Advies- en controleorganen UWV

UWV heeft geen raad van toezicht of raad van advies. Voor advies en controle maakt UWV gebruik van de eigen accountantsdienst, een externe accountant, een audit committee en de medezeggenschap.

Intern en openbaar accountant

UWV beschikt over een interne accountantsdienst die onafhankelijk is gepositioneerd en rechtstreeks ressorteert onder de voorzitter van de raad van bestuur. De Accountantsdienst beoordeelt de interne beheersmaatregelen en de bedrijfsvoering van UWV, inclusief de rechtmatigheid van het handelen van de organisatie. De Accountantsdienst legt de resultaten van de onderzoeken voor aan het verantwoordelijke management en aan de raad van bestuur. Ieder kwartaal maakt de Accountantsdienst een samenvattende rapportage voor de raad van bestuur over de internal audits en de wettelijke- en overige verplichte controles. Voor de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleert de Accountantsdienst de jaarrekening van UWV en geeft hierbij een controleverklaring af. Ook geeft de Accountantsdienst een controleverklaring af bij de verantwoording over de gegevensverwerking en de gegevensuitwisseling via de gemeenschappelijke elektronische voorzieningen SUWI.

PricewaterhouseCoopers geeft als openbaar accountant van UWV een verklaring inzake de getrouwheid af bij de jaarrekening in de publieksversie van het jaarverslag. Na de controle van de jaarrekening brengt de interne accountantsdienst samen met de openbaar accountant een accountantsverslag uit aan de raad van bestuur van UWV, waarin de relevante bevindingen ter zake zijn verwoord. De eerste review conform het nieuwe toezichtbeleid op de werkzaamheden van de Accountantsdienst betreffende de controle van de verantwoordingen vindt in 2019 plaats over het verantwoordingsjaar 2018.

Audit committee

In overleg met het ministerie van SZW heeft de raad van bestuur van UWV sinds 2015 een adviserend audit committee. Het audit committee adviseert de raad over de bedrijfsvoering, het auditbeleid en het risicomanagementbeleid van UWV. Het audit committee bestond in 2018 uit de heren F.L. Haverkamp, R.L. van Marion RA, mr. J.H. Ouwehand (externe leden) en de heer A. Paling MBA (voorzitter raad van bestuur UWV). De directeuren van onze Accountantsdienst en van Financieel‑Economische Zaken, en de openbaar accountant ondersteunen het audit committee. Het audit committee is in 2018 4 keer bijeen geweest. Onderwerp van gesprek waren onder meer relevante actualiteiten (regeerakkoord, visiestrategie UWV en handhaving), de jaarstukken UWV 2017 en risicomanagement, de kwartaalrapportages van de Accountantsdienst, de digitale dienstverleningsstrategie, de IV‑transitie en het (audit)jaarplan UWV 2019.

Het audit committee UWV wordt in 2019, in overleg met het ministerie van SZW, versterkt zodat dilemma’s en risico’s in de uitvoering eerder zichtbaar en besproken worden. Een sterk audit committee zorgt voor een stevige verankering van de kritische en onafhankelijke blik op de bedrijfsprocessen, het risicomanagement en de informatiestromen. De verhouding met het eigenaarschap en het toezicht van het ministerie van SZW wordt daarbij ook verstevigd, zodat elkaars expertise (professioneel uitvoeren en de politiek‑bestuurlijke context) aangevuld wordt en UWV en het ministerie maximale borging organiseren op een effectieve en efficiënte uitvoering van de wettelijke taken.

Medezeggenschap

De ondernemingsraad houdt zich bezig met de beleidsmatige en strategische koers van UWV en gaat met de raad van bestuur in gesprek over de manier waarop politieke besluiten en maatschappelijke ontwikkelingen worden opgepakt. In die hoedanigheid heeft de ondernemingsraad input geleverd voor de herijking van de UWV‑visie voor de komende jaren. De relatie tussen bestuurder en de ondernemingsraad is gebaseerd op goede, transparante en nauwe samenwerking. De ondernemingsraad krijgt de wettelijk verplichte informatie en de documenten die hij nodig heeft om zijn taken juist, tijdig en correct uit te kunnen voeren. Minimaal 1 keer per maand vindt het formele overleg plaats. Tussentijds vindt geregeld informeler overleg plaats. Datzelfde geldt voor het overleg dat de divisiedirecteuren hebben met de onderdeelcommissies.

De ondernemingsraad is nauw betrokken bij het personeelsbeleid voor geheel UWV en andere hrm‑onderwerpen, zoals het tot stand komen van een langetermijnvisie op personeelsgebied en een visie op flexibel en locatieonafhankelijk werken. In 2018 is veel tijd besteed aan 2 grote adviesaanvragen: de IV‑transitie en de herinrichting van de Ziektewet‑arbodienstverlening. Met de IV‑transitie wil UWV een efficiënte, effectieve en wendbare IV‑organisatie realiseren, waarin bedrijfsonderdelen optimaal met elkaar samenwerken. In februari 2019 heeft de raad van bestuur besloten om verder te gaan met de IV‑transitie. Dit besluit wijkt deels af van het advies van de ondernemingsraad. Bestuurder en ondernemingsraad zijn met elkaar in gesprek om tot een oplossing te komen; in afwachting van nadere afspraken is de uitvoering van het besluit tijdelijk opgeschort. De ondernemingsraad is onder voorwaarden akkoord gegaan met de implementatie van het nieuwe Ziektewet‑arbodienstverleningsproces. Een begeleidingscommissie zal de invoering monitoren en samen met bestuurder de evaluatie vormgeven. Daarnaast hebben adviesaanvragen gespeeld over onder meer het huren van locaties, verhuizingen door de sluiting van locaties en diverse hrm‑thema’s.