Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie 2019

Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) is een expertisecentrum van Maastricht University dat in 2016 in samenwerking met UWV is opgericht. Het CIAO faciliteert partijen die zich professioneel inzetten voor de bevordering van duurzame arbeidsparticipatie, in het bijzonder van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. UWV en Maastricht University werken al sinds 2009 samen om kennis, methoden en werkwijzen te ontwikkelen die kunnen helpen om organisaties inclusiever te maken. Dat heeft onder meer geresulteerd in de methodiek Inclusief herontwerp van werk (IHW). Deze methodiek vormt de basis voor het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie dat UWV kosteloos aanbiedt aan werkgevers die hun organisatie toegankelijk willen maken voor mensen met een arbeidsbeperking.

Doorontwikkeling IHW

Inmiddels is de methodiek inclusief herontwerp van werk doorontwikkeld tot IHW 2.0. Met deze versie wordt in kaart gebracht welke werkzaamheden zich lenen voor werkzoekenden die (nog) niet over de juiste kwalificaties beschikken om een bestaande functie in een organisatie uit te oefenen, maar wel ondersteunende werkzaamheden kunnen uitvoeren die bijdragen aan vermindering van de werkdruk in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs. Het CIAO heeft een opleiding ontwikkeld, de modulaire leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie, waarin de methodiek IHW 2.0 centraal staat.

Meer initiatieven

Medio 2018 is door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Initiatief Werken in Zorg en Welzijn gestart. Hiermee komen ze tegemoet aan de dringende personeelsbehoefte in zorginstellingen. UWV zet hiervoor in 6 pilotregio’s het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie in. Het CIAO begeleidt en evalueert die pilot. De evaluatie start in september en wordt eind juni 2020 afgerond.

Werkgeversorganisatie AWVN is met steun van SZW een project gestart om in 4 regio’s 10 tot 15 werkgevers te bewegen om werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid een kans te bieden. UWV zet hierbij het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie in, het CIAO voert de evaluatie uit.

Recent is het project IPS/IHW gestart, waarin onderzocht wordt of het meerwaarde biedt om de aanbodgerichte benadering van IPS‑trajecten (Individuele plaatsing en steun) te combineren met de vraaggerichte benadering van IHW‑trajecten. IPS‑trajecten bieden individueel maatwerk aan een werkzoekende met een psychische kwetsbaarheid, IHW‑trajecten bieden maatwerk aan een arbeidsorganisatie om onder andere mensen met een psychische kwetsbaarheid een passende werkkring te bieden.

Verder is een samenwerkingsproject gestart van het CIAO met de hogeschool van de Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Dit project richt zich op uitwisseling van kennis en expertise op het gebied van de inclusieve arbeidsorganisatie, en op de gezamenlijke ontwikkeling van methodieken.