Werkgevers beter bedienen 2019

Ongeveer een kwart van de ondernemers heeft moeite om geschikt personeel te vinden. De banen die ze bieden zijn mogelijk interessant voor mensen met een uitkering. Werkzoekenden die moeite hebben om een baan te vinden, moedigen we aan om over te stappen naar een beroep waar veel vraag naar is (overstapberoepen). Ook in 2019 brengen we voor een aantal beroepen in beeld welke overstapberoepen daarbij passen. We willen voor werkgevers bij hun personele vraagstukken een gewaardeerde gesprekspartner zijn. Daarbij hebben we aandacht voor ‘inclusief werkgeverschap’: binnen bedrijven proberen we ruimte te scheppen voor duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zonder hierbij het bedrijfsbelang van de werkgever uit het oog te verliezen. We bieden werkgevers, zoveel mogelijk in samenwerking met gemeenten, dienstverlening via de Werkgeversservicepunten in 35 arbeidsmarktregio’s en via 1 landelijk Werkgeversservicepunt. De waardering van werkgevers voor de dienstverlening via de Werkgeversservicepunten meten we met de Net Promotor Score (NPS). Tot en met augustus 2019 is de score rond 81, wat relatief hoog is. In hoeverre we erin slagen om de ‘inclusieve arbeidsmarkt’ weer een stap dichterbij te brengen, stellen we vast met behulp van het aantal geslaagde bemiddelingen.

Samenwerking in arbeidsmarktregio’s

Om de samenwerking met onder meer gemeenten in de arbeidsmarktregio’s te versterken en de dienstverlening aan werkgevers op een hoger peil te brengen, neemt UWV zowel op landelijk als regionaal niveau actief deel aan de programma’s Breed offensief en Perspectief op Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit doen we samen met VNG en gemeenten. In het kader van Perspectief op Werk hebben alle 35 arbeidsmarktregio’s, onder aanvoering van de centrumgemeenten en werkgeversorganisaties, actieplannen opgesteld, waarvan er inmiddels 34 met positief advies zijn voorgelegd aan de staatssecretaris van SZW. UWV heeft voor deze actieplannen onder andere de arbeidsmarktinformatie aangeleverd. Om structureel actuele regionale arbeidsmarktinformatie beschikbaar te kunnen stellen aan gemeenten en andere samenwerkingspartners, ontwikkelen we een online dashboard. Het is de bedoeling dat dit dashboard in 2020 beschikbaar komt. We bezien momenteel hoe we hiervoor de benodigde capaciteit vrij kunnen maken. Verder hebben we voor gemeentelijke medewerkers werkgeversdienstverlening een opleidingsaanbod ontwikkeld. Daarvan hebben in de eerste 8 maanden van 2019 22 gemeenteambtenaren gebruikgemaakt. Vanuit de Programmaraad (een samenwerkingsverband van VNG, Divosa, Cedris en UWV) helpen we ook bij het opzetten van een campagne die de herkenbaarheid en vindbaarheid van de regionale Werkgeversservicepunten moet vergroten.

Skills en competenties

Samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) ontwikkelen we een gemeenschappelijke taal (ook wel: taxonomie) voor ‘skills’ en competenties van werkzoekenden. Hiermee wordt het aanbod op de arbeidsmarkt transparanter, voor zowel publieke als private partners. Eind 2019 verwachten we hiervoor een bètaversie klaar te hebben die getest kan worden door publieke en marktpartijen.

Leerwerkloketten Plus

Op 6 juni 2019 zijn in Woerden de in september 2018 door de ministeries van SZW en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bij de Tweede Kamer aangekondigde pilots Leerwerkloketten Plus van start gegaan. Deze moeten de ondersteuningsstructuur voor leren en werken versterken. De Leerwerkloketten Fryslân, Twente en Rijnmond krijgen 3 jaar lang extra middelen om hun dienstverlening te versterken en te verbreden. Ze gaan bijvoorbeeld meer inzetten op loopbaanadvies, het tot stand brengen van leer‑werktrajecten (inclusief financial engineering) en inzicht geven in competenties. Per regio is een zwaartepunt aangebracht, zoals het opdoen van ervaringen met het stimuleren van een leven lang ontwikkelen voor werknemers (Friesland), samenwerking met een regionaal scholingsfonds (Twente) en samenwerking in een grootstedelijke regio tussen publiek en private partners (Rijnmond). UWV maakt deel uit van het bestuur en faciliteert en coördineert de Leerwerkloketten Plus. Zo hebben we de aftrapbijeenkomst en daaropvolgende verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd en we zorgen voor arbeidsmarktinformatie. We zijn met het ministerie van SZW in gesprek over de invulling van de monitoring en evaluatie van de pilots.