Onze omgeving

Met onze belangrijkste stakeholders onderhouden we structureel contact.

Samenwerking met onze stakeholders

We vinden het belangrijk dat onze stakeholders goed op de hoogte zijn van onze activiteiten. Daarnaast willen we goed op de hoogte zijn van hun vragen, standpunten en andere bijzonderheden, zodat we daar waar nodig op in kunnen spelen. Met onze belangrijkste bestuurlijke en beleidsmatige stakeholders houden we structureel contact. Dat zijn onder meer gemeenten, sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de cliëntenraden, en de Nationale ombudsman. Uiteraard blijft de band met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wezenlijk.

We ondernemen diverse activiteiten om het structurele contact met deze stakeholders te onderhouden. Zo nodigen we (medewerkers van) onze stakeholders uit voor werkbezoeken aan UWV. We betrekken onze stakeholders ook bij de belangrijkste ontwikkelingen in de sociale zekerheid. Bij wijzigingen in wet- en regelgeving voorzien we ze van factsheets met informatie over de belangrijkste veranderingen en nodigen we ze uit voor informatiebijeenkomsten.

Onze stakeholders zijn ook meegenomen in de totstandkoming van de UWV Visie 2018–2022: Vertrouwen in vakmanschap. Nadat we in 2017 met ruim 1.000 medewerkers in dialoogsessies hebben verkend welke accenten UWV de komende jaren moet leggen in zijn strategie, hebben we dit onderwerp begin 2018 uitgebreid besproken met stakeholders zoals sociale partners, onze cliëntenraden en ministeries.

De Nederlandse arbeidsmarkt kent 35 arbeidsmarktregio’s en de centrumgemeenten zijn belangrijke partners van UWV om vraag en aanbod regionaal goed op elkaar aan te sluiten, in het bijzonder voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2018 zijn in de meeste gemeenten nieuwe gemeenteraden en colleges verkozen. De raad van bestuur is in 2018 gestart met bezoeken aan alle centrumgemeenten om kennis te maken met de vaak nieuwe wethouders die het domein Werk en Inkomen in hun portefeuille hebben. Deze kennismakingsronde wordt in 2019 afgerond.

Partijen die betrokken zijn bij UWV informeren we met verschillende publicaties over onze visie, missie en ambitie en over de manier waarop we daar, zo veel mogelijk op basis van (gedrags)wetenschappelijke inzichten en bewezen ervaring, invulling aan geven. Ook zijn we in 2018 begonnen met het direct versturen van arbeidsmarktpublicaties aan de Tweede Kamer.

Op deze verantwoordingswebsite ontsluiten we informatie op een publieksvriendelijke manier. Hier staan teksten die ontleend zijn aan de verantwoordingsverslagen voor de minister, plus allerlei aanvullende informatie en cijfers. De site wordt 3 keer per jaar geactualiseerd.

Onze cliëntenraden

Cliëntenraden staan in nauw contact met onze klanten en zijn daarom voor ons belangrijke ‘ogen en oren’. De raden adviseren ons gevraagd en op eigen initiatief. Daarvoor krijgen zij de benodigde informatie. We bespreken beleidsmatige onderwerpen vroegtijdig met de Centrale Cliëntenraad; uitvoerende zaken bespreken we op districtsniveau met de Districtscliëntenraden. In 2018 hebben we het ontwerpjaarplan UWV 2019 voor advies voorgelegd aan de Centrale Cliëntenraad. Dit is inmiddels een jaarlijks proces. De feedback van de Centrale Cliëntenraad zorgt voor verbetering, aanscherping en grotere leesbaarheid van de teksten.

We informeren de raden regelmatig over nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe werkprocessen. Dat doen we via de website van de cliëntenraden en in overleggen die we met de cliëntenraden voeren. We betrekken hen bij de communicatie met onze klanten en de diverse pilots die daarvoor worden gestart. Hiervoor organiseren we landelijke bijeenkomsten, met uit iedere raad een vertegenwoordiger. Er waren in 2018 bijeenkomsten over het klantenpanel UWV, over de ontwikkeling van de digitale dienstverlening binnen UWV, de rapportagevoorziening Bravo voor onze medische professionals en de nieuwe werkwijze bij de Ziektewet‑arbodienstverlening. Ook bij andere acties om onze dienstverlening te verbeteren betrekken we de cliëntenraden steeds vaker.

