Tewerkstellingsvergunningen en adviezen GVVA 2019

 

2019 t/m aug.

2018 t/m aug.

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal ingediende aanvragen tewerkstellingsvergunningen

6.200

 

5.200

 

Aantal afgehandelde aanvragen tewerkstellingsvergunningen

5.900

 

5.100

 

Vergunning verleend

5.300

90%

4.500

88%

Aanvraag tijdens behandeling door werkgever ingetrokken

200

3%

200

4%

Vergunning geweigerd/aanvraag niet in behandeling genomen

400

7%

400

8%

     

Aantal ingediende aanvragen advies GVVA

3.800

 

2.300

 

Aantal afgehandelde aanvragen advies GVVA

3.600

 

2.200

 

Positief advies

3.000

83%

1.800

82%

Aanvraag tijdens behandeling door werkgever ingetrokken

100

3%

100

5%

Negatief advies

500

14%

300

13%

Werkgevers die personeel van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) korter dan 3 maanden in Nederland willen laten werken, moeten daarvoor een tewerkstellingsvergunning bij UWV aanvragen. Dit geldt ook wanneer ze vreemdelingen willen inhuren die hier studeren of om andere redenen dan arbeid al in Nederland wonen. In de eerste 8 maanden van 2019 behandelden we 5.900 aanvragen van werkgevers voor een tewerkstellingsvergunning. We gaven 98% van de tewerkstellingsvergunningen binnen 5 weken af (de norm is 90%).

Werkgevers die voor 3 maanden of langer personeel willen aannemen uit landen van buiten de EER, kunnen een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND vraagt UWV advies over het arbeidsmarktdeel. UWV toetst de adviezen voor de IND en de aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen op dezelfde wijze. Vanwege de gunstige economie zijn in de eerste 8 maanden van 2019 meer tewerkstellingsvergunningen en adviezen GVVA ingediend dan in de eerste 8 maanden van 2018. De ICT‑systemen van UWV en de IND zijn sinds oktober 2018 aan elkaar gekoppeld, waardoor gegevens nu digitaal worden uitgewisseld en het dus mogelijk is om GVVA‑zaken efficiënter en voortvarender af te handelen. We gaven in de eerste 8 maanden van 2019 3.600 adviezen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst voor een gecombineerde tewerkstellings- en verblijfsvergunning. We handelden 89% van de verzoeken om advies binnen 5 weken af (de norm is 90%).

Brexit

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is (onder voorwaarden) uitgesteld tot 31 oktober 2019. Het is nog niet duidelijk wat de exacte gevolgen zijn, maar we houden er rekening mee dat de brexit leidt tot extra door UWV te behandelen aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen en adviezen GVVA. In 2018 is gestart met de voorbereidingen in aanloop naar de brexit en is een uitvoeringstoets uitgevoerd op verschillende denkbare scenario’s.

Aziatische koks

Per 1 oktober 2018 is het derde en laatste jaar ingegaan van de sinds 2016 geldende Aziatische horecaregeling. Deze regeling maakt het mogelijk om een maximumaantal hoger gekwalificeerde Aziatische koks tijdelijk in Nederland te laten werken. De minister heeft het quotum een aantal keren verruimd. Er mogen daardoor tot 1 oktober 2019 in totaal 3.200 GVVA’s verleend worden. In de periode van oktober 2018 tot en met augustus 2019 zijn in totaal 2.900 positieve adviezen verstrekt aan de IND. Op 1 oktober 2019 loopt de huidige quotumregeling voor koks in de Aziatische horeca af en komt er een nieuwe structurele regeling die beter toegespitst is op de mogelijkheid voor specialistische restaurants om gekwalificeerde koks aan te trekken indien deze niet aanwezig zijn in Nederland en de EU of EER. UWV heeft een uitvoeringstoets uitgevoerd. Zodra de inhoud van de nieuwe regeling definitief is, kan worden gestart met voorlichting aan klanten.