Sociaal-medische beoordelingen

Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maken wij afspraken over het aantal beoordelingen dat wij jaarlijks kunnen uitvoeren. Daarvoor hebben we voldoende verzekeringsartsen met de vereiste kennis en vaardigheden nodig. We zijn er in 2018 in geslaagd extra artsen te werven, maar dat betekent niet dat de inzetbare capaciteit daarmee automatisch vergroot is. Een deel van die capaciteit moeten we inzetten om de vele nieuwe artsen op te leiden. Dit opleiden van verzekeringsartsen neemt 4 jaar in beslag en is cruciaal voor de langere termijn, maar kost op de korte termijn tijd van de beschikbare verzekeringsartsen. Daarom hebben we met het ministerie afgesproken om in 2018 voorrang te geven aan claimbeoordelingen en eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen. De (professionele) herbeoordelingen hebben lagere prioriteit. Voor de afhandeling van professionele herbeoordelingen geldt geen wettelijke termijn, omdat ze op indicatie van de verzekeringsarts plaatsvinden. Om meer mensen te kunnen beoordelen en de voorraden te beheersen, investeren we in uitbreiding van de inzetbare artsencapaciteit en in effectiever en meer teamgericht werken.

Aantal uitgevoerde beoordelingen

UWV heeft in 2018 156.612 sociaal‑medische beoordelingen uitgevoerd. In de laatste maanden is het aantal beoordelingen toegenomen.

 

Begroting

Resultaat

Verschil

 

2018

2018

 
    

Claimbeoordelingen

84.100

81.651

-2.449

Eerstejaars Ziektewet-beoordelingen

45.000

38.658

-6.342

Herbeoordelingen

49.200

35.015

-14.185

Beoordelingen Integrale activering Wajong*

15.000

1.288

-13.712

    

Totaal

193.300

156.612

-36.688

  • * Het aantal in 2018 te verrichten beoordelingen Integrale activering Wajong is vanwege onzekerheid over de te verwachten aantallen eind 2017 ruim begroot. 

Mede als gevolg van het oplopen van de voorraden heeft de minister van SZW in juli 2018 aan UWV opdracht gegeven om ervoor te zorgen dat het tekort aan capaciteit beheersbaar wordt. Vóór medio 2019 moet een trendbreuk zichtbaar zijn in de balans tussen de (maximaal) beschikbare capaciteit en de capaciteit die nodig is, en moet het tekort beheersbaar zijn. De opdracht vormt een impuls om extra in te zetten op interventies gericht op nog beter sturen, teamgericht werken, innovatie en het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap.

Expertgroep gerichte inzet verzekeringsarts

We vinden het belangrijk dat de beroepsgroep zelf een bijdrage levert aan oplossingen om de beschikbare capaciteit gericht in te zetten. Daarom hebben we in 2018 concrete adviezen ingewonnen bij een groep van experts. Deze groep bestaat uit de vak- en beroepsgroep van verzekeringsartsen en bedrijfsartsen (de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), de vakvereniging van verzekeringsartsen bij UWV Novag, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de wetenschap (Amsterdam UMC) en UWV). De expertgroep heeft medio 2018 adviezen uitgebracht. De eerste voorstellen zijn op dit moment in onderzoek. Daarnaast hebben we bij de eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen de zogeheten screeningsmethode breed ingezet. Daarmee maken we een inschatting van de uitstroomkans uit de Ziektewet. Een multidisciplinair team, bestaande uit een verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige en een re‑integratiebegeleider, screent het dossier van de klant en een door de klant ingevulde vragenlijst. Wanneer daaruit blijkt dat er een kleine kans op uitstroom bestaat en dat er dus grote kans is dat de betrokken uitkeringsgerechtigde recht op een Ziektewet‑uitkering behoudt, dan geven we een beslissing af zonder reguliere beoordeling. In de eerste maanden van 2019 evalueren we het gebruik van deze methode.

Werken met taakdelegatie

De afgelopen jaren heeft UWV taakdelegatie als standaardwerkwijze opgenomen, net zoals dat bij bijvoorbeeld huisartsen en de bedrijfsgezondheidszorg gebruikelijk is. De verzekeringsarts delegeert daarbij taken of onderdelen daarvan aan een sociaal‑medisch verpleegkundige die deze uitvoert onder zijn verantwoordelijkheid. Een medisch secretaresse ondersteunt de verzekeringsarts bij administratieve taken. Door deze werkwijze kunnen we meer klanten helpen, met dezelfde kwaliteit van dienstverlening. Wij gaan hierbij zeer zorgvuldig te werk, met aandacht voor wat binnen de kaders wel en niet kan.

Effecten op de productie en voorraad

In de laatste maanden van 2018 is de toename van de voorraad professionele herbeoordelingen afgevlakt en is de voorraad vraaggestuurde (op verzoek van de uitkeringsgerechtigde, de werkgever of dienst verzekeraar) herbeoordelingen afgenomen.

Voorraden en achterstanden
 

Eind

Eind

Verschil

 

2017

2018

 

Voorraad claimbeoordelingen

13.937

14.304

367

Voorraad eerstejaars Ziektewet-beoordelingen

12.383

13.834

1.451

Voorraad herbeoordelingen

21.679

31.528

9.849

    

Totaal voorraad

47.999

59.666

11.667

    

Achterstand voorraad claimbeoordelingen

2.286

1.436

-850

Achterstand voorraad eerstejaars Ziektewet-beoordelingen

3.565

3.883

318

Achterstand voorraad herbeoordelingen

10.847

18.699

7.852

    

Totaal achterstand voorraad

16.698

24.018

7.320