Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We willen een duurzame positieve impact hebben op mens, milieu en maatschappij. Dit doen we met onze medewerkers, klanten en partners. In de periode 2016 tot en met 2018 heeft de nadruk gelegen op eigen UWV‑speerpunten, zoals social return, diversiteit, gezonde leefstijl en beperking van de belasting van het milieu. In het beleid dat we ontwikkeld hebben voor de periode 2019 tot en met 2022 gaat bijzondere aandacht uit naar klimaat en milieu. We willen de komende jaren stappen zetten op weg naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Als mensgerichte organisatie blijven we ons inzetten voor de arbeidsplaatsen in het kader van de banenafspraak en voor een groter aandeel vrouwen en collega’s met een andere culturele achtergrond in het midden- en topmanagement. Wij verlangen van al onze leveranciers dat zij onze mvo‑gedragscode ondertekenen. Die stelt eisen aan sociale aspecten, werkomstandigheden en milieu.

Mens

Vitale medewerkers zijn een essentiële randvoorwaarde bij de realisatie van onze doelstellingen. We ondersteunen onze medewerkers bij hun gezonde voornemens en dagen hen uit om gezond te leven. Ook bieden we hun de mogelijkheid om zich te laten adviseren over bijvoorbeeld de inrichting van hun werkplek en over dynamisch werken.

UWV wil een inclusieve organisatie zijn. Dat betekent dat we optimaal gebruik willen maken van de diversiteit en talenten van mensen, ongeacht hun leeftijd, geslacht, afkomst, religie, seksuele geaardheid of eventuele arbeidshandicap. UWV kent 5 personeelsnetwerken, die ieder op eigen wijze invulling geven aan de begrippen diversiteit en inclusiviteit. Het gaat om Roze werkt, Jong@UWV, het ouderennetwerk PROUD@UWV, het multiculturele netwerk LEF en het vrouwennetwerk VROUW@UWV. Deze netwerken organiseren maandelijks activiteiten gericht op het creëren en stimuleren van een meer divers en inclusief UWV.

Social return is voor UWV een speerpunt; we willen sociale waarde voor de samenleving creëren. We zetten ons actief in om de arbeidskansen te vergroten van groepen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. We creëren duurzame arbeidsplaatsen voor mensen uit de doelgroep van de banenafspraak. Social return maakt ook deel uit van onze aanbestedingen. Eind 2018 hebben we besloten om bij alle aanbestedingen boven € 221.000 ten minste 5% van de geraamde contractwaarde in te zetten voor social return. Leveranciers geven hier invulling aan met de zogenaamde bouwblokkenmethode: een transparante waardebepaling maakt het voor leveranciers mogelijk om social return op meerdere manieren in te vullen. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen, bestellingen bij sociale werkplaatsen plaatsen of maatschappelijke organisaties ondersteunen met specifieke kennis.

Milieu

Eind 2018 hebben we besloten dat UWV in 2030 een klimaatneutrale organisatie moet zijn. Dat betekent dat onze bedrijfsactiviteiten geen negatief effect hebben op het klimaat: per saldo geen emissie van CO2 en andere broeikasgassen. Uitgaande van de emissies waar UWV directe invloed op heeft, zoals het vergroenen van het elektriciteitsverbruik en het emissievrij maken van ons wagenpark, is het haalbaar om een klimaatneutrale bedrijfsvoering uiterlijk in 2030 te realiseren. Daarnaast streven we ernaar om de emissies waarop UWV indirecte invloed heeft klimaatneutraal te maken. Op de grotere UWV‑kantoren monitoren we systematisch het energieverbruik en zijn we in 2018 overgegaan op het gebruik van 100% groene energie van Nederlandse oorsprong. Op deze kantoren bestaat het gasverbruik voor ten minste 15% uit biogas. Dankzij de inkoop van 100% groene Nederlandse windenergie en biogas, en de compensatie van grijs gas zijn de CO2‑emissies in 2018 met bijna 10.000 ton CO2 afgenomen ten opzichte van 2017. Dat is een daling van 47%. Op de daken van onze kantoren in Amsterdam en Arnhem, en sinds 2018 ook in Zwolle en Eindhoven, huisvesten we bijenvolken. We stimuleren het reizen per openbaar vervoer door onze medewerkers de NS‑Business Card aan te bieden voor zowel woon‑werkverkeer als dienstreizen. Tegelijkertijd verminderen we het aantal reizen door meer gebruik te maken van videovergaderen.

De circulaire economie is leidraad van ons milieubeleid; uitgangspunten daarvan zijn de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen. Om het hergebruik van onze producten en grondstoffen te maximaliseren, zamelen we ons afval gescheiden in en wordt ons papierafval 100% gerecycled. Het papierverbruik is in 2018 met 9% verminderd ten opzichte van 2017. Sinds 2011 nam het papierverbruik bij UWV met bijna de helft af, voornamelijk dankzij digitalisering van onze processen en voor een klein deel door minder te printen. We focussen op vermindering van plasticgebruik en het verlengen van de levensduur van hardware en mobiele telefoons. Kantoormeubilair hergebruiken we waar mogelijk; in 2018 zijn alle uitgefaseerde computers en smartphones, na gecertificeerde schoning, voor hergebruik aangeboden aan algemeen nut beogende instellingen (anbi’s). Daarnaast stellen we milieueisen bij inkoop en zetten we in op het uitbouwen van circulair inkopen.

Maatschappij

UWV staat midden in de maatschappij. We delen onze kennis en ervaring en werken samen met andere organisaties. Zo is UWV lid van de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB). Dit is een initiatief van ruim 30 dienstverlenende organisaties in de publieke sector. De organisaties willen via de netwerkgroep van elkaar leren en onderling prestaties vergelijken. De RBB heeft op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een bestuurdersbijeenkomst georganiseerd over het thema klimaat. UWV was daarbij een van de gidsorganisaties.

Wij maken ons maatschappelijk ondernemerschap concreet, meetbaar en aantoonbaar voor onszelf, en voor onze stakeholders en de samenleving. Daarvoor gebruiken wij een gecertificeerd managementsysteem: de MVO Prestatieladder. Dit systeem kent 5 niveaus waarop gecertificeerd kan worden. In 2016 hebben wij als enige publieke organisatie en zelfstandig bestuursorgaan niveau 4 (excellent) bereikt. Eind 2018 is dit opnieuw door een externe auditor getoetst, met als resultaat dat niveau 4 is gehandhaafd.