Wajong-dienstverlening

We willen zo veel mogelijk Wajongers met arbeidsvermogen aan werk helpen en aan het werk houden. In 2018 zijn we gestart met het nieuwe dienstverleningsmodel Wajong. Centraal hierin staat dat we álle Wajongers met arbeidsvermogen actueel in beeld hebben, ongeacht of zij een uitkering op grond van de oude Wajong of de Wajong 2010 ontvangen. Dat doen we onder andere door gesprekken met hen te voeren. We hebben minimaal 1 gesprek gevoerd met 38.200 van de 47.200 Wajongers met arbeidsvermogen die niet werken of voor wie niet een re‑integratietraject is ingekocht. De overige 9.000 zijn voornamelijk Wajongers die eerder hebben afgezien van dienstverlening. Verder speelt mee dat sommige Wajongers erg moeilijk te bereiken zijn. Tijdens de gesprekken nemen we hun actuele situatie door en bespreken we hoe wij hen desgewenst kunnen ondersteunen richting betaald werk en ook wat hun verplichtingen zijn. Gemiddeld hebben we in de afgelopen 12 maanden 1,6 gesprek per Wajonger gevoerd. We willen ook de 61.300 Wajongers die al werken ondersteuning bieden om ervoor te zorgen dat ze aan het werk blijven. In 2019 formuleren we hiervoor een nadere aanpak. Wajongers worden vaak op een tijdelijk contract aangenomen. Daarom monitoren we hen actief en nemen we contact op met Wajongers van wie het contract afloopt, zodat we hen kunnen ondersteunen bij een eventuele contractverlenging of wanneer het contract wordt beëindigd. Mede dankzij deze inspanningen zijn in 2018 6.900 contractverlengingen tot stand gekomen. We monitoren Wajongers ook met het oog op de rechtmatigheid van hun uitkering. Wanneer we vermoeden dat de gezondheidssituatie van de Wajonger is veranderd, of als er onduidelijkheid is over diens re‑integratiemogelijkheden, bespreken de arbeidsdeskundige en de verzekeringsarts dit samen. Deze werkwijze heeft in 2018 geleid tot 400 aanvragen voor een Wajong‑herbeoordeling. Daarvan zijn er ruim 300 uitgevoerd, de overige bijna 100 werden ingetrokken, bijvoorbeeld wegens het overlijden van de Wajonger.

Samen met werkgevers

We benaderen werkgevers actief om meer werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Naast Wajongers met arbeidsvermogen betreft dit andere groepen die zijn opgenomen in het landelijk doelgroepregister voor de banenafspraak. Werkgevers kunnen vacatures die geschikt zijn voor kandidaten uit dit doelgroepregister aanleveren op werk.nl en bij de Werkgeversservicepunten. De medewerkers van de Werkgeversservicepunten selecteren ook zelf vacatures die zij geschikt achten en koppelen hieraan vervolgens kandidaten. Werkgevers die kandidaten zoeken, kunnen gebruikmaken van de Kandidatenverkenner. Daarmee kunnen ze anonieme profielen bekijken en bewaren van mensen die vallen onder de banenafspraak en vervolgens via het Werkgeversservicepunt met potentiële kandidaten in contact komen. We zetten ook instrumenten in als jobcarving. Hiermee maken we inzichtelijk welke (mogelijk) geschikte, eenvoudigere taken uit 1 of meer functies kunnen worden herverdeeld, zodat werkzoekende Wajongers deze kunnen oppakken in nieuwe functies.

Voorzieningen

Een werkgever die een Wajonger in dienst neemt die minder (productief) kan werken dan een werknemer zonder arbeidsbeperking – en daarmee een lagere loonwaarde heeft – kan deze (tijdelijk) minder dan het minimumloon betalen. UWV compenseert dan voor de Wajonger het verschil met het minimumloon. De hoogte van deze uitkering, de zogeheten loondispensatie, is afhankelijk van de loonwaarde van de werknemer. Een arbeidsdeskundige van UWV stelt de loonwaarde van de Wajonger vast door diens arbeidsprestaties te vergelijken met die van een werknemer zonder arbeidsbeperking. Ook zetten we een jobcoach in voor Wajongers die professionele begeleiding op de werkplek nodig hebben.

Klantprofiel

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen die sinds 2015 zijn ingestroomd. Vanuit de Programmaraad (een samenwerkingsverband van VNG, Divosa, Cedris en UWV) zijn speciale teams beschikbaar die gemeenten kunnen helpen bij het opstellen van de klantprofielen voor hun arbeidsbeperkte klanten. 14 gemeenten uit 8 verschillende arbeidsmarkregio’s hebben gebruikgemaakt van het aanbod van UWV om hun klantprofielgegevens door de speciale teams in te laten voeren in Sonar, het hiervoor bestemde systeem. Inmiddels zijn vrijwel alle 35 arbeidsmarktregio’s in meer of mindere mate bezig met het zelf aanmaken van profielen voor Sonar. Eind 2018 stond er van 86.638 kandidaten een volledig ingevuld profiel in Sonar. De meerderheid van deze profielen is van Wajongers, 6.322 profielen zijn gemeentelijk. We blijven de gemeenten hulp bieden om hun kandidaten inzichtelijk te maken.

Banenafspraak

In 2013 hebben kabinet en sociale partners afgesproken om in de periode van 2014 tot 2026 in totaal 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking: 100.000 door het bedrijfsleven en 25.000 door de overheid. Begin juli 2018 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de derde Landelijke monitor banenafspraak gepubliceerd en de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de banenafspraak. UWV heeft de gegevens voor deze monitor eind juni geleverd. Deze derde meting laat zien dat de marktsector met 30.432 banen de afspraken voor eind 2017 (23.000) ruimschoots heeft gehaald. De overheidssector blijft met 6.471 extra gecreëerde banen achter op de gestelde norm (10.000). In totaal zijn er wel bijna 4.000 meer extra banen gecreëerd dan het kabinet en sociale partners in 2013 als tussentijdse doelstelling met elkaar afspraken. In oktober 2018 heeft de Tweede Kamer een motie aanvaard om het onderscheid tussen bedrijfsleven en overheid los te laten. UWV creëert ook zelf arbeidsplekken in het kader van de banenafspraak.