Integriteit en openheid

We investeren al een aantal jaren nadrukkelijk in de openheid en integriteit van onze organisatie. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de medewerkers van UWV integer handelen, correct met informatie omgaan en geen misbruik maken van hun positie. We stimuleren op verschillende manieren dat UWV‑medewerkers zich bewust zijn van het belang van integer handelen en dat ze weten wat dit in de praktijk precies inhoudt. Afspraken en spelregels voor integer gedrag staan beschreven in onze gedragscode.

Training en open dialoog

In 2018 volgden bijna 2.000 medewerkers en managers een integriteitsworkshop/training over de gedragscode en integriteitsthema’s op hun afdeling. In totaal hebben sinds 2017 12.700 medewerkers en managers van UWV de e‑learning integriteit gevolgd. Ook in de introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers heeft het thema nadrukkelijk aandacht. Op onze digitale werkplek hebben we verschillende herkenbare dilemma’s gepubliceerd met de vraag ‘Wat zou jij doen?’ Onderwerpen waren onder andere ongewenste omgangsvormen, omgaan met vertrouwelijke informatie, datalekken, SLIM (locatieonafhankelijk) werken en zwangerschapsdiscriminatie. Op basis van de gepubliceerde dilemma’s ontstond een open dialoog. In 2018 is een start gemaakt met een interne nieuwsbrief over actuele integriteitsonderwerpen.

Integriteitsschendingen

In 2018 ontvingen we 240 meldingen van mogelijke integriteitsschendingen. In 199 gevallen ging het om een UWV‑medewerker en 41 keer waren het klanten of derden. In 2018 zijn 125 integriteitsonderzoeken gestart en werden 132 zaken volledig afgesloten (waarvan 17 zaken uit 2017). Niet elke melding heeft geleid tot een onderzoek. Soms wordt in overleg met de melder gekozen voor een andere aanpak, soms is er te weinig concrete informatie aanwezig om een onderzoek te rechtvaardigen. Ook zijn er meldingen die niet blijken te gaan over mogelijke schending van de integriteit. Deze meldingen worden overgedragen aan bijvoorbeeld de klachtenservice van UWV of het bedrijfsonderdeel Handhaving. Tegen UWV‑medewerkers zijn naar aanleiding van een integriteitsschending 32 keer arbeidsrechtelijke maatregelen getroffen, uiteenlopend van een berisping tot ontslag op staande voet. Dit laatste gebeurde 3 keer, 3 keer werd een dienstverband beëindigd en 5 keer werd een inleenovereenkomst beëindigd. In 1 geval is een strafrechtelijke aangifte gedaan tegen een UWV‑medewerker wegens oplichting of valsheid in geschrifte en in 1 geval tegen een derde wegens valsheid in geschrifte.

Integere en open cultuur

In januari 2018 is de jaarlijkse integriteitsvragenlijst verspreid onder medewerkers van UWV. Uit de antwoorden blijkt dat onze medewerkers over het algemeen vinden dat bij UWV een veilig klimaat heerst. Ook zijn ze positief over de integriteit en de open cultuur bij UWV. Met het jaarlijkse integriteitsdashboard, waarin ook de uitkomsten van de integriteitsvragenlijst zijn opgenomen, monitoren we het integriteitklimaat UWV-breed en per bedrijfsonderdeel. De commissie van externe integriteitsdeskundigen (CID) heeft UWV ook in 2018 van adviezen voorzien op basis van de uitkomsten van dit dashboard. De adviezen zijn besproken met de raad van bestuur en de directies van alle bedrijfsonderdelen. In 2018 is een begin gemaakt met de doorontwikkeling van het integriteitsdashboard. Alle nieuwe medewerkers en medewerkers die vanuit een niet‑managementfunctie intern op een managementfunctie solliciteren, vragen we om een verklaring omtrent gedrag (vog). Bij functies met bijzondere vertrouwelijkheid checken we altijd op referenties en diploma en verrichten we onderzoek in openbare bronnen. We gaan een derde niveau van screening invoeren voor medewerkers in functies met een hoog integriteitsrisico, te starten met medewerkers in data‑analyseomgevingen. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2018 gestart. Daarnaast willen we nieuwe medewerkers vanaf januari 2020 een belofte of eed laten afleggen waarin geheimhouding een belangrijke plaats inneemt. Ook hiervoor zijn voorbereidingsactiviteiten gestart.

Naar aanleiding van maatschappelijke aandacht voor WW‑fraude door arbeidsmigranten is aan 2 onafhankelijke deskundigen de opdracht verstrekt om te onderzoeken of de openheid en integriteit van UWV als organisatie voldoende borging biedt voor het uiten van signalen over uitkeringsfraude. Dit onderzoek is gestart in december 2018. Er is een externe begeleidingscommissie ingesteld die proces en inhoud van het onderzoek bewaakt.

Werkbelevingsonderzoek en certificering

UWV‑medewerkers waarderen hun werkplezier en de sociale veiligheid binnen UWV gemiddeld met een 7,5 en geven UWV als werkgever gemiddeld een 7,1. Met deze scores had het werkbelevingsonderzoek in 2018 een net iets betere uitkomst dan het onderzoek uit 2016. Toen gaven medewerkers een 7,3 voor werkplezier, een 7,5 voor sociale veiligheid en een 7,0 voor werkgeverschap. Aan het werkbelevingsonderzoek van 2018 deed ruim 70% van de medewerkers mee.

In december kregen we bericht dat UWV is gecertificeerd als Top Employer. Hiermee behoort UWV tot wereldwijd vooruitstrevende werkgevers op het gebied van hr‑beleid. Het Top Employers Institute verleende dit certificaat wereldwijd aan 1.500 werkgevers in 118 landen. Aan de certificering ging een uitgebreide analyse van het hr‑beleid vooraf. In februari 2019 hebben we het keurmerk officieel ontvangen. UWV mag dit keurmerk 1 jaar lang inzetten.