Voorwoord 2019

Uitvoeringsorganisaties als UWV zijn, zoals de koning opmerkte in de Troonrede, het gezicht van de overheid. Daar komen burgers de overheid tegen en ze verwachten er goed geholpen te worden.

We bieden steeds meer persoonlijke dienstverlening …

Het digitaal afhandelen van de meest uiteenlopende kwesties is voor de meeste burgers een normale zaak geworden, ze geven er bij routinematige handelingen vaak de voorkeur aan. Ook bij UWV kunnen ze relatief eenvoudige zaken snel en simpel digitaal afhandelen. Maar bij ingrijpende en complexe zaken prefereren de meeste mensen persoonlijke dienstverlening op maat. Dat geldt bijvoorbeeld voor onze dienstverlening aan werkzoekenden. De uitbreiding van onze persoonlijke gerichte dienstverlening aan mensen met een WIA- of Wajong‑uitkering loopt op schema. Bij onze persoonlijke gerichte dienstverlening aan WW’ers slagen we erin onze klanten steeds meer dienstverlening te bieden. In verband met de verwachte grotere WW‑instroom zijn we inmiddels gestart met de werving van enkele honderden nieuwe adviseurs werk.

… en breiden onze controleactiviteiten uit …

UWV is niet alleen dienstverlener maar ook poortwachter van de sociale zekerheid. Vanuit die laatste rol zien we erop toe dat alleen mensen die er recht op hebben, een uitkering ontvangen. Omdat we meerdere rollen vervullen, moeten we bij de inzet van de ons beschikbare middelen elke keer opnieuw keuzes maken in de balans tussen dienstverlening en controle. Naar aanleiding van de WW‑fraude door arbeidsmigranten hebben we met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) nadere afspraken gemaakt en acties geformuleerd die we samen oppakken. We zien intussen dat de vergrote aandacht binnen en buiten UWV voor handhaving tot meer meldingen over mogelijke fraude leidt. Dit alles tezamen zorgt voor veel extra werk waarvoor we nieuwe medewerkers moeten werven en opleiden. Omdat het werven en vooral het opleiden van nieuwe medewerkers tijd kost, zullen we samen met het ministerie de integrale prioriteiten op het gebied van handhaving vaststellen en keuzes maken welke activiteiten we de komende tijd wel en niet gaan oppakken. Vanaf eind 2019 gaan we dat doen aan de hand van een verbeterd afwegingskader.

… terwijl uitbreiding van de productief inzetbare verzekeringsartsencapaciteit nodig blijft

We hebben minder sociaal‑medische beoordelingen uitgevoerd dan begroot. Daardoor zijn de voorraden en achterstanden opgelopen tot boven het niveau van eind 2018. Dit komt onder andere doordat het aantal WIA‑aanvragen toeneemt. De behandeling van WIA‑claimbeoordelingen kost meer tijd dan die van andere beoordelingen. Daarnaast hebben we veel capaciteit ingezet op de herstelactie van herbeoordelingen die eerder in Groningen zijn uitgevoerd met een onjuiste inzet van taakdelegatie. Verder speelt mee dat we voortdurend capaciteit van ervaren verzekeringsartsen moeten inzetten voor de noodzakelijke opleiding van nieuw geworven artsen. Om te borgen dat we alle benodigde sociaal‑medische beoordelingen goed kunnen (blijven) uitvoeren, is voldoende verzekeringsartsencapaciteit nodig. We blijven nieuwe artsen werven, waarbij we expliciet zoeken naar artsen die interesse hebben om langere tijd bij UWV te werken. Daarnaast zijn extra maatregelen nodig om de productiviteit van de beschikbare capaciteit te verhogen, zoals uitbreiding van vormen van taakdelegatie en innovatieve werkwijzen.

We investeren in het vakmanschap van onze medewerkers en in onze organisatie …

We willen nu en in de toekomst goede dienstverlening bieden en maximaal gebruikmaken van de kennis en kunde van onze medewerkers. Zij doen zinvol werk met een inhoudelijke uitdaging, waar ze trots op mogen zijn. We stimuleren hen om hun vakmanschap continu te ontwikkelen en intensiveren daarvoor ons programma Vertrouwen in vakmanschap. Om problemen in onze bedrijfsvoering beter het hoofd te kunnen bieden en tijdig in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen, verbeteren we ons risicomanagement. We houden gezamenlijke risicosessies met het ministerie en hebben ons audit committee omgevormd tot een Audit Advies Committee met een externe voorzitter. Risicomanagement vormt de komende jaren een aparte portefeuille in onze raad van bestuur. Het komt ook aan bod in een vervroegd onderdeel van de evaluatie van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) dat dit jaar in opdracht van het ministerie is begonnen.

… en werken graag mee aan een betere uitvoering

Na Prinsjesdag heeft de Tweede Kamer besloten om een parlementair onderzoek in te stellen naar de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties, het verlies aan menselijke maat, de rol en informatiepositie van de Tweede Kamer zelf en hoe de uitvoerbaarheid van beleid beter gewaarborgd kan worden in het parlementair proces. In lijn daarmee loopt momenteel een vergelijkbaar initiatief: Werk aan uitvoering. UWV onderschrijft vanzelfsprekend het belang van een goede dienstverlening met oog voor de menselijke maat en een goed samenspel tussen beleid en uitvoering. We leveren dan ook graag onze bijdrage aan Werk aan uitvoering, waarin we samen met de ministeries van SZW, Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en collega‑uitvoeringsorganisaties SVB, DUO en Belastingdienst gaan analyseren hoe we komen tot een uitvoering die voldoet aan de verwachtingen van burgers en werkgevers.

Raad van bestuur

Fred Paling, voorzitter

Guus van Weelden

Nathalie van Berkel

Janet Helder