeling

Bij onze contacten met Wajongers monitoren we ook de rechtmatigheid van hun uitkering. Wanneer we vermoeden dat de gezondheidssituatie van de Wajonger is veranderd, of als er onduidelijkheid is over diens re‑integratiemogelijkheden, bespreken de arbeidsdeskundige en de verzekeringsarts dit samen. Dit kan leiden tot een herbeoordeling. In de eerste 8 maanden van 2019 leidde deze werkwijze tot 480 beschikkingen op aanvragen voor een herbeoordeling.

Voorzieningen

We verstrekten in de verslagperiode 22.800 voorzieningen aan Wajongers met arbeidsvermogen. Het ging vooral om ondersteuning door jobcoaches. Ook verstrekten we voorzieningen aan mensen die naar het oordeel van UWV niet over arbeidsvermogen beschikken maar die wel een beroep op UWV doen voor een voorziening om te kunnen gaan werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die maar een beperkt aantal uren en/of dagen in de maand kunnen werken.

Banenafspraak

Gemeenten en UWV hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om de arbeidsmarkt transparant te maken. UWV registreert werkzoekenden in het klantvolgsysteem Sonar. Ook gemeenten kunnen dit doen en het systeem gebruiken voor het vinden van geschikte kandidaten voor een vacature. In Sonar kunnen ook klantprofielen worden opgesteld van geregistreerde kandidaten. Deze profielen bevatten gegevens over onder andere opleiding, vaardigheden, competenties, affiniteiten, beroepssectoren en taaksoorten. Het opstellen van het klantprofiel gebeurt samen met de klant en is een onderdeel van de reguliere dienstverlening van UWV. Ook gemeenten kunnen klantprofielen opstellen voor hun doelgroep. UWV stelt de klantprofielen geanonimiseerd beschikbaar via de Kandidatenverkenner banenafspraak, een online databank op werk.nl. Werkgevers en intermediairs kunnen hiermee zoeken naar profielen van kandidaten die vallen onder de banenafspraak en contact met hen opnemen via het Werkgeversservicepunt.

Alle arbeidsmarktregio’s zijn in meer of mindere mate bezig met het transparant maken van kun klantenbestand, al dan niet via het aanmaken van klantprofielen in Sonar. Eind augustus stonden er 91.589 kandidaten met een volledig ingevuld klantprofiel in Sonar, 8.525 van gemeenten en 83.064 met een UWV‑indicatie. Daarnaast wordt het onderwerp ‘transparantie/ken je klant’ vaak benoemd in de regioplannen die door de arbeidsmarktregio’s zijn ingediend.

Meting banenafspraak

In 2013 hebben kabinet en sociale partners afgesproken om in de periode van 2014 tot 2026 in totaal 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het ministerie van SZW informeert de Tweede Kamer jaarlijks aan het einde van het parlementaire jaar over de voortgang. UWV levert hiervoor de cijfers. UWV verzorgt ieder kwartaal een regionale trendrapportage over de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio. Uit de trendrapportage over het eerste kwartaal van 2019, die in juli verscheen, blijkt dat er tot en met eind maart 2019 landelijk in totaal 51.978 extra banen zijn gecreëerd.