Scholingsbudget UWV 2019

In de eerste 8 maanden van 2019 zijn er 3.119 scholingen aangevraagd voor een bedrag van € 6,6 miljoen. De Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV is op 1 juli 2018 van start gegaan en loopt tot en met 2020. In totaal is hiervoor € 30 miljoen inclusief uitvoeringskosten beschikbaar gesteld, waarvan € 11 miljoen voor 2019. Met dit extra budget kan UWV werklozen met een hoge kans op langdurige werkloosheid (vaak 45‑plussers) een bij voorkeur kortdurend scholingstraject van maximaal 1 jaar laten volgen. Het initiatief ligt bij de adviseur werk, in nauwe samenwerking met het Werkgeversservicepunt. Uiteraard gaat de adviseur ook in gesprek met klanten die zelf aangeven een scholing te willen volgen. Aanvankelijk lag de focus op scholing richting beroepen waarvoor een baanintentie of baangarantie is afgegeven. In augustus 2018 is in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloten om ook budget in te zetten voor scholing richting moeilijk vervulbare vacatures (krapteberoepen), ook als daar niet direct een baanintentie of baangarantie aan vastzit. Bij een baanintentie of baangarantie geldt er geen limiet voor de scholingskosten. Voor scholing richting een krapteberoep zonder baangarantie of intentie geldt een limiet van € 2.500 (inclusief btw).

Maatregelen

Begin dit jaar bleek bij de medewerkers die het scholingsbudget verstrekken onduidelijkheid te bestaan over de voorwaarden waaronder een bedrag van meer dan € 2.500 besteed kan worden. Per 4 juli 2019 is de regeling gewijzigd: de hoogte van de financiële bijdrage en de duur van de scholing zijn verruimd. Hiermee zijn de onduidelijkheden weggenomen. Daarnaast hebben we een aantal maatregelen genomen. Zo zijn de werkinstructies aangepast, het management monitort de toepassing en eind juli is een kwaliteitsborgingsysteem in gebruik genomen. We monitoren de effecten van de beheersmaatregelen. Daarnaast werkt onze interne accountantsdienst aan een audit. We kunnen het ministerie van SZW naar verwachting eind november informeren over de uitkomsten van deze audit.

Uitputting budget

Scholingen worden alleen besteld als het dossier compleet is en het budget is goedgekeurd. In het begin van het jaar is het aantal aanvragen voor scholing sterk toegenomen, als gevolg van een mailingactie. In december 2018 en januari 2019 zijn – evenredig verdeeld over de regio’s – in totaal 145.000 klanten met een zwakke of matige arbeidsmarktpositie die minimaal 4 maanden WW ontvingen, via de Werkmap geattendeerd op de mogelijkheden van scholing via deze regeling. We monitoren de uitputting van het budget intensief. De inzet van het scholingsbudget WW loopt voorspoedig, we verwachten in 2019 maximaal € 0,5 miljoen meer uit te geven dan begroot. We zijn met het ministerie in overleg over de mogelijkheid tot verhoging van het budget en anders zullen we bijsturen binnen het huidige budget. Uit de maandelijkse rapportages blijkt onder andere dat 63% van de scholingen is ingezet voor WW’ers van 45 jaar en ouder. De meeste opleidingen zijn gericht op beroepen in het transport en de logistiek (31%), in techniek en bouw (13%), ICT‑beroepen (11%) en financieel, economische en commerciële beroepen (11%). Bij elkaar opgeteld gaat het om 999 baanintenties, 898 baangaranties en 1.879 krapteberoepen.