Herinrichting Ziektewet-arbodienstverlening 2019

Sinds 1 januari 2019 is een nieuw werkproces in gebruik genomen voor de uitvoering van de Ziektewet‑arborol die UWV vervult voor mensen die onder het vangnet van de Ziektewet vallen. Hiermee hebben we een robuuste en toekomstbestendige werkwijze gerealiseerd die effectief en efficiënt is én voldoet aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). We vragen klanten direct na hun ziekmelding een digitale intakevragenlijst in te vullen. (Voor klanten die niet of minder digivaardig zijn, blijft UWV alternatieve kanalen beschikbaar houden.) Op basis van een geautomatiseerde triage (selectie en prioritering) wordt het vervolgtraject vastgesteld. Wanneer de verwachting is dat er sprake zal zijn van kortdurend verzuim, dan neemt een medewerker verzuimbegeleiding het monitoren en/of coachend activeren van de klant voor zijn rekening. Deze medewerker werkt altijd volgens de geldende protocollen en onder verantwoordelijkheid van de verzekeringsarts. In geval van twijfel wordt de verzekeringsarts altijd ingeschakeld. De evaluatie van het nieuwe werkproces is op dit moment in voorbereiding.

Bij de nieuwe werkwijze zijn verschillende bedrijfsonderdelen betrokken. De directe relatie en afhankelijkheid in de verschillende processen leidt tot knelpunten en vertraging. Daarbij zien we dat het aantal consulten dat nodig is hoger is dan oorspronkelijk begroot. Hierdoor loopt de doorlooptijd in de afhandeling ervan op en dit heeft vervolgens effect op de tijdigheid van de betaling van de Ziektewet‑uitkeringen. Op dit moment voldoen we echter nog steeds aan de afspraak met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de eerste Ziektewet‑betaling binnen 4 weken na de ingang van het recht te doen. Hoewel we hebben afgesproken dat 2019 een implementatiejaar is, hechten we eraan de tijdigheid in het belang van de klant te verbeteren. We verwachten dat de effecten van de getroffen verbetermaatregelen de komende maanden zichtbaar worden en dat de tijdigheid zich verder zal verbeteren.