Strategisch personeelsbeleid 2019

         

Stand 31-8-2019

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

*2009

*2003

t.o.v. 1-1-2003

Medewerkers**

         

Stand 1 januari

17.384

17.756

17.981

18.736

19.199

18.911

19.499

23.503

 

Stand 31 augustus

17.824

       

-5.679

Stand 31 december

 

17.448

18.002

18.250

19.076

19.437

20.842

23.329

 
          

Vast**

         

Stand 1 januari

16.021

16.323

16.553

16.318

16.387

16.718

18.317

21.142

 

Stand 31 augustus

16.134

       

-5.008

Stand 31 december

 

16.039

16.403

16.449

16.236

16.371

17.969

20.760

 
          

Tijdelijk

         

Stand 1 januari

1.363

1.433

1.428

2.418

2.812

2.193

1.182

2.361

 

Stand 31 augustus

1.690

       

-671

Stand 31 december

 

1.409

1.599

1.801

2.840

3.066

2.873

2.569

 
          

Fte’s**

         

Stand 1 januari

15.263

15.552

15.746

16.427

16.818

16.476

16.414

20.145

 

Stand 31 augustus

15.660

       

-4.485

Stand 31 december

 

15.304

15.763

15.993

16.741

17.056

17.812

20.136

 

Gemiddeld***

15.493

15.430

15.748

16.210

16.780

16.766

17.113

20.141

 
  • * Per 1 januari 2009 vond er een fusie plaats tussen UWV en CWI. De aantallen medewerkers en fte’s voor het jaar 2003 hebben uitsluitend betrekking op UWV. CWI had in de jaren voor 2009 circa 4.000 fte's.
  • ** De definitie is enigszins aangepast, waardoor het totaalaantal medewerkers iets lager wordt.
  • *** De methodiek om het gemiddeld aantal fte's te berekenen is met ingang van het jaarverslag over 2017 gewijzigd.

De omvang en aard van externe factoren, zoals nieuwe wet- en regelgeving en de economische situatie, beïnvloeden de omvang en aard van ons totale pakket aan werkzaamheden. Het is belangrijk dat we goed anticiperen op deze ontwikkelingen.

In de eerste 8 maanden van 2019 steeg het aantal medewerkers van UWV met 2,2%, het aantal fte’s met 2,3%. Dit geldt voor zowel tijdelijke als vaste arbeidsplaatsen. Het aantal tijdelijke arbeidsplaatsen is toegenomen door de komst van circa 130 trainees. Het aantal vaste arbeidsplaatsen is met name toegenomen door de opschaling van het aantal adviseurs werk in verband met de verwachte toenemende instroom WW‑uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. Om piekbelasting op te vangen en voor tijdelijke werkzaamheden maken we gebruik van een flexibele schil van tijdelijke werknemers.

Uitstroom

Externe factoren zoals nieuwe wet- en regelgeving en de economische situatie beïnvloeden de omvang en aard van ons totale pakket aan werkzaamheden. Verder heeft UWV te maken met vergrijzing: de gemiddelde leeftijd van UWV‑medewerkers ligt met 49 jaar ongeveer 7 jaar hoger dan bij geheel werkend Nederland. Het is belangrijk dat we voortdurend goed anticiperen op al deze ontwikkelingen. We hebben de verwachte personele ontwikkelingen per bedrijfsonderdeel in kaart gebracht en vertaald naar meerjarige scenario’s in strategische personeelsplannen. Dit geeft ons inzicht in onze personele ontwikkelingen en behoeften en maakt het mogelijk hierop beleidsmatig te anticiperen, ook in relatie tot de interne en externe arbeidsmarkt. De afgelopen jaren verdwenen er veel functies en was ons hrm‑beleid vooral gericht op veranderen zonder boventalligheid en de inzet van premobiliteit. Ook recente veranderingen in onze organisatie hebben we dankzij ruim 400 succesvolle interventies nagenoeg zonder boventalligheid kunnen realiseren. Dit geldt ook voor 8 regionale klachtambassadeurs aan wie per april 2019 premobiliteit werd verkondigd. In 2019 zijn 17 medewerkers boventallig geworden, waarvan er 7 inmiddels herplaatst zijn. Eind augustus 2019 waren er in totaal nog 51 medewerkers boventallig.

        

Stand

        

31

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

t.o.v.

 

t/m aug.

