AKC 2019

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum, opgericht in 2009, verzamelt, ontwikkelt, verspreidt en evalueert onderbouwde wetenschappelijke kennis en stimuleert het gebruik daarvan door arbeidsdeskundigen. De AKC kennisagenda sluit aan bij de UWV Kennisagenda. Sinds 2016 wordt voorafgaand aan de start van nieuw onderzoek een implementatieplan opgesteld om te borgen dat de kennis in de praktijk kan worden benut. In het meerjarenprogramma 2018–2021 zijn gerichte activiteiten opgenomen voor de valorisatie, implementatie en het bevorderen van het gebruik van de reeds beschikbare kennis. Er zijn sessies over leerervaringen en kennisgebruik georganiseerd met ruim 200 arbeidsdeskundigen uit de verschillende werkvelden. Een enquête onder de leden van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) heeft een goed beeld opgeleverd van het huidige kennisgebruik en de voorwaarden die kunnen bijdragen aan een beter kennisgebruik.

Kennisagenda Mens-Werk-Inkomen

In 2018 zijn de speerpunten van het nieuwe onderzoeksprogramma uitgewerkt: Technologie en inclusieve arbeid, Inclusie en arbeid, Duurzame inzetbaarheid en Flexibilisering van arbeid. Op basis hiervan stelt het AKC in het najaar van 2019 een Nationale Kennisagenda Mens‑Werk‑Inkomen op voor de komende jaren. De eerste contouren van die kennisagenda zijn eind januari 2019 besproken met de kennispartners van het AKC.

Onderzoekprogramma

Het AKC heeft voor de Challenge Technologie voor Inclusie 5 voorstellen ingediend om technologie in te zetten op de werkvloer voor mensen met een beperking. In maart 2019 zijn 3 daarvan gehonoreerd met subsidie. In juni 2019 zijn de resultaten van het flexibiliseringsonderzoek dat TNO voor AKC uitvoerde gepubliceerd als AKC Cahier 22 Flexibele arbeid en de arbeidsdeskundige praktijk. Dit cahier is vertaald in een laagdrempelige en toegankelijke online Keuzetool‑Arbeidsflexibiliteit. Er lopen op dit moment 4 onderzoeken in het onderzoeksprogramma Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen.