WIA/WGA-dienstverlening 2019

We bieden mensen met een WIA/WGA‑uitkering, waar nodig en mogelijk, persoonlijke dienstverlening. We willen hen activeren om hun zelfredzaamheid te bevorderen en optimaal gebruik te maken van hun mogelijkheden. Deze dienstverlening is niet alleen bedoeld voor mensen met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar ook voor mensen die om arbeidskundige redenen een volledige WGA‑uitkering hebben (80–100%). Doordat we minimaal 1 keer per jaar contact met de klant hebben, houden we zicht op diens actuele situatie en borgen we de rechtmatigheid van de uitkering die we verstrekken. Wanneer dat bijdraagt aan het vinden van werk, kopen we voor de WIA/WGA‑gerechtigde primair extern een re-integratietraject in en we helpen bij het aanvragen van voorzieningen. We benutten de extra middelen die we van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor persoonlijke dienstverlening ontvangen om alle WIA/WGA’ers gedurende maximaal 5 jaar te activeren en ondersteunen richting werk. Als de klant erom vraagt bieden wij ook na die 5 jaar de nodige re‑integratiedienstverlening. Verder gebruiken we de extra middelen voor een effectevaluatie van onze WIA/WGA‑dienstverlening.

Oriëntatiegesprekken

We starten de dienstverlening met een oriëntatiegesprek. Hierin bespreken we met de WIA/WGA‑gerechtigde hoe deze zijn mogelijkheden het beste kan benutten en wat er nodig is om (nieuw) werk te vinden. In de eerste 8 maanden van 2019 voerden we 10.180 oriëntatiegesprekken. De gemaakte afspraken leggen we vast in een werkplan. Wanneer voldoende duidelijk is wat de klant kan en wil, stellen we een klantprofiel op. Daarin vermelden we onder andere het aantal uren dat de werkzoekende kan werken, wat diens competenties en affiniteiten zijn, in welke sector hij zou willen werken en welke taken en werkomgeving bij hem passen. Na het gesprek blijven we de klant stimuleren en monitoren we de voortgang die hij maakt via coachings- en monitorgesprekken.

Instroom 2017–2019

We richten ons in eerste instantie op de mensen die sinds 2017 in onze nieuwe re‑integratiedienstverlening zijn ingestroomd omdat ze het einde van de wachttijd voor de WIA hadden bereikt. In de eerste 8 maanden van 2019 hebben we met 22.208 van hen in totaal 54.154 gesprekken gevoerd. Dat is (afgerond) gemiddeld 2,4 gesprek per klant. We hebben voor de meesten van hen een werkplan opgesteld en een zo volledig mogelijk klantprofiel. Soms konden we geen volledig klantprofiel opstellen, omdat nog niet was vastgesteld wat de klant kan en wil. Na ieder vervolgcontact hebben we waar nodig het werkplan en klantprofiel geactualiseerd.

Eerdere instroom

Ook mensen die in eerdere jaren in de WIA/WGA zijn ingestroomd, bieden we maximaal 5 jaar re‑integratiedienstverlening. Dat is inclusief de mensen die van 2011 tot en met 2016 de WGA zijn ingestroomd, maar nog geen re‑integratiedienstverlening ontvingen vanwege andere prioriteiten in de dienstverlening in het verleden. Eind 2018 waren alle potentiële kandidaten gescreend.

Effectevaluatie

In opdracht van het ministerie van SZW hebben we voorbereidingen getroffen voor een zogeheten WGA‑effectevaluatie. Daarmee gaan we onderzoeken welke interventies doelmatig en doeltreffend zijn om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en de kans op werk voor WGA‑gerechtigden te vergroten. Hierbij vergelijken we onder andere een selecte groep WGA’ers die meer persoonlijke dienstverlening ontvangt met een groep WGA’ers die geen persoonlijke dienstverlening ontvangt. De WGA‑effectevaluatie, die start in oktober 2019, maakt deel uit van het kennisprogramma Weten wat werkt, dat we samen met het ministerie uitvoeren. De resultaten zullen we gebruiken bij de doorontwikkeling van onze WIA/WGA‑dienstverlening.