Intensivering op werk gerichte dienstverlening – de balans opgemaakt 2019

Onderzoek wijst uit dat een persoonlijke, gerichte aanpak een toegevoegde waarde heeft in onze dienstverlening voor werkzoekenden. Ook uit de enquête die de Inspectie SZW recent hield onder mensen met een WW-, WIA- of Wajong‑uitkering blijkt dat uitkeringsgerechtigden persoonlijke begeleiding en face‑to‑facecontacten erg waarderen en van groot belang achten om activering en de kans op werk te vergroten. We hebben van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) extra budget (vanaf 2019 € 70 miljoen per jaar) gekregen voor meer persoonlijke dienstverlening. Vanuit onze reserves dragen we daarbovenop de komende jaren € 50 miljoen per jaar extra bij. Voor de Wajong kunnen we met de beschikbare middelen de huidige dienstverlening continueren. De dienstverlening voor de WW kunnen we met de extra middelen uitbreiden. Voor de WIA/WGA kunnen we meer mensen de basale dienstverlening bieden.

Persoonlijke dienstverlening WW

Voor dit jaar is de afspraak met het ministerie dat we medio 2019 per klant op jaarbasis gemiddeld 5,0 tot 5,5 uur WW‑dienstverlening leveren. Deze streefcijfers zijn berekend op basis van de voor 2019 begrote instroom in onze op werk gerichte dienstverlening van 254.200 werkzoekenden en een bij dat cijfer passende personele formatie. Als we de realisatie tot en met augustus extrapoleren naar een heel jaar, dan zouden we bij de begrote instroom in 2019 uitkomen op gemiddeld 5,3 uur dienstverlening per klant. De prognose voor de WW‑instroom in 2019 is inmiddels echter verhoogd tot 284.050. Bij dit instroomcijfer komt het geëxtrapoleerde aantal uren dienstverlening per klant in 2019 uit op 5,1 uur. Ook hiermee zouden we de afspraak voor 2019 realiseren.

We verleggen in 2020 de focus van het aantal uren persoonlijke dienstverlening per klant naar het aantal uren dat per adviseur werk op jaarbasis wordt besteed aan persoonlijke dienstverlening. Dit doen we omdat het vanwege de dynamiek in de WW in de praktijk een structurele uitdaging blijkt om onze personele bezetting tijdig evenredig op of af te schalen. We hebben dit gedeeld met het ministerie van SZW. In de eerste 8 maanden van 2019 is dit aantal uren per medewerker toegenomen van 1.032 uur in januari naar 1.144 uur in augustus. Deze stijging is gerealiseerd door per district actief te sturen op een sluitende dienstverlening, waarbij we alle klanten goed in beeld hebben zodat we hen passende dienstverlening kunnen bieden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een forecastplanning voor het aantal te voeren klantgesprekken en de inzet van instrumenten voor aanvullende dienstverlening. Deze aantallen en inzet worden actief gevolgd en indien nodig bijgestuurd.

Opschaling fte’s

In de eerste 8 maanden van 2019 zijn er 1% minder nieuwe WW‑uitkeringen verstrekt dan in dezelfde periode in 2018. De verwachting is dat dat het aantal nieuwe WW‑uitkeringen vanaf 2020 echter zal toenemen. Om de toenemende instroom te kunnen opvangen, is een evenredig grotere beschikbare capaciteit aan adviseurs werk en bedrijfsbureaumedewerkers nodig. We hebben daarom besloten op te schalen met circa 450 fte’s. We streven er daarbij naar om 100 nieuwe medewerkers te werven uit onze werkzoekendenbestanden. We hebben met het ministerie afgesproken dat de feitelijke WW‑toename leidend zal zijn voor het tempo van de opschaling. Er hebben zich inmiddels circa 2.000 gegadigden voor de functies gemeld. Eind september 2019 hadden we circa 200 nieuwe medewerkers aangenomen. Verder zijn begin september 2019 27 net afgestudeerde hbo’ers gestart met de post‑hbo‑opleiding Adviseur werk op de Hanzehogeschool Groningen. Zij gaan de komende maanden in een pilot 1 dag per week naar school en 4 dagen per week aan de slag als junior adviseur. We monitoren de voorgang op de werving nauwgezet.

Effectiviteitsmeting

We zijn eind 2017 gestart met het meten van de netto‑effectiviteit van persoonlijke dienstverlening aan WW’ers. We onderzoeken daarvoor de effecten op de uitstroom naar werk en de arbeidsmarktpositie van werkzoekenden op langere termijn. De eerste (kwalitatieve) onderzoeksresultaten verwachten we eind 2019, de eerste rapportage over de effectmeting verwachten we medio 2020.

Persoonlijke dienstverlening WIA en Wajong

Voor de WIA voldoen we aan de afspraak dat we met minimaal 90% van alle klanten die sinds 2017 zijn ingestroomd per jaar minimaal 1 gesprek voeren en gemiddeld 1,8 keer contact hebben. We hebben met het ministerie van SZW afgesproken dat we minimaal 1 keer per jaar contact hebben met alle Wajongers met arbeidsvermogen die niet werken of voor wie een re‑integratietraject is ingekocht. In de eerste 8 maanden van 2019 hebben we minimaal 1 keer contact gehad met 90% van de Wajongers die in aanmerking komen voor onze dienstverlening.

De juiste en volledige registratie van de contactmomenten in de WIA- en Wajong‑dienstverlening is nog voor verbetering vatbaar en blijft daarmee een belangrijk punt van aandacht. Ook de kwaliteit van de klantprofielen van Wajongers is voor verbetering vatbaar en nog niet alle Wajongers met arbeidsvermogen zijn ook daadwerkelijk in onze op werk gerichte dienstverlening opgenomen. We voeren daarom vanaf 2019 jaarlijks landelijk breed kwaliteitsonderzoek uit naar de sluitendheid en juistheid van onze op werk gerichte WIA- en Wajong‑dienstverlening, naar het vakmanschap van onze medewerkers en hoe ze rapporteren en registreren. Het onderzoeksrapport over 2019 wordt naar verwachting eind oktober opgeleverd. De toetsing en verbetering van de Wajong‑klantprofielen nemen we als vast aandachtspunt op in de periodieke kwaliteitscontroles. Verder bereiden we maatregelen voor om te borgen dat alle Wajongers met arbeidsvermogen (blijvend) worden opgenomen in de persoonlijke op werk gerichte dienstverlening.