Kennisontwikkeling

Wij voeren analyses uit op maatschappelijk relevante thema’s en doen daar voorspellingen over. Daarnaast voeren we onderzoeken uit die ons helpen om onze dienstverlening verder te verbeteren. Verder verzorgt UWV actuele informatie en advies over de landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarkt. In januari is de nieuwe UWV Kennisagenda 20182019 gelanceerd.

Weten wat werkt

Belangrijk programma in deze nieuwe agenda is Weten wat werkt, in het bijzonder bij de dienstverlening aan mensen met een arbeidshandicap. In de eerste maanden van 2018 hebben we de plannen voor dit programma met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) uitgewerkt. Inmiddels is onderzoek naar de werking van jobcoaching gestart. Ook loopt er onderzoek naar de effectiviteit van een specifieke interventie om mensen met ernstige psychische klachten aan werk te helpen. Verder zijn er onderzoeken naar de effectiviteit van Wajong en WGA‑dienstverlening in voorbereiding, die starten in de loop van 2019.

We willen onze dienstverlening doelmatiger en uniformer maken met klantprofilering en triage (urgentiebepaling op basis van een vragenlijst). Hiermee is het mogelijk specifieke ondersteuning alleen aan te bieden aan klanten die daar ook daadwerkelijk baat bij kunnen hebben. Het is daarbij belangrijk om, meer dan nu, methodisch en op een wetenschappelijke basis te gaan werken. Deze algemene lijn is ook relevant voor de herbeoordelingen in het kader van de WIA/WGA‑dienstverlening. 2 onderzoekers van Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (een samenwerkingsverband van Amsterdam Universitair Medisch Centrum, Universitair Medisch Centrum Groningen en UWV), doen onderzoek naar mogelijkheden om langs deze lijn de doelmatigheid van WIA‑herbeoordelingen te bevorderen en naar een triage‑instrument annex beslismodel voor de WIA/WGA‑dienstverlening.

Naar aanleiding van in 2017 uitgevoerd onderzoek is in de regio Rijnmond een pilot uitgevoerd met een methode die in kaart brengt hoe functies als gevolg van technologie op de middellange termijn veranderen. Adviseurs werkgeversdienstverlening hebben deze methode voor 3 functies getest in hun gesprekken met werkgevers. De eerste resultaten laten zien dat de methode ervoor zorgt dat adviseurs werkgeversdiensten beter in staat zijn gesprekken te voeren met werkgevers over ontwikkelingen in functies en taken en de toekomstige vraag naar werk. Maar ook dat de methodiek onvoldoende aansluit bij het reguliere werkproces en daarom vooralsnog niet bruikbaar is om in de praktijk breed in te zetten.

In januari is een symposium gehouden over de mogelijkheden die technologie biedt om mensen met een beperking vaker en beter mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Na dit symposium hebben de Landelijke Cliëntenraad, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN), de re‑integratiebranchevereniging OVAL, Tilburg University, uitzendbureau voor robots Smart Robotics, het ministerie van SZW en UWV een coalitie gesmeed om het gebruik van technologie voor inclusie in de praktijk te stimuleren. Op 23 november organiseerde deze coalitie een geslaagd evenement, waar gebruikers en ontwikkelaars elkaar ontmoetten en ideeën bespraken voor toepassingen van techniek in de praktijk. Tot begin 2019 kunnen uitgewerkte ideeën ingediend worden. Hierna zal een jury de voorstellen beoordelen op relevantie en haalbaarheid. De beste voorstellen ontvangen subsidie voor de uitvoering van pilots, die naar verwachting in het voorjaar van 2019 starten. De pilots worden gemonitord, zodat we ervan leren om technologie breder te kunnen inzetten voor deelnamen aan de arbeidsmarkt van mensen met een beperking.

Toepassen van gedragsinzichten

Binnen het programma Toepassen van gedragsinzichten is onderzoek gedaan naar het sollicitatie- en registratiegedrag van werkzoekenden. Werkzoekenden blijken veel en op verschillende manieren te solliciteren, maar dat wordt niet allemaal geregistreerd. Dat komt vooral doordat het belang voor UWV van een volledige registratie onvoldoende duidelijk is en doordat werkzoekenden weinig feedback krijgen op deze registratie. We gaan na hoe we dit kunnen verbeteren, om zo de begeleiding beter op de werkzoekende te kunnen afstemmen.

