Systeem van risicobeheersing 2019

UWV is een grote uitvoeringsorganisatie, in een dynamische omgeving met complexe wet- en regelgeving. Er doen zich het hele jaar door ontwikkelingen voor waarop wij op de juiste manier moeten reageren, zodat we de risico’s beheersen en de afgesproken dienstverlening aan klanten op niveau blijft.

Risicomanagement onderdeel van de planning- en controlcyclus

We zijn, gegeven de beperkte financiële middelen, continu op zoek naar de balans tussen dienstverlening en controle. We moeten onze personeelsformatie voortdurend aanpassen aan de omvang van de te verwachten klantstromen en staan voor de opgave om investeringen in het verouderde systeemlandschap te combineren met een overvolle veranderagenda vanuit wet- en regelgeving. Dit zijn maar een paar voorbeelden van vraagstukken die het hele jaar om beslissingen en bijsturing vragen op alle niveaus in de organisatie. De laatste jaren presteert UWV boven de doelwaarde op vrijwel elke door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vastgestelde kritische prestatie‑indicator op rechtmatigheid, tijdigheid en klantbeleving.

Onze planning- en controlcyclus (P&C‑cyclus) zorgt ervoor dat beslissingen op de verschillende niveaus in de organisatie met de juiste informatie en inzichten worden genomen en dat de effecten van de beslissingen worden gemonitord. Dit stelsel van planning en control is in de ISO‑audit 2019 beoordeeld met een 4 op een schaal van 5. De auditor merkte hierover het volgende op: ‘De planning & control cyclus verloopt beheerst: opstellen jaarplannen, wijze van rapporteren en bewaken van beoogde resultaten is strak geregeld en vindt op juiste tijdstip plaats.’

Versterking risicomanagement en de informatievoorziening tussen UWV en SZW

Ondanks deze structurele borging van risicomanagement in de P&C‑cyclus van UWV heeft een aantal incidenten afgelopen jaar ruime aandacht van de media gekregen. Het heeft ons geleerd dat ons risicomanagement op onderdelen versterkt moet worden en dat signalen over risico’s breder in de organisatie moeten worden gedeeld. Daarmee zijn we al aan de slag gegaan. De incidenten hebben daarnaast duidelijk gemaakt dat vooral ook de informatievoorziening richting het ministerie van SZW over risico’s en de keuzes die wij in de dagelijkse aansturing maken, moet worden versterkt. Ook op dit gebied hebben we de eerste stappen gezet. Met het ministerie zijn de eerste sessies gehouden om risico’s nadrukkelijker met elkaar te delen en zo de informatievoorziening richting het departement te versterken.

UWV heeft naar aanleiding van de incidenten dus al de eerste stappen gezet om te verbeteren. Om te zorgen dat de aandacht voor versterking van risicomanagement en informatievoorziening de komende jaren hoog op de agenda blijft, is per 1 oktober 2019, voor de duur van 2 jaar, een extra lid toegevoegd aan de raad van bestuur. De extra bestuurder heeft tot taak te beoordelen welke maatregelen nodig zijn, verbeteracties daarop te begeleiden, de aandacht binnen de organisatie voor gevoelige uitvoeringsproblematiek te versterken en deze informatie te delen met het ministerie, opdat de minister deze met de Tweede Kamer kan delen. Daarnaast is in overleg met het ministerie van SZW het audit committee versterkt, zodat dilemma’s en risico’s in de uitvoering eerder zichtbaar en besproken worden. Het committee is omgevormd tot een Audit Advies Commissie en op 25 juli 2019 is de onafhankelijke voorzitter benoemd. Momenteel wordt invulling gegeven aan de verdere inrichting van de Audit Advies Commissie.