Mobiliteit

We hebben een strategisch personeelsplan opgesteld waarin de verwachte personele ontwikkelingen per bedrijfsonderdeel vertaald zijn naar meerjarige scenario’s. Dit geeft ons inzicht in onze personele ontwikkelingen en behoeften en maakt het mogelijk hierop ons beleid af te stemmen, ook in relatie tot de interne en externe arbeidsmarkt. We verwachten dat er door het dalende WW‑volume en de toenemende digitalisering en automatisering in de periode tot eind 2020 ongeveer 500 vaste arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. We willen, in lijn met de cao‑afspraken, boventalligheid zo veel mogelijk voorkomen.

Premobiliteit

Dat doen we onder meer door groepen medewerkers in beweging te brengen voor wie op termijn boventalligheid dreigt. We noemen dat premobiliteit. Medewerkers uit deze groepen krijgen, conform het Sociaal Plan, voorrang bij interne vacatures. Ook kunnen zij gebruikmaken van een individueel financieel arrangement of de remplaçantenregeling. Bij de remplaçantenregeling kunnen medewerkers van 60 tot 63,5 jaar op vrijwillige basis plaatsmaken voor een boventallige collega van 50 jaar of ouder. De vertrekkende medewerker, de remplaçant, gaat dan met vervroegd pensioen, met een aanvullende uitkering. Om de kansen van medewerkers ook op de externe arbeidsmarkt te vergroten, werken we onder andere samen met uitzendbureau Randstad en ons landelijk Werkgeversservicepunt. De loopbaanadviseurs van onze interne loopbaancentra begeleiden medewerkers in concrete stappen van werk naar ander werk binnen of buiten UWV. Deze aanpak blijkt te werken. Van de medewerkers die de status ‘premobiliteit’ hebben gekregen, hebben er in 2018 402 een nieuwe plek binnen of buiten UWV gevonden. Daarnaast zijn er 113 individuele regelingen getroffen. Bij elkaar opgeteld is daarmee de doelstelling om boventalligheid te voorkomen voor 2018 vrijwel geheel gehaald. 4 mensen zijn boventallig geworden, 2 van hen vonden in 2018 ander werk. Ook in 2019 zetten we ons in voor duurzame loopbaanperspectieven voor onze medewerkers.

        

Totaal

 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2012

        

t/m 2018

Instroom nieuwe boventallige medewerkers

4

30

181

205

225

323

362

1.330

         

Uitstroom boventallige medewerkers

129

208

198

255

297

247

174

1.508

Intern nieuwe baan

43

96

71

108

71

138

78

605

Extern nieuwe baan

7

7

13

12

8

11

12

70

Eigen bedrijf begonnen

1

2

3

2

4

6

3

21

Ontslagen

43

58

60

43

49

35

20

308

Overige oorzaken zoals pensioen

35

45

51

90

165

57

61

504

         

Totaalaantal nog boventallige medewerkers ultimo periode

82

207

385

405

452

510

431

2.472

Detachering intern

31

97

189

187

251

203

216

1.174

Detachering extern

6

12

32

23

29

32

38

172

Nog op zoek naar werk binnen zoektermijn

45

98

164

195

208

275

177

1.162

Dankzij extra trainingen, gesprekken en voordrachten, en de toepassing van de remplaçantenregeling hebben in 2018 129 boventallige collega’s een nieuwe uitdaging gevonden. Eind 2018 waren er nog 82 medewerkers boventallig.

Uitstroom en behoud van instroom

UWV‑medewerkers hebben een naar verhouding hoge gemiddelde leeftijd. Met 49,2 jaar ligt deze ongeveer 7 jaar hoger dan bij heel werkend Nederland (in 2017 waren UWV’ers gemiddeld 48,9 jaar). Tussen 2020 en 2028 gaan naar verwachting ongeveer 2.000 fte’s in kritische functies (zoals verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en ICT’ers) met pensioen. Met het oog op de continuïteit anticiperen we hier nu al op door voor deze kritische functies nieuwe medewerkers te werven. Intussen hebben we ruim 350 nieuwe medewerkers aangetrokken. Daarnaast werken we met taakdelegatie voor verzekeringsartsen, waardoor zij meer tijd kunnen besteden aan vakinhoudelijke taken, en bieden we interne leer‑werktrajecten aan. Vanwege de gemiddelde leeftijd van ons personeelsbestand spannen we ons in om meer jongere medewerkers aan te trekken en te behouden. Hiervoor starten we in 2019 een employerbrandingcampagne en een onboardingsprogramma dat doorloopt gedurende de eerste 3 maanden van het dienstverband.