Sluitende registratie WIA/WGA-dienstverlening

Tijdens het opschonen van de werkvoorraden in 2016 bleek dat voor een groep klanten (WGA 80–100%) ten onrechte geen herbeoordeling was ingepland. Een analyse wees uit dat de bestaande registraties van herbeoordelingen in de verschillende systemen binnen UWV niet op elkaar aansloten waren en dat er onvoldoende controle was op de registratie van aangevraagde en afgehandelde herbeoordelingen. We hebben maatregelen genomen om te komen tot een sluitende registratie van herbeoordelingen en een herstelactie uitgevoerd. In november 2018 heeft onze interne accountantsdienst vastgesteld dat de registratie is verbeterd en dat de getroffen maatregelen in voldoende mate waarborgen dat aangevraagde herbeoordelingen worden opgenomen in de voorraad.

Onze divisie Sociaal‑Medische Zaken verricht sociaal‑medische beoordelingen. Wanneer de verzekeringsarts een klant niet duurzaam maar om medische redenen volledig arbeidsongeschikt verklaart, omdat diens gezondheidssituatie op termijn mogelijk kan verbeteren, wordt een herbeoordeling ingepland. Klanten met arbeidsvermogen worden na de beoordeling overgedragen aan de divisie Werkbedrijf voor hun re‑integratie op de arbeidsmarkt. We hebben daarbij blijvende aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van die overdracht en voor een sluitende aanpak. Bij de overdracht geeft de verzekeringsarts aan wat de prognose is voor een mogelijke herbeoordeling. De arbeidsdeskundige van het Werkbedrijf gaat vervolgens aan de slag om de klant weer dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Wanneer een vermoeden rijst over wijzigingen in de mogelijkheden van de klant die van invloed kunnen zijn op de rechtmatigheid van diens uitkering, of op het verloop van de re‑integratie, bespreken de arbeidsdeskundige en de verzekeringsarts dit samen. Tijdens dit zogeheten professionele overleg besluiten ze samen of een herbeoordeling nodig is. In 2018 is de situatie van 4.100 klanten in een professioneel overleg besproken; op basis hiervan zijn bijna 2.000 herbeoordelingen ingepland.