Integriteit en openheid 2019

We investeren al een aantal jaren nadrukkelijk in de openheid en integriteit van onze organisatie. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de medewerkers van UWV integer handelen, correct met informatie omgaan en geen misbruik maken van hun positie. We stimuleren op verschillende manieren dat UWV‑medewerkers zich bewust zijn van het belang van integer handelen en dat ze weten wat dit in de praktijk precies inhoudt. Afspraken en spelregels voor integer gedrag staan beschreven in onze gedragscode. Ook in de introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers heeft integriteit nadrukkelijk de aandacht. In de eerste 8 maanden van 2019 volgden 897 medewerkers en managers een integriteitsworkshop over de UWV‑gedragscode en integriteitsthema’s op hun afdeling. Op onze Digitale werkplek startten we dit jaar een open dialoog over relaties op het werk, bevoordeling van kennissen of vrienden en over pesten.

Cultuuronderzoek

Naar aanleiding van mediaberichtgeving over misbruik van de WW door arbeidsmigranten en een vermeende cultuur waarin UWV‑medewerkers fraudesignalen niet durven te melden, hebben we in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een cultuuronderzoek laten verrichten. Een van de belangrijkste conclusies van dit extern uitgevoerde onderzoek is dat er binnen UWV sprake is van een sterk gedeelde positieve en open organisatiecultuur waarin veel bespreekbaar is. Uit het onderzoek komt echter ook naar voren dat veel UWV‑medewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van de procedure rondom de terugkoppeling van een fraudemelding en wat er met de uitkomsten van fraudeonderzoeken gebeurt. De onderzoekers hebben 14 aanbevelingen gedaan voor verdere verbetering van de meldstructuur en meldcultuur. Die gaan onder meer over het vergroten van de bekendheid met loketten waar signalen gemeld kunnen worden, het vergroten van aandacht voor fraudealertheid, het verbeteren van informatieverstrekking en het stimuleren van direct contact van medewerkers met de divisie Handhaving. We zullen de aanbevelingen van de onderzoekers opvolgen en meenemen in het programma Vertrouwen in vakmanschap. Inmiddels is een landelijke campagne genaamd Wil je je verhaal kwijt? gestart om de verschillende loketten waar medewerkers hun signalen kunnen melden weer onder de aandacht te brengen.

Integriteitsschendingen

In de eerste 8 maanden van 2019 ontvingen we 130 meldingen van mogelijke integriteitsschendingen. In 106 gevallen ging het om een UWV‑medewerker en 24 keer waren het klanten of derden. In 2019 zijn 71 integriteitsonderzoeken gestart en werden 66 zaken volledig afgesloten (waarvan 9 zaken uit 2018). Niet elke melding heeft geleid tot een onderzoek. Soms wordt in overleg met de melder gekozen voor een andere interventie, soms is er te weinig concrete informatie aanwezig om een onderzoek te rechtvaardigen. Ook zijn er meldingen die niet blijken te gaan over mogelijke schending van de integriteit. Deze meldingen worden overgedragen aan bijvoorbeeld de klachtenservice van UWV of het bedrijfsonderdeel Handhaving. Tegen UWV‑medewerkers zijn naar aanleiding van een integriteitsschending 27 keer arbeidsrechtelijke maatregelen getroffen, uiteenlopend van een mondelinge waarschuwing tot beëindiging van het dienstverband. Dit laatste gebeurde 2 keer. In de eerste 8 maanden van 2019 is geen strafrechtelijke aangifte gedaan tegen een UWV‑medewerker.

Verklaring omtrent gedrag

Alle nieuwe medewerkers en medewerkers die vanuit een niet‑managementfunctie intern op een managementfunctie solliciteren, vragen we om een verklaring omtrent gedrag (vog). Bij functies met bijzondere vertrouwelijkheid checken we altijd op referenties en diploma en verrichten we onderzoek in openbare bronnen. De ondernemingsraad heeft inmiddels instemming verleend voor een derde niveau van screening voor nieuwe medewerkers werkzaam in data‑analyseomgevingen. Het gaat daarbij om een beperkt financieel onderzoek, het opvragen en beoordelen van een uittreksel van het Bureau Krediet Registratie (BKR) (optioneel), het invullen van een integriteitsvragenlijst en een integriteitsinterview door een externe partij. Momenteel is een instemmingsaanvraag in voorbereiding voor het invoeren van eenzelfde (derde) niveau van screening voor zittende medewerkers die zich bezighouden met data‑analyse.