Scholingsbudget UWV

Op 1 juli 2018 is de Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV van start gegaan. Deze regeling loopt tot en met 2020. In totaal is hiervoor € 30 miljoen inclusief uitvoeringskosten beschikbaar gesteld: € 8 miljoen voor 2018 (waarvan € 0,7 miljoen voor uitvoeringskosten), en voor beide volgende jaren elk € 11 miljoen. Met dit extra budget kan UWV werklozen met een hoge kans op langdurige werkloosheid (vaak 45‑plussers) een bij voorkeur kortdurend scholingstraject van maximaal 1 jaar laten volgen. Het initiatief ligt bij de adviseur werk, in nauwe samenwerking met het Werkgeversservicepunt. Uiteraard gaat de adviseur ook in gesprek met klanten die zelf aangeven een scholing te willen volgen. Aanvankelijk lag de focus op scholing richting beroepen waarvoor een baanintentie of baangarantie is afgegeven. In augustus is in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloten om ook budget in te zetten voor scholing richting moeilijk vervulbare vacatures (krapteberoepen), ook als daar niet direct een baanintentie of baangarantie aan vastzit. Bij een baanintentie of baangarantie geldt er geen limiet voor de scholingskosten. Voor scholing richting een krapteberoep zonder baangarantie of intentie geldt een limiet van € 2.500 (inclusief btw).

Er is vooraf gekozen voor een weloverwogen en rustige start, waarbij eerst adviseurs zijn getraind en de regio zelf kon bepalen in welk tempo de uitvoering zou worden uitgebreid. Omdat de besteding van het budget wel erg laag bleef, zijn er per oktober maatregelen genomen. Er zijn onder andere opnieuw regionale bijeenkomsten georganiseerd om de adviseurs werk te wijzen op de mogelijkheden die de regeling biedt voor de klant. Verder bekijken we wat er nodig is in de regio om het budget beter onder de aandacht te brengen en hoe we het bestelproces soepeler kunnen laten verlopen. Via de Werkmap hebben we gerichter met klanten gecommuniceerd over de mogelijkheden die de regeling biedt. In december 2018 en januari 2019 zijn in totaal 145.000 klanten benaderd, evenredig verdeeld over de regio’s. Tot en met december 2018 zijn 753 scholingen ingekocht voor een bedrag van in totaal € 1,64 miljoen.