Toetsing ontslagaanvragen 2019

 

2019 t/m aug.

2018 t/m aug.

 

Aantal

*%

Aantal

*%

Aantal ingediende ontslagaanvragen

9.400

 

8.800

 
     

Aantal afgewikkelde ontslagaanvragen

9.600

 

9.100

 

Ontslagvergunning verleend

2.400

25%

2.500

28%

Tijdens behandeling door werkgever ingetrokken

5.500

57%

5.000

55%

Niet in behandeling genomen wegens onvoldoende informatie

1.400

15%

1.200

13%

Ontslagvergunning afgewezen

300

3%

400

4%

  • * De percentages zijn berekend op basis van de niet-afgeronde cijfers.

Werkgevers kunnen in 2 situaties een ontslagaanvraag bij UWV indienen: bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ontslagaanvragen om persoonlijke redenen lopen via de kantonrechter. Over beide ontslagroutes geeft UWV informatie aan werkgevers en werknemers, onder meer via uwv.nl. Werknemers die minimaal 2 jaar bij een werkgever in dienst zijn geweest (met een vast of tijdelijk contract), krijgen bij ontslag een transitievergoeding. Voor kleine bedrijven geldt tot 2020 een overgangsregeling. Mits ze aan de voorwaarden van die regeling voldoen, mogen ze een lagere transitievergoeding betalen. Deze regeling is per 1 januari 2019 versoepeld, zodat meer kleine werkgevers hierop een beroep kunnen doen. UWV kan desgevraagd gelijktijdig met de beslissing over de ontslagaanvraag een verklaring afgeven of het bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor een lagere transitievergoeding.

Compensatie

De wet die compensatie mogelijk maakt van de aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers betaalde transitievergoeding, is in juli 2018 gepubliceerd. Werkgevers kunnen straks via het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), met terugwerkende kracht, compensatie krijgen voor de transitievergoeding. UWV heeft in de afgegeven uitvoeringstoets beoordeeld dat deze regeling uitvoerbaar is. Het is de bedoeling dat de wet in 2020 in werking treedt. Dit kan leiden tot een toename van ontslagaanvragen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

In het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is onder meer geregeld dat kleine werkgevers onder voorwaarden gecompenseerd worden voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte van de werkgever. Ook deze compensatieregeling, die naar verwachting in 2020 in werking treedt, is in een uitvoeringstoets door UWV als uitvoerbaar beoordeeld. Per 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingevoerd, waardoor de ontslagtoets van UWV ook van toepassing wordt op voorgenomen ontslagen door Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsorganisaties. Ook dit voorstel is volgens de uitgebrachte uitvoeringstoets uitvoerbaar. Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving in 2020 ontwikkelen we voorlichtingsmateriaal en organiseren we bijeenkomsten en congressen om klanten te informeren over de aankomende ontwikkelingen op het terrein van het ontslagrecht.

Afgehandeld

In de eerste 8 maanden van 2019 zijn meer ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen ingediend dan in de eerste 8 maanden van 2018. We hebben 86% van de ontslagvergunningen tijdig afgehandeld. Van een groot deel van de zaken die niet tijdig zijn afgehandeld, is de overschrijding van de termijn te verklaren door factoren die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gelegitimeerd acht. Het gaat onder andere om verleend uitstel op verzoek van de werkgever of werknemer, samenloop met een verzoek om te beoordelen of aan de voorwaarden voor de overgangsregeling transitievergoeding is voldaan, samenhang tussen kortdurende en langdurende zaken in grotere collectieve aanvragen en noodzakelijke extra derde behandelrondes. Als we hiermee rekening houden, komt de tijdigheid uit op 98%.

Sinds de invoering van de webformulieren voor ontslagaanvragen in 2016 zien we dat het merendeel van de werkgevers en gemachtigden ontslagaanvragen digitaal indient. In de eerste 8 maanden van 2019 gebeurde dat in 57% van de gevallen. Dit aandeel is vrij stabiel. We attenderen werkgevers op de website en in contacten voortdurend op de digitale aanvraagroute; we leggen ook uit hoe deze werkt.