Tijdige eerste betaling

Wanneer mensen werk verliezen of door ziekte en/of een beperking (tijdelijk) niet kunnen werken, voorzien we ze snel en correct van inkomen – mits ze aan de voorwaarden voldoen. WW’ers en arbeidsbeperkten met arbeidsvermogen bieden we zo de gelegenheid om zich voor te bereiden op en te werken aan werkhervatting. Over het tijdstip van de eerste betaling bij de start van een uitkering maken we ieder jaar afspraken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In 2018 hebben we deze afgesproken normen ruim gehaald. Lukt betaling niet op tijd, dan geven we de klant op diens verzoek een voorschot. Hiermee voorkomen we dat klanten in financiële problemen raken. Eind 2018 ontvingen circa 1,2 miljoen mensen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. We namen in 2018 in totaal 12,9 miljoen beslissingen om een uitkering te continueren en deden 19,1 miljoen betalingen (2017: 15,1 miljoen en 20,3 miljoen). We kenden in totaal 810.100 nieuwe uitkeringen toe.

 

Norm 2018

Resultaat 2018

Resultaat 2017

    

Betaling WW binnen 10 kalenderdagen na ontvangst inkomstenformulier

minimaal 90%

98%

98%

Eerste betaling Ziektewet binnen 4 weken na ingang recht

minimaal 85%

92%

92%

Eerste betaling WIA binnen 4 weken na ingang recht

minimaal 85%

91%

93%

Eerste betaling Wajong binnen 4 weken na einde beslistermijn

minimaal 85%

90%

91%

Sinds de invoering per 1 juli 2015 van de Wet werk en zekerheid (Wwz) verrekenen we eventuele inkomsten met de uitkering, in plaats van gewerkte uren. WW’ers moeten daarom elke maand opgeven of zij geld verdiend hebben, en zo ja hoeveel. Pas nadat wij de inkomstenopgave hebben ontvangen, kunnen we de uitkering berekenen en vervolgens uitbetalen. Sinds 1 juli 2015 meten we hoeveel dagen er verstrijken vanaf het moment dat UWV de inkomstenopgave retour ontvangt tot en met de betaalbaarstelling van de uitkering. De gemiddelde doorlooptijd van de Wwz‑betalingen bedroeg 2,5 kalenderdagen in 2018. 98% van de Wwz‑betalingen in 2018 is binnen de met het ministerie van SZW afgesproken 10 kalenderdagen gedaan.