Uitstroom naar werk vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering

In 2018 vonden 13.300 mensen met een arbeidsbeperking een baan; dat zijn er iets meer dan in 2017. Het aantal Wajongers dat werk heeft gevonden, is gestegen. Dit is een mooie prestatie, omdat Wajongers die nog geen werk hebben steeds vaker behoren tot de groep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. Er stromen sinds 2015 immers vrijwel geen nieuwe Wajongers met arbeidsvermogen meer in.

 

*2018

*2017

   

Mensen met recht op Wajong-uitkering

9.000

8.400

Mensen met recht op overige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

4.300

4.600

Mensen met recht op WAO-/WAZ-uitkering

400

300

Mensen met recht op WIA-uitkering

2.900

2.500

Mensen met recht op Ziektewet-uitkering

1.000

1.800

   

Aantal aan werk geholpen mensen met een arbeidsbeperking

13.300

13.000

  • * De aantallen worden op verschillende manieren berekend. Bij de Wajong tellen we alleen de mensen die een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden voor minimaal 12 uur per week hebben aanvaard. Bij de WIA, WAO en WAZ tellen we de mensen van wie de re‑integratiedienstverlening is beëindigd omdat ze voor hun resterende verdiencapaciteit werk hebben aanvaard. Voor de Ziektewet tellen we uitsluitend de mensen die na een re‑integratietraject aan het werk zijn gegaan. 

De daling van het aantal plaatsingen van mensen met een Ziektewet‑uitkering is vermoedelijk het gevolg van een verandering in het inkoopkader. Tot juli 2016 kocht UWV totaalpakketten voor re‑ integratiedienstverlening in met een looptijd van 1,5 tot 2 jaar. Wanneer de klant aan het eind van dat traject aan het werk ging, was zijn Ziektewet‑uitkering vaak al beëindigd. De plaatsing in werk bleef echter wel meetellen voor de Ziektewet. De effecten hiervan zijn zichtbaar tot en met 2017 in de vorm van een relatief hoog cijfer. Juist omdat Ziektewet‑uitkeringen naar verhouding kort lopen, kopen we tegenwoordig re‑integratiediensten in 2 stappen van elk maximaal 6 tot 9 maanden in: eerst de dienst Werkfit maken en daarna de dienst Naar werk. Doordat de Ziektewet‑uitkering vaak al is beëindigd op het moment dat het Werkfit maken‑traject is voltooid, komt de vervolgstap Naar werk niet meer voor rekening van de Ziektewet. Hierdoor is het cijfer in 2018 veel lager dan in 2017. Overigens is het plaatsingspercentage voor de Ziektewet in 2018 met 36% hoger dan in 2017 (33%).

Wajongers worden vaak op een tijdelijk contract aangenomen. Daarom monitoren we hen actief en nemen we contact op met Wajongers van wie het contract afloopt, zodat we hen kunnen ondersteunen bij een eventuele contractverlenging of wanneer het contract wordt beëindigd. Mede dankzij deze inspanningen zijn in 2018 6.900 contractverlengingen tot stand gekomen.