Risicobeheersing – specifieke risico’s 2019

In het jaarplan voor 2020 is een uitgebreide risicoparagraaf opgenomen. Daarin is aandacht voor de risico’s die wij in de dagelijkse aansturing van UWV moeten beheersen, zoals opschalen en afschalen van de organisatie en de balans tussen dienstverlening en controle. Dit zijn onderwerpen die onlosmakelijk verbonden zijn met de uitvoering van complexe wet- en regelgeving door een grote uitvoeringsorganisatie zoals UWV. Deze risico’s gelden daarmee niet specifiek voor 2020, maar ook voor de jaren daarna en ook voor 2019.

Het achtmaandenverslag is bedoeld om het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) formeel te informeren over de stand van zaken rond de uitvoering van het jaarplan. We hebben getracht in dit verslag de risicovolle, maar ook de positieve kanten van de uitvoering in 2019 zo volledig mogelijk te belichten en zullen deze in overleg nog nader toelichten. De risico’s voor 2019 worden, indien aan de orde, in dit verslag in de inhoudelijke hoofdstukken gemeld.

Zonder alle risico’s uit dit verslag op deze plaats te herhalen willen wij in het bijzonder aandacht vragen voor de risico’s op de volgende onderwerpen. Het zijn punten waarop wij het ministerie gedurende het jaar ook al over hebben geïnformeerd:

  • Het Ziektewet‑arboproces is per 1 januari 2019 opnieuw ingericht. We zien dat de doorlooptijd van de aanvraag langer is dan gewenst. De tijdigheid van de eerste betaling is echter nog wel boven de met het ministerie afgesproken norm. Er zijn een aantal maatregelen genomen om te borgen dat de tijdigheid van de eerste betaling op orde blijft.

  • We zien dat het aantal mogelijke fraudegevallen dat UWV‑medewerkers intern bij de directie Handhaving melden in 2019 flink is toegenomen. Omdat de handhavingscapaciteit ook wordt ingezet op de maatregelen uit het WW‑fraudepakket is er onvoldoende capaciteit om de toegenomen interne meldingen direct op te pakken. De voorraad loopt daardoor op.

  • Door een tekort aan gecertificeerde verzekeringsartsen kan bij de medische beoordelingen niet het gehele werkaanbod worden afgedaan. In 2019 loopt de voorraad herbeoordelingen op richting een verwachte voorraad van 35.000 per eind dit jaar. De beoogde trendbreuk in het capaciteitstekort is niet gerealiseerd.

  • UWV heeft van de Autoriteit Persoonsgegevens een last onder dwangsom opgelegd gekregen om de huidige inlogmogelijkheid voor de onlinedienstverlening aan werkgevers per 1 november 2019 af te sluiten en over te stappen op een veiligere methode. Als veiligere methode heeft UWV voor het Rijksbrede programma eHerkenning gekozen. Ondanks alle inspanningen om werkgevers te wijzen op deze overgang is nog slechts 10% van de werkgevers tot nu toe overgestapt op eHerkenning. Het afsluiten van de huidige inlogmogelijkheid voor de onlinedienstverlening per 1 november zou ertoe kunnen leiden dat een hoop werkgevers teruggrijpen op een papieren proces, met alle gevolgen van dien.

In het domein van informatiebeveiliging en privacy (IB&P) hebben wij al enige jaren gekozen voor een risicogerichte aanpak. De IB&P‑oplossingen concurreren in de projectportfolio met projecten voor stabiliteit en continuïteit en met wet- en regelgeving. Eenvoudigweg omdat niet alles direct kan worden opgelost. We pakken de grootste risico’s als eerste op, maar dat gebeurt dus in de wetenschap dat nog lang niet alle bedreigingen zijn afgewend.