Kennisontwikkeling 2019

Wij voeren analyses uit op maatschappelijk relevante thema’s en doen daar voorspellingen over. Daarnaast voeren we onderzoeken uit die ons helpen om onze dienstverlening verder te verbeteren. Verder verzorgt UWV actuele informatie en advies over de landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarkt. In de eerste 8 maanden van 2019 zijn de volgende resultaten bereikt waar het gaat om het ontwikkelen en toepassen van kennis binnen UWV.

Weten wat werkt

Belangrijk programma in de UWV Kennisagenda 2018/19 is Weten wat werkt, in het bijzonder bij de dienstverlening aan mensen met een arbeidshandicap. Inmiddels lopen er onderzoeken naar de werking van jobcoaching, de effectiviteit van IPS en de effecten van dienstverlening aan Wajongers. Ook heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) eind april opdracht gegeven om via een gerandomiseerde proef de effectiviteit van de WGA‑dienstverlening te onderzoeken. Dat onderzoek start in het derde kwartaal van 2019. In januari is de Monitor arbeidsparticipatie 2018 gepubliceerd die laat zien dat de arbeidsparticipatie van mensen met een Wajong- of WIA‑uitkering weliswaar verbetert maar nog sterk achterblijft bij andere groepen op de arbeidsmarkt. De samenwerking met brancheorganisaties OVAL en NOLOC op dit thema is geïntensiveerd en onderstreept met een gezamenlijk geschreven visiedocument hoe met kennis onderbouwd meer mensen met een handicap aan werk kunnen worden geholpen.

We willen onze dienstverlening doelmatiger en uniformer maken met klantprofilering en triage (urgentiebepaling op basis van een vragenlijst). Hiermee is het mogelijk specifieke ondersteuning alleen aan te bieden aan klanten die daar ook daadwerkelijk baat bij kunnen hebben. Het is daarbij belangrijk om, meer dan nu, methodisch en op een wetenschappelijke basis te gaan werken. Deze algemene lijn is ook relevant voor de herbeoordelingen in het kader van de WIA/WGA‑dienstverlening. 2 onderzoekers van Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (een samenwerkingsverband van Amsterdam Universitair Medisch Centrum, Universitair Medisch Centrum Groningen en UWV) doen onderzoek naar mogelijkheden om langs deze lijn de doelmatigheid van WIA‑herbeoordelingen te bevorderen en naar een triage‑instrument annex beslismodel voor de WIA/WGA‑dienstverlening. Vooruitlopend op deze meer fundamentele onderzoeken is een inventarisatie gestart van instrumenten die nu in de markt voorhanden zijn. Dit mede op verzoek van medewerkers in de uitvoering, die graag met een of meer van deze instrumenten aan de slag willen. Door de inventarisatie kunnen we een onderbouwd advies geven welk instrument te kiezen.

De in 2018 opgerichte Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) waar UWV deel van uitmaakt, heeft in april 2019 de winnaars bekendgemaakt van de eind 2018 uitgeschreven challenge. Uit 24 inzendingen zijn 7 pilots gekozen die met een concrete toepassing van technologie gaan ervaren wat het betekent om technologie op de werkvloer in te zetten voor mensen met een beperking. De coalitie wil van de pilots leren wat de impact is op de toegankelijkheid van werk, de kwaliteit van werk en de economische haalbaarheid. Verder wil de CTI leren welke (externe) barrières een verdere opschaling in de weg staan en wie met die barrières aan de slag moeten gaan. De meeste pilots worden in 2019 afgerond. In december vindt er nog een congres plaats over dit thema onder de noemer De kracht van inclusieve technologie. De CTI organiseert dit samen met de Kennisalliantie Inclusie en Technologie, een samenwerkingsverband van de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt Cedris, het kenniscentrum en arbeidsmarkt en opleidingsfonds voor de sociale werkgelegenheid SBCM en TNO.

Toepassen van gedragsinzichten

Binnen het programma Toepassen van gedragsinzichten is onderzoek gedaan naar het sollicitatie- en registratiegedrag van werkzoekenden. Werkzoekenden blijken veel en op verschillende manieren te solliciteren, maar dat wordt niet allemaal geregistreerd. Dat komt vooral doordat het belang voor UWV van een volledige registratie onvoldoende duidelijk is en doordat werkzoekenden weinig feedback krijgen op deze registratie. Er ligt een plan om te experimenteren met het geven van feedback op de opgegeven sollicitatieactiviteiten. Dit onderzoek is nog niet gestart vanwege de beperkte capaciteit in de uitvoering: het realiseren van de productiviteitsdoelstellingen heeft nu voorrang.

