Sociaal‑medische beoordeling WIA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) heeft als doel klanten hun resterende verdiencapaciteit zo veel mogelijk te laten benutten. Onze verzekeringsartsen beoordelen voor iedereen die na 2 jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt, zijn of haar belastbaarheid. Ook op basis van deze mogelijkheden stelt de arbeidsdeskundige vast wat de restverdiencapaciteit is. Dit bepaalt het recht op en de hoogte van de gevraagde uitkering.

 

2018

2017

Ontvangen aanvragen*

65.000

62.900

   

Toegekende aanvragen

40.100

39.000

WGA deels arbeidsongeschikt

10.000

10.100

WGA volledig arbeidsongeschikt

18.800

18.400

IVA

11.300

10.500

   

Afgewezen aanvragen

19.300

18.400

   
   

Afgehandelde aanvragen

59.400

57.400

  • * Een deel van de ingediende aanvragen wordt ingetrokken.

Sinds het vierde kwartaal van 2015 is het aantal WIA‑aanvragen fors toegenomen. We hebben in 2018 meer WIA‑aanvragen afgehandeld dan in 2017 (59.400 tegenover 57.400). Het gaat hierbij vooral om aanvragen van zieke werknemers met een vast dienstverband en zieke WW’ers, die vallen onder het vangnet van de Ziektewet. We kenden 40.100 WIA‑aanvragen toe en wezen 19.300 aanvragen af. Dat laatste cijfer is inclusief de kleine 1.100 aanvragen waarvan de behandeling tussentijds is gestaakt omdat de aanvrager volledig is hersteld, inmiddels is overleden, 2 keer niet op het spreekuur is verschenen of inmiddels gedetineerd is.

De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van zieke werknemers met een vast dienstverband ligt bij de werkgevers; UWV ziet zieke werknemers in de regel pas bij de WIA‑aanvraag. Tijdens de ziekteperiode is de werkgever verplicht re‑integratie‑inspanningen te leveren om de zieke werknemer te begeleiden naar passend werk binnen of buiten zijn bedrijf. De werknemer is verplicht daaraan mee te werken. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen UWV tussentijds om een deskundigenoordeel vragen als ze van mening zijn dat de ander zich onvoldoende inspant, of twijfels hebben over de geschiktheid om te werken of de passendheid van het aangeboden werk. In 2018 hebben we 14.000 van dergelijke deskundigenoordelen uitgevoerd. De toename van het aantal WIA‑aanvragen door zieke WW’ers komt onder meer door de stijging van het aantal WW’ers tot en met 2015. Deze stijging werkt met een vertraging van 2 à 3 jaar door in het aantal WIA‑aanvragen.