Inzet re-integratiediensten 2019

UWV koopt voor klanten met een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering re‑integratiedienstverlening in bij re‑integratiebedrijven. Het gaat om re‑integratiediensten in 2 stappen van elk 6 tot 9 maanden: eerst de dienst Werkfit maken en daarna de dienst Naar werk. Doordat Ziektewet‑uitkeringen vaak al beëindigd zijn op het moment dat het Werkfit maken‑traject is voltooid, kopen we in de praktijk steeds minder van deze laatste trajecten in. Na de aanpassingen in oktober 2017 van het Inkoopkader 2016–2020 Re‑integratiediensten is gebleken dat er toch nog dienstverlening ontbreekt. Het betreft re‑integratiediensten voor mensen met arbeidsvermogen voor wie de stap naar de dienst Werkfit maken nog te groot is. Met ingang van 1 mei 2019 is voor deze klantgroep een landelijke pilot gestart met Modulaire re‑integratiediensten. Deze 4 diensten kunnen op elk moment onafhankelijk van elkaar worden ingezet totdat de werkzoekende zich zo ver heeft ontwikkeld dat het Werkfit maken‑traject kan worden ingekocht. We monitoren of de introductie van Modulaire re‑integratiediensten leidt tot meer inkoop van Werkfit maken waardoor de verhouding tussen Werkfit maken en Naar werk nog verder zal wijzigen.

In de eerste 8 maanden van 2019 zijn 18.659 re‑integratiediensten ingekocht. Het voor de eerste 8 maanden van 2019 beschikbare budget is € 63,3 miljoen (inclusief budget voor de regeling Individuele plaatsing en steun). De totale uitgaven tot en met augustus waren € 57,9 miljoen (eerste 8 maanden 2018: € 56,8 miljoen). Het meeste geld is uitgegeven aan re‑integratiedienstverlening voor Wajongers (32%) en voor de WIA/WGA’ers (31%).

We hebben met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken dat we vanaf 2019 voor mensen met een WW‑uitkering die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn bevonden voor de WIA of Ziektewet een re‑integratietraject mogen inkopen. Tot en met augustus zijn 538 diensten voor deze doelgroep ingekocht. Hiervan is 87% in de afgelopen 4 maanden ingezet.

 

2019 t/m aug.

2018 t/m aug.

WAO

245

277

Ziektewet

5.433

5.789

oWajong/nWajong

5.998

7.077

WIA

6.417

6.024

WW (WIA/ZW <35%)

566

n.v.t.

   

Totaal

18.659

19.167

Individuele plaatsing en steun

We besteden bijzondere aandacht aan de arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA). Hiervoor hebben we een convenant afgesloten met Cedris, Divosa, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Stichting Mensen Met Mogelijkheden, MIND, RIBW Alliantie en Stichting Samen Sterk zonder Stigma. Per 1 januari 2017 is de onderzoeksubsidieregeling IPS (Individuele plaatsing en steun) EPA in werking getreden, met een looptijd van 5 jaar. In totaal is er € 20 miljoen aan subsidie beschikbaar. Bij de start van de onderzoeksregeling IPS EPA werd uitgegaan van 500 IPS‑trajecten per jaar met een bijbehorend budget van € 4,0 miljoen, op basis van een trajectprijs van € 8.000. In 2019 hebben we tot en met augustus 450 trajecten toegekend, voor een bedrag van € 3,9 miljoen. Indien deze trend zich voortzet, zullen we dit jaar nog meer trajecten inkopen dan de 649 in 2018 en wordt het subsidieplafond al eind februari 2021 bereikt, in plaats van eind december 2021.

Het ministerie van SZW heeft € 1,3 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor verbreding van de doelgroep van IPS. Hiermee worden sinds 1 mei 2019 IPS‑trajecten ingekocht voor personen met Common Mental Disorders (CMD). Het gaat in totaal om 200 trajecten, waarvan 125 voor UWV‑klanten (budget € 1,0 miljoen) en 75 voor gemeentelijke klanten (€ 0,3 miljoen). De subsidie per IPS‑traject bedraagt € 8.000 inclusief btw. Gemeenten moeten zelf € 4.000 inclusief btw bijdragen aan de uitvoering van het IPS CMD‑traject. Tot en met augustus 2019 zijn 50 trajecten voor UWV‑klanten toegekend en 42 trajecten voor gemeenteklanten.