Tijdige eerste betaling 2019

Wanneer mensen werk verliezen of door ziekte en/of een beperking (tijdelijk) niet kunnen werken, voorzien we ze snel en correct van inkomen – mits ze aan de voorwaarden voldoen. WW’ers en arbeidsbeperkten met arbeidsvermogen bieden we zo de gelegenheid om zich voor te bereiden op en te werken aan werkhervatting. In de eerste 8 maanden van 2019 ontvingen circa 1,2 miljoen mensen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. We keerden in deze periode een bedrag van in totaal € 13,0 miljard uit.

Een van onze kerntaken is dat we uitkeringen op tijd betalen. Dat lukt iedere maand. Over het tijdstip van de eerste betaling bij de start van een uitkering maken we ieder jaar afspraken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In de eerste 8 maanden van 2019 hebben we de met het ministerie afgesproken normen ruim gehaald. Lukt het niet op tijd, dan geven we de klant op diens verzoek een voorschot. Hiermee voorkomen we dat klanten in financiële problemen raken.

We namen in de eerste 8 maanden van 2019 in totaal 9,6 miljoen beslissingen om een uitkering te continueren en deden 12,3 miljoen betalingen (in dezelfde periode in 2018: 9,4 miljoen beslissingen – dit is een gecorrigeerd cijfer – en 12,7 miljoen betalingen). We kenden in totaal 574.600 nieuwe uitkeringen toe.

 

Norm 2019

Resultaat 2019

Resultaat 2018

  

t/m aug.

 

Betaling WW binnen 10 kalenderdagen na ontvangst inkomstenformulier

minimaal 90%

98%

98%

Eerste betaling Ziektewet binnen 4 weken na ingang recht

minimaal 85%

89%

92%

Eerste betaling WIA binnen 4 weken na ingang recht

minimaal 85%

90%

91%

Eerste betaling Wajong binnen 4 weken na einde beslistermijn

minimaal 85%

90%

90%

Sinds de invoering per 1 juli 2015 van de Wet werk en zekerheid (Wwz) verrekenen we eventuele inkomsten met de uitkering, in plaats van met gewerkte uren. WW’ers moeten daarom elke maand opgeven of zij geld verdiend hebben, en zo ja hoeveel. Pas nadat wij de inkomstenopgave hebben ontvangen, kunnen we de uitkering berekenen en vervolgens uitbetalen. Sinds 1 juli 2015 meten we hoeveel dagen er verstrijken vanaf het moment dat UWV de inkomstenopgave retour ontvangt tot en met de betaalbaarstelling van de uitkering. 98% van de Wwz‑betalingen in de eerste 8 maanden van 2019 is binnen de met het ministerie van SZW afgesproken 10 kalenderdagen gedaan. De gemiddelde doorlooptijd van de Wwz‑betalingen bedroeg 2,7 kalenderdagen.