KCVG 2019

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) is in 2005 opgericht om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de verzekeringsgeneeskunde te bevorderen en meer wetenschappelijke onderbouwing aan de verzekeringsgeneeskunde te geven. In het KCVG werken UWV, het Amsterdam UMC en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) samen. De samenwerkende partijen zijn overeengekomen om opnieuw voor een periode van 5 jaar met elkaar in zee te gaan en zijn bezig om de nieuwe overeenkomst voor 2020–2025 op te stellen. UWV staat hierin wederom garant voor de financiering van reeds gestarte promotietrajecten.

Visie op 2020–2025

Er lopen binnen het KCVG tal van onderzoeksprojecten. Nieuwe projecten worden getoetst aan de UWV Kennisagenda en moeten zich richten op praktijkgerichte en voor de verzekeringsgeneeskunde toepasbare uitkomsten. Verzekeringsartsen kunnen promotieonderzoek doen onder begeleiding van senior onderzoekers. In de afgelopen periode is gewerkt aan een visie op de nieuwe samenwerkingsperiode; het bestuur van het KCVG heeft deze visie begin september 2019 vastgesteld. Besloten is om vanaf 2020 per universitair medisch centrum 2 in plaats van de huidige 3 promotietrajecten per jaar te hebben en om de tijd en middelen die hierdoor vrijkomen in te zetten op kortlopende projecten en op valorisatie en implementatie van de onderzoeksbevindingen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast zal worden bekeken hoe ook met andere partners en door verbreding van onderzoeksthema’s de aansluiting op de praktijk beter geborgd kan worden, zonder dat dit ten koste gaat van de wetenschappelijke diepgang.

Promotieonderzoek

De komende jaren spelen 2 belangrijke thema’s in de langlopende (promotie)onderzoeken:

  • Het verbeteren en ondersteunen van de inhoud en het proces van beoordeling van de functionele mogelijkheden door (vooral) de verzekeringsarts. Hierbij gaat het onder andere om de ontwikkeling van instrumenten en methoden om de beschikbare wetenschappelijke evidentie bij de beoordeling beter toegankelijk te maken en te benutten, zowel in het algemeen als voor doelgroepen met specifieke aandoeningen of beperkingen.

  • Het verbeteren en verhogen van de participatie van specifieke groepen klanten. Hierbij gaat het vooral om het uitwerken, testen en evalueren van interventies die op verhoging van de participatie gericht zijn. Deze interventies zijn doorgaans op een wat meer specifieke doelgroep gericht, zoals mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen of WGA‑uitkeringsgerechtigden met een nog duidelijk aanwezig arbeidsvermogen.

In september 2019 is een nieuwe onderzoeker‑verzekeringsarts gestart bij het Amsterdam UMC op een promotietraject dat zich richt op de betekenis en benutting van technologische ontwikkelingen in relatie tot de praktijk van de verzekeringsarts.