WIA/WGA-dienstverlening

UWV ondersteunt mensen met een WIA/WGA‑uitkering om stappen te zetten op weg naar werk. We bieden hun, waar nodig en mogelijk, persoonlijke dienstverlening. In 2017 zijn we gestart met een nieuw dienstverleningsmodel WIA/WGA. We willen alle mensen die de WIA/WGA instromen met arbeidsmogelijkheden gedurende 5 jaar activeren om hun zelfredzaamheid te bevorderen, zodat ze hun mogelijkheden maximaal kunnen benutten. We maken bij deze basale dienstverlening maximaal gebruik van ingekochte re‑integratietrajecten en -diensten, en matchen de klanten op beschikbare vacatures. We monitoren gedurende de 5 jaar de voortgang die de klant boekt met zijn re‑integratieactiviteiten en ook de rechtmatigheid van de uitkering.

Onze dienstverlening is niet alleen bedoeld voor mensen met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar ook voor mensen die om arbeidskundige redenen een volledige WGA‑uitkering hebben (80–100%). Als de klant erom vraagt bieden wij ook na 5 jaar de nodige re‑integratiedienstverlening. Daarnaast moet de klant zelf blijven werken aan zijn re‑ integratie en blijft hij verplicht om wijzigingen aan UWV door te geven.

Instroom 2017–2018

We richten ons in eerste instantie op de mensen die sinds 2017 onze nieuwe re‑integratiedienstverlening ontvangen. Eind 2018 waren dat er 30.340. Met de meesten van hen hebben we inmiddels minstens 1 gesprek gevoerd. We hebben voor hen een werkplan opgesteld, met onder andere de gemaakte afspraken over de re‑integratiedienstverlening, en we hebben een zo volledig mogelijk klantprofiel opgesteld. Daarin vermelden we onder andere het aantal uren dat de werkzoekende kan werken, wat zijn competenties en affiniteiten zijn, in welke sector hij zou willen werken en welke taken en werkomgeving bij hem passen. Soms konden we geen volledig klantprofiel opstellen, omdat nog niet was vastgesteld wat de klant kan en wil. Na ieder vervolgcontact hebben we waar nodig het werkplan en klantprofiel geactualiseerd.

Instroomcohort

*2017-2018

*2015-2016

*2013-2014

*2011-2012

Aantal WIA/WGA’ers eind december 2018 in dienstverlening gericht op werk

30.340

4.043

4.423

5.985

Waarmee minimaal 1 gesprek is gevoerd in afgelopen jaar

28.051

3.471

3.984

5.166

Gemiddeld aantal gesprekken

1,9

1,6

2,3

2,0

Waarvoor een werkplan is opgesteld**

28.603

3.991

4.398

5.971

Waarvoor een klantprofiel is opgesteld

24.636

3.169

3.746

5.249

  • * De cijfers in deze tabel kunnen verschillen van eerdere gepresenteerde cijfers. Ze zijn dan met terugwerkende kracht aangepast.
  • ** Het aantal geregistreerde werkplannen is hoger dan het aantal klanten met wie minimaal 1 keer contact is geweest. Dat komt vooral doordat coachcontacten nog onvolledig of niet op de juiste voorgeschreven (telbare) plaats worden vastgelegd.
Eerdere instroom

Ook voor mensen die in eerdere jaren in de WIA/WGA zijn ingestroomd, hebben we aandacht. We richten ons daarbij vooral op mensen die van 2011 tot en met 2016 de WGA zijn ingestroomd, maar nog geen re‑integratiedienstverlening hebben ontvangen vanwege andere prioriteiten in de dienstverlening in het verleden. Eind 2018 zijn alle potentiële kandidaten gescreend en vervolgens in de dienstverlening opgenomen. Mensen die in de jaren 2015–2016 de WGA instroomden, ontvangen de basale dienstverlening. Mensen die in de jaren 2013 en 2014 de WGA instroomden, zijn al langer uit het arbeidsproces. We bieden hun daarom, naast de nieuwe basale dienstverlening, ook extra dienstverlening. Die bestaat uit extra gesprekken, met aandacht voor integrale dienstverlening in samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten. Mensen die in 2011 en 2012 de WGA instroomden, hebben we de afgelopen jaren extra dienstverlening geboden via het eind 2017 afgeronde project Intensivering dienstverlening WGA 80–100. Zij vallen nu onder de nieuwe basale dienstverlening.