Ook is onderzoek gedaan naar manieren om werkzoekenden met een kansarm beroep te stimuleren zich om te scholen en/of te zoeken naar kansrijkere beroepen. Daar blijken meerdere mogelijkheden voor te zijn. Werkzoekenden moeten daadwerkelijk voelen en begrijpen dat hun kansen op het vinden van bijvoorbeeld een administratieve baan erg laag zijn, bijvoorbeeld door ze gericht te informeren. Het UWV‑team dat dit onderzoek uitvoerde, won hiervoor de NudgeChallenge op de Middag van het Ontwikkelgedrag van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP).

Financiële problematiek en schulden

In de Kennisagenda 20182019 is ook een programma gewijd aan het zo goed mogelijk rekening houden met mogelijke financiële of schuldenproblematiek bij UWV‑klanten. Naast aandacht voor deze specifieke groep klanten, is er binnen de UWV Kennisagenda breed aandacht voor het verbeteren van dienstverlening aan klanten. Het instrument dat we daarvoor inzetten is de klantreis. In 2018 zijn we gestart met een nieuwe aanpak en zijn 2 zogenaamde kickstarts gedaan. Deze hebben geleid tot een helder inzicht in de interactie van klanten met UWV en tot meer dan 25 verbeterideeën.

Professionalisering en vakmanschap

Verder is in 2018 een instrument ontwikkeld dat helpt om de juiste begeleiding te bepalen voor werkzoekenden met een arbeidshandicap. Dit is bruikbaar voor professionals bij zowel UWV als gemeenten. Het ontwikkelde prototype wordt nu in de praktijk getest door arbeidsdeskundigen.

Goede dienstverlening kan niet zonder een goede controle op rechtmatigheid. In dat kader is in 2018 een onderzoek gestart om de fraudealertheid van verzekeringsartsen te bevorderen. In 2019 verwachten we de eerste resultaten van dit onderzoek.

Arbeidsmarktinformatie

Ten slotte verzorgde UWV maandelijks actuele informatie en advies over (ontwikkelingen op) de landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarkt. Hiermee ondersteunen we werkzoekenden, werkgevers en beleidsmakers bij het maken van arbeidsmarktkeuzes. Daarbij hebben we niet alleen aandacht voor de huidige stand van zaken en kortetermijnontwikkelingen, maar ook voor ontwikkelingen op de langere termijn. Eind mei verschenen landelijke, regionale en sectorale prognoses over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. In oktober verscheen een voor iedere regio op maat gemaakte rapportage Regio in Beeld, met actuele informatie over beschikbare banen, vacatures en onbenut arbeidspotentieel. Ook onderzochten we met een enquête onder 6.700 werkgevers hoe zij werven en wat volgens hen oorzaken en gevolgen zijn van moeilijk vervulbare vacatures. Daarnaast deden we (kwalitatief) onderzoek naar oplossingen uit de praktijk voor het oplossen van personeelstekorten. Volgens de werkgevers is een gebrek aan sollicitanten een reden dat vacatures moeilijk te vervullen zijn. Bij ICT‑vacatures speelt het ontbreken van vakkennis van de sollicitanten een belangrijke rol. Werkgevers geven vooral aan intensiever te gaan werven bij moeilijk vervulbare vacatures. Oplossingen op de langere termijn kunnen liggen in het aanboren van nieuw talent en het anders organiseren van het werk. Het plaatsen van vacatureteksten blijkt de belangrijkste wervingsmethode voor werkgevers. Dit doen zij vaak in combinatie met andere wervingsmethoden, zoals het zelf actief benaderen van kandidaten of het inschakelen van een externe organisatie. Werkgevers verwachten in de toekomst niet wezenlijk anders te gaan werven. Wel leggen zij een sterker accent op sociale media bij het zelf actief benaderen van kandidaten.