      

1-1 2018

Instroom nieuwe boventallige medewerkers

17

4

30

181

205

225

323

985

         

Uitstroom boventallige medewerkers

47

129

208

198

255

297

247

1.381

Intern nieuwe baan

19

43

96

71

108

71

138

546

Extern nieuwe baan

0

7

7

13

12

8

11

58

Eigen bedrijf begonnen

0

1

2

3

2

4

6

18

Ontslagen

15

43

58

60

43

49

35

303

Overige oorzaken zoals pensioen

13

35

45

51

90

165

57

456

         

Totaalaantal nog boventallige medewerkers ultimo periode

51

82

207

385

405

452

510

2.092

Detachering intern

16

31

97

189

187

251

203

974

Detachering extern

5

6

12

32

23

29

32

139

Nog op zoek naar werk binnen zoektermijn

30

45

98

164

195

208

275

1.015

(Behoud van) instroom

Onder invloed van de veranderende omstandigheden verschuift de focus in ons hrm‑beleid nu steeds meer naar de opgave om nieuw personeel aan te trekken. Tussen 2020 en 2028 gaan naar verwachting ongeveer 2.000 fte’s in kritische functies (zoals verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en ICT’ers) met pensioen. Met het oog op de continuïteit anticiperen we hier nu al op door voor deze kritische functies nieuwe medewerkers te werven. Hun specifieke kennis is schaars aanwezig op de arbeidsmarkt en de vraag naar hen is groot. (Voor de werving van verzekeringsartsen zie Stand van zaken verzekeringsartsencapaciteit 2019.) Verder werven we nieuwe medewerkers voor de uitvoering van nieuwe of veranderende werkzaamheden, bijvoorbeeld om invulling te geven aan de afspraken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de re‑integratiedienstverlening (zie ook Intensivering op werk gerichte dienstverlening – de balans opgemaakt 2019, onder het subkopje Stand van zaken opschaling fte’s) en over handhaving (zie ook Handhaving 2019, onder het kopje Datagedreven handhaven). Ook is een groot aantal nieuwe medewerkers nodig in verband met de verwachte stijging van het aantal nieuwe WW‑uitkeringen Tot slot zijn er uiteraard nieuwe medewerkers nodig voor vacatures die zijn ontstaan doordat medewerkers elders een nieuwe uitdaging vonden. In de eerste 8 maanden van 2019 hebben we in totaal ruim 700 nieuwe medewerkers aangetrokken. Begin september is UWV een nieuwe grootschalige campagne gestart om nieuwe medewerkers in heel veel verschillende functies te werven. Dit gebeurt onder de noemer Werken met zinhoud, waarmee we duidelijk willen maken dat het bij UWV draait om zinvol werk met een inhoudelijke uitdaging. Er worden onder andere radiocommercials ingezet en potentiële kandidaten kunnen tijdens een ontbijtsessie op het hoofdkantoor van UWV kennismaken met de organisatie.

We spannen ons in om nieuwe medewerkers te behouden. Sinds december 2018 zijn bij wijze van pilot meerdere introductiedagen voor nieuwe medewerkers georganiseerd volgens een nieuwe opzet. Het accent ligt hierbij, meer dan voorheen, op de maatschappelijke rol van UWV en hoe klanten en medewerkers met UWV te maken hebben, dwars door de organisatie heen. Vanaf de zomer vinden de introductiedagen maandelijks plaats bij de 6 loopbaancentra in het land. Deze bijeenkomsten maken deel uit van het totale onboardingsprogramma dat doorloopt gedurende de eerste 3 maanden van een dienstverband. Dit onboardingsprogramma zal eind 2019 volledig zijn geïmplementeerd; dan eindigt de pilot.

Diversiteit en inclusiviteit

We willen dat iedereen zich binnen UWV gewaardeerd, gerespecteerd en op zijn gemak voelt. En we willen dat UWV zoveel mogelijk een afspiegeling is van de maatschappij. Hier hoort ook bij dat we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen UWV een arbeidsplek bieden. We hebben ons ten doel gesteld om in het kader van de banenafspraak in de periode tot eind 2020 500 duurzame arbeidsplaatsen op maat te creëren. Intussen hebben we er 331 gerealiseerd. Om deze collega’s op de werkplek te begeleiden heeft UWV ruim 300 opgeleide medewerkers. In september 2018 is een traject gestart om jaarlijks aan 12 personen uit het doelgroepregister voor de banenafspraak een kennismakings- en inwerkperiode aan te bieden voor een secretariaatondersteunende functie en hen hierna te laten doorstromen. Inmiddels zijn 5 deelnemers doorgestroomd. Binnen onze traineepool 2019 bieden we weer ruim 130 net afgestudeerde jongeren de kans om werkervaring op te doen. Onder hen zijn 11 hoogopgeleide jongeren met een arbeidsbeperking en 19 hoogopgeleide jonge statushouders. Deze laatsten zijn in 2018 gestart met een inwerkperiode, inclusief een taaltraining bij de Universiteit van Amsterdam. Intussen draaien zij volop mee op hun werkplek.