Verzuim 2019

Tot eind 2018 hadden we te maken met een licht structurele stijging van het verzuim onder ons personeel. Het voortschrijdende verzuimpercentage onder ons personeel was eind 2018 5,9%. Sindsdien is er een lichte daling in het UWV‑brede verzuimpercentage met 0,2%. Het huidige percentage van 5,7% is nog steeds aan de hoge kant. Ook bij UWV zijn de gevolgen merkbaar van maatschappelijke en economische veranderingen en trends zoals de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen, de vergrijzing van de beroepsbevolking, druk op de werk‑privébalans, en veranderende functies en functie‑eisen als gevolg van automatisering en digitalisering. Inmiddels is 59% van onze medewerkers vrouw, de gemiddelde leeftijd binnen UWV ligt ongeveer 7 jaar hoger dan gemiddeld op de arbeidsmarkt en steeds meer medewerkers combineren hun werk met mantelzorg. Daarnaast veroorzaakt verandering van werk en functie soms spanning. Dit alles vraagt om een voortdurende aanpassing van de verzuimaanpak.

Eerder dit jaar is gesproken met de directeuren van alle bedrijfsonderdelen en experts op het gebied van verzuimbeheersing. Doel van die gesprekken is dat de bedrijfsonderdelen een concreet plan van aanpak maken met ruimte voor maatwerkondersteuning en maatregelen die het verzuim zichtbaar beheersbaar maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om investeringen in demedicalisering (het loskoppelen van ziekte en verzuim) en het bevorderen van de vitaliteit van medewerkers. Verder kan het gaan om hulp aan medewerkers bij het vinden van een betere balans tussen werk en privé en maatwerkafspraken bij mantelzorgtaken.

Voor de periode 2019–2021 is een meerjarenprogramma ontwikkeld dat gericht inzet op maatwerk, met de focus op preventie. Daarbij is er bijzondere aandacht voor vitaal met pensioen gaan en voor de positie van vrouwen in het bedrijf. Inmiddels is er een aantal (sub)programma’s gestart. Zo bereiden we een masterclass voor gericht op verzuimbeheersing en beïnvloeding voor het eerste en tweede echelon. Verder is een pilot gestart gericht op verzuim en gedrag. Daarnaast ondersteunen we de verzuimaanpak van bedrijfsonderdelen met een expertiseteam dat hulp biedt bij complexe medische problematiek.

Het management op het tweede echelon stuurt op gerichte interventies. In bedrijfsonderdelen waar het verzuimpercentage hoger is dan verwacht, is de aandacht gericht op het terugdringen en beheersbaar maken van verzuim. De interventies zijn met name gericht op het terugdringen van de verzuimduur c.q. een snellere werkhervatting. Bij bedrijfsonderdelen die nu al een lager verzuimpercentage hebben dan verwacht, is de aandacht gericht op het voorkomen van verzuim. Daar waar is ingegrepen, is sprake van een daling van het verzuim.