In 2018 is onderzoek gedaan naar manieren om werkzoekenden met een kansarm beroep te stimuleren zich om te scholen en/of te zoeken naar kansrijkere beroepen. Daaruit bleek dat het vooral belangrijk is werkzoekenden gericht te informeren, zodat ze daadwerkelijk voelen en begrijpen dat hun kansen op het vinden van bijvoorbeeld een administratieve baan erg laag zijn. Een in 2018 gepubliceerde studie van adviesbureau Deloitte, UWV en de Algemene Werkgeversvereniging (AWVN) waarin functie‑eisen werden vergeleken, wees uit dat er veel meer functies op elkaar lijken dan je op het eerste gezicht zou verwachten. Dit maakt het nog relevanter om te weten hoe UWV werkzoekenden kan bewegen ook naar die andere functie te gaan zoeken. UWV heeft, samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Maastricht, een onderzoeksvoorstel geformuleerd om te toetsen welke gedragsinterventies effectief zijn. Als basis hiervoor dienen de resultaten die met een experiment in Engeland bereikt zijn. In oktober vindt besluitvorming plaats; ook voor dit onderzoeksvoorstel geldt dat de capaciteit voor experimenten bij UWV op dit moment beperkt is.

Financiële problematiek en schulden

In de Kennisagenda 20182019 is ook een programma gewijd aan het zo goed mogelijk rekening houden met mogelijke financiële of schuldenproblematiek bij klanten van UWV (zie ook Ondersteuning aan mensen met schulden 2019). Om ervaring op te doen met het herkennen van schulden in de praktijk en het doorverwijzen van klanten naar gemeenten voor schuldhulpverlening zijn in 2018 2 pilots gestart, in Amsterdam en Limburg. Die pilots worden nu geëvalueerd, de resultaten verwachten we eind 2019.

Naast aandacht voor deze specifieke groep klanten, is er binnen de UWV Kennisagenda breed aandacht voor het verbeteren van dienstverlening. Het instrument dat we daarvoor inzetten is de klantreis. In de eerste 8 maanden van 2019 zijn 3 klantreizen afgerond: Ik kan gecontroleerd worden, Ik ben ontevreden en Ik heb ondersteuning nodig bij het werken (voor meer informatie over deze klantreizen: zie Betrekken van klanten 2019). Deze klantreizen hebben er al toe geleid dat een van de brieven is vereenvoudigd en dat op een van de betrokken webpagina’s de als moeilijk ervaren woorden van een uitleg zijn voorzien.

Professionalisering en vakmanschap

In het eerste tertaal van 2019 is een tour gemaakt langs UWV‑vestigingen, waarbij adviseurs werkzoekenden dienstverlening in een interactieve workshop zijn getraind in het gebruik van de in Sonar ingebouwde Keuzehulp. Dit instrument helpt adviseurs om de problematiek van de werkzoekende zo evidencebased mogelijk te vertalen in een advies aan deze werkzoekende. Over dit onderwerp, dat ook relevant is voor andere uitvoerders in het sociaal domein, is in september 2019 een UWV Kennisverslag verschenen wat op social media veel aandacht heeft getrokken.

Goede dienstverlening kan niet zonder een goede controle op rechtmatigheid. In dat kader loopt nu een onderzoek om de fraudealertheid van verzekeringsartsen te bevorderen. In het eerste onderdeel draait het om wat er bekend is over het signaleren en opsporen van gezondheidsfraude binnen en buiten UWV. De vervolgstap is om te kijken hoe bestaande instrumenten daarbij kunnen helpen. De eerste resultaten verwachten we in het vierde kwartaal van 2019.

Arbeidsmarktinformatie

Ten slotte verzorgde UWV maandelijks actuele informatie en advies over (ontwikkelingen op) de landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarkt. Hiermee ondersteunen we werkzoekenden, werkgevers en beleidsmakers bij het maken van arbeidsmarktkeuzes. Daarbij hebben we niet alleen aandacht voor de huidige stand van zaken en kortetermijnontwikkelingen, maar ook voor ontwikkelingen op de langere termijn. Zo verschenen in de tweede 4 maanden van 2019 factsheets over tekorten aan personeel in de ICT, agrarische en groene sector, metaalindustrie, horeca en schoonmaaksector.