De beltarieven van UWV Klantencontact zijn al langer onderwerp van gesprek tussen de Centrale Cliëntenraad en UWV. Nadat de Centrale Cliëntenraad hierover in 2017 opnieuw een ongevraagd advies had uitgebracht, hebben we een onderzoek ingesteld naar de diverse mogelijkheden om de 0900‑nummers te vervangen. Bij het besluit om de 0900‑nummers te vervangen door 088‑nummers is rekening gehouden met de voorkeur van de Centrale Cliëntenraad.

Sinds 26 november 2018 is UWV bereikbaar via de nieuwe 088‑nummers. Voor deze nummers betalen klanten een lokaal tarief, ze zijn dus goedkoper uit. Om onze klanten aan de nieuwe nummers te laten wennen, blijven de oude, duurdere 0900‑nummers nog 1 jaar bestaan.

Naast de reguliere overleggen bezoekt de raad van bestuur de Districtscliëntenraden om van gedachten te wisselen over zaken in de uitvoeringspraktijk die de raden, en dus onze klanten, bezighouden. Tijdens deze bezoeken krijgen we veel informatie die we gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. De cliëntenraden hebben laten weten dat zij de bezoeken zeer waarderen en zijn van mening dat UWV hiermee laat zien dat het op een professionele manier omgaat met cliëntenparticipatie. In 2018 zijn alle cliëntenraden een keer bezocht.

In november 2017 heeft de raad van bestuur besloten de Districtscliëntenraad Gelderland Midden & Zuid op te heffen, vanwege een onoplosbare situatie. De FNV was het, samen met 2 leden van de cliëntenraad, niet eens met deze beslissing. Zij hebben beroep ingesteld tegen onze beslissing op bezwaar tot ontbinding van de cliëntenraad. De rechtszaak heeft in oktober plaatsgevonden. Eind 2018 heeft de rechtbank het beroep ongegrond verklaard. Inmiddels is een nieuwe raad met een onafhankelijke voorzitter van start gegaan.

Relatie met ministerie van SZW

UWV heeft te maken met meerdere rollen van het ministerie van SZW.

Eigenaar

UWV is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van SZW. Hiermee is het ministerie zowel ‘eigenaar’ als opdrachtgever van UWV. We leggen aan de minister verantwoording af over de beleidskeuzes die we maken en over de manier waarop we overheidsbeleid uitvoeren. Dat gebeurt via viermaandelijkse tussenverslagen en ons jaarverslag. De minister en de raad van bestuur bespreken periodiek de stand van zaken in de uitvoering. Op ambtelijk niveau zijn er dagelijks contacten tussen UWV en het ministerie.

Opdrachtgever

In 2018 zijn het ministerie van SZW en UWV nauw met elkaar in gesprek geweest over de verdere uitwerking van de maatregelen van het regeerakkoord.

Toezichthouder

Het organisatiegerichte toezicht door de Inspectie SZW is met ingang van het verantwoordingsjaar 2016 afgeschaft. Deze wijziging is ingegeven door positieve ontwikkelingen: de interne sturing en beheersing binnen de zelfstandige bestuursorganen (zbo’s), de controle daarop door de accountants en de sturing door het ministerie op de zbo’s zijn de laatste jaren verder verbeterd. Dit komt onder andere door de herijking van de sturingsvisie en het instellen van een CIO en een adviserend audit committee. De wettelijke toezichtstaak is belegd binnen het ministerie van SZW. De minister en staatssecretaris van SZW hebben medio 2017 ingestemd met het nieuwe Toezichtbeleid SZW – UWV en SVB. Kern van dit beleid is dat UWV en de Sociale Verzekeringsbank zelf verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de uitvoering; de minister van SZW (namens de minister de secretaris‑generaal) is verantwoordelijk voor toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van deze zbo’s. Het ministerie heeft het toezicht in 2018 conform het vastgestelde beleid uitgevoerd. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van een meerjarige risicoagenda die is opgesteld door de toezichtmedewerker van SZW.