ICT

We hebben beperkte veranderruimte en moeten daarom voortdurend keuzes maken. Na jaren van intensieve inzet op continuïteit en stabiliteit is er sinds 2018 meer ruimte voor daadwerkelijke modernisering en vernieuwing van ons ICT‑systeemlandschap. In 2018 hebben we daarvoor belangrijke randvoorwaarden gerealiseerd met de voorlopige gunning van een nieuw datacenter, het onderbrengen van het beheer van de portalen bij 1 leverancier en de belangrijkste stappen in de verwerving van ETL‑tooling. ETL staat voor Extract, Transform and Load. Het gaat om software voor gegevensverwerking zoals het binnenhalen van data uit diverse bronnen en het transformeren daarvan tot een standaardformaat.

UIP

We prioriteren onze projecten op basis van het meerjarig UWV Informatieplan (UIP), dat we jaarlijks actualiseren. We hebben het nieuwe UWV Informatieplan 2019–2023 eind 2018 aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Tweede Kamer aangeboden. We maken nu sinds 3 jaar gebruik van het UIP. We constateren dat het bijdraagt aan een gestructureerde planning en een stabielere projectportfolio en dat het ervoor zorgt dat de juiste projecten worden uitgevoerd om onze strategische doelstellingen te realiseren.

In het UWV Informatieplan zijn voor 2018 14 strategische doelstellingen gedefinieerd. Voor al deze doelstellingen zijn meerjarige projecten ingericht. We hebben veel gerealiseerd in 2018, maar we hebben ook tegenslagen gehad. We hebben 6 van de 14 strategische doelstellingen voor 2018 volledig kunnen realiseren. 2 strategische doelstellingen zijn grotendeels in 2018 gerealiseerd en worden in het eerste kwartaal van 2019 geheel behaald. De overige 6 volgen later. In dit jaarverslag lichten we, aan de hand van de 4 UIP‑prioriteiten, kort toe welke resultaten in 2018 zijn bereikt.

Verantwoorden

Samen met het ministerie van SZW informeren we onze belangrijkste stakeholders over de ontwikkeling van onze ICT en wat dit voor hen betekent. Dat doen we onder andere via het Rijks ICT‑dashboard. Dit dashboard biedt informatie over grote projecten met een substantiële ICT‑component bij ministeries en zelfstandige bestuursorganen, zoals UWV. Zulke projecten komen ook in aanmerking voor een beoordeling door het Bureau ICT‑toetsing (BIT) op de risico’s en de slaagkans. De voortgang op de strategische doelstellingen in het UWV Informatieplan vormt een terugkerend onderwerp in de overleggen met het ministerie van SZW.

Manifestgroep

UWV neemt deel aan de Manifestgroep, een informeel samenwerkingsverband van 16 uitvoeringsorganisaties. De groep heeft een ICT-architectuurvisie gerealiseerd die richting geeft aan de ontwikkeling van dienstverlening en samenwerking vanuit het perspectief van de burger. Deze visie is in lijn met de Agenda Digitale Overheid en ondersteunt de uitwerking van de (enterprise) overheidsarchitecturen die op dit moment worden vormgegeven. Ook bepaalt de visie de kaders voor nieuwe opdrachten aan partijen die generieke digitale diensten binnen de overheid ontwikkelen, zoals Logius. UWV werkt in Manifestgroepverband vanuit zijn rol als gebruiker mee aan de verdere ontwikkeling van deze producten.