Inzet voorzieningen 2019

In de eerste 8 maanden van 2019 hebben we 29.063 werkvoorzieningen ingezet voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, waarvan de meeste voor Wajongers (22.817). De uitgaven voor deze voorzieningen bedroegen € 48,1 miljoen (eerste 8 maanden 2018: € 51,0 miljoen) en blijven daarmee ruim binnen het voor deze periode beschikbare budget van € 56,7 miljoen. Ten opzichte van 2018 zijn de uitgaven gedaald. Dat komt vooral doordat we minder interne en externe jobcoaching hebben toegekend. Het aantal toekenningen voor intermediaire voorzieningen ligt ook lager dan in de vergelijkbare periode in 2018. Dit komt doordat we al eind 2018 zijn gestart met het toekennen van de jaarlijkse continueringen voor 2019.

Ingezette werkvoorzieningen

2019

2018

 

t/m aug.

t/m aug.

Intermediaire voorzieningen

1.733

1.922

Interne jobcoach*

1.791

2.153

Externe jobcoach*

12.839

14.232

Loondispensatie

7.466

8.390

Meeneembare voorziening

3.248

3.562

Starterskrediet

21

25

Vervoersvoorziening

1.867

2.022

Overige voorzieningen

98

128

   

Totaal

29.063

32.434

  • * Bij jobcoaching maakt UWV onderscheid tussen externe jobcoaching, waarbij de klant wordt begeleid door een coach van een jobcoachbedrijf, en interne jobcoaching, waarbij de werkgever subsidie krijgt om een jobcoach uit het eigen bedrijf in te zetten.
Tolkvoorzieningen

Sinds 1 juli 2019 voert UWV in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ook de tolkvoorzieningen in het leefdomein uit. Deze vallen onder intermediaire voorzieningen. Hierdoor verstrekt UWV nu alle tolkvoorzieningen voor werk, onderwijs en leefdomein. Slechthorenden, doven en doofblinden kunnen vanaf die datum terecht bij 1 centraal loket bij UWV voor het aanvragen van alle tolkuren. De bemiddeling en tolkfacturatie zijn uitbesteed aan een externe partij. De overgang naar de nieuwe wijze van uitvoeren en het nieuwe systeem is zonder problemen verlopen.

Verbeteren dienstverlening

De uitvoering van voorzieningen is geconcentreerd op een aantal kantoren. Deze werken op basis van specialisatie: 3 kantoren verzorgen de werk- en onderwijsvoorzieningen en 4 andere doen jobcoaching en loondispensatie. Dit heeft voordelen voor zowel de klant als UWV. We kunnen de klant beter en eenduidiger informeren over de beslissing om al dan niet een voorziening te verstrekken en we bouwen kennis over een specifieke doelgroep op waardoor we beter maatwerk kunnen bieden. De ervaring die we in 2018 hebben opgedaan met het uitvoeren van de tolkvoorziening op 1 kantoor gebruiken we nu om de specialisatie op de kantoren verder vorm te geven. We hebben daarbij geconstateerd dat vooral de toepassing van de vervoersvoorzieningen complex is. We hebben inmiddels alle dienstverleningsprocessen in beeld; we stellen de nodige verbetermaatregelen op en voeren deze door.

Onderwijsvoorzieningen

In de eerste 8 maanden van 2019 hebben we 3.599 onderwijsvoorzieningen toegekend. Dat zijn er minder dan in de eerste 8 maanden van 2018 (4.521). Deze daling komt vooral doordat we in 2019 minder communicatiehulpmiddelen en computers hebben toegekend. Dat is mogelijk het effect van een aantal begin 2018 doorgevoerde beleidswijzigingen waarvan het uitgangspunt is dat het voor bepaalde onderwijstypen gebruikelijk is dat mensen zelf over een computer beschikken. UWV verstrekt alleen nog computers aan leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs, inclusief jonge kinderen in groep 1 en groep 2, en leerlingen in de eerste 4 klassen van het voorgezet onderwijs die hiervoor een indicatie hebben ontvangen. Verder vervangt UWV alleen nog eenmalig de computer van leerlingen die al over een computer van UWV beschikken. Onderwijsvoorzieningen worden gefinancierd met een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten (Afj). Inclusief uitvoeringskosten hebben we in de eerste 8 maanden van 2019 € 15,8 miljoen aan onderwijsvoorzieningen uitgegeven.

 

2019

2018

 

t/m aug.

t/m aug.

Totaal voor de klant

€ 14,9 miljoen

€ 15,0 miljoen

Intermediaire voorzieningen

€ 7,3 miljoen

€ 7,4 miljoen

Meeneembare voorzieningen

€ 2,2 miljoen

€ 2,5 miljoen

Vervoersvoorzieningen

€ 5,4 miljoen

€ 5,1 miljoen

Uitvoeringskosten

€ 0,9 miljoen

€ 0,9 miljoen

   

Totaal

€ 15,8 miljoen

€ 15,9 miljoen