Voor en met werkgevers

Het aantal openstaande vacatures was volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eind 2018 met 264.000 groter dan ooit. De krapte aan personeel is dan ook nog steeds hoog en zal voorlopig aanhouden. Deze krapte heeft zich bovendien over vrijwel het hele land uitgebreid en is het grootst bij beroepen in ICT, techniek en transport. Steeds meer ondernemers hebben moeite om geschikt personeel te vinden. We hebben onderzocht hoe werkgevers hun personeelstekort toch weten op te lossen. Dat heeft geleid tot een publicatie met 24 oplossingen die werkgevers op ideeën kunnen brengen als ze moeite hebben met het vinden van geschikte werknemers. Werkzoekenden die moeite hebben om een baan te vinden, kunnen ervoor kiezen om over te stappen naar een beroep waar veel vraag naar is (overstapberoepen). Voor een aantal beroepen brengen we in beeld welke overstapberoepen daarbij passen. In 2018 deden we dat voor 9 beroepen, zoals administratief medewerkers, dierenverzorgers, grafisch vormgevers en onderwijsassistenten.

In 2018 hebben we verder geïnvesteerd in ons netwerk met werkgevers, ondernemersverenigingen en brancheorganisaties. Op jaarbasis hadden we ruim 70.000 contactmomenten met werkgevers (in 2017: 60.000). Het draaide primair om het vinden van potentieel interessante werkgevers voor werkzoekende kandidaten. Daarnaast verleenden we nazorg, om na te gaan of de bemiddelde kandidaat binnen het bedrijf tot zijn recht komt. We organiseerden grootschalige evenementen zoals banenmarkten en inspiratiedagen, maar ook kleinschalige ontmoetingen zoals ontbijtsessies of ondernemersbijeenkomsten. Hiermee hebben we duizenden werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact gebracht. Landelijk zijn ruim 80 samenwerkingsovereenkomsten met grote werkgevers afgesloten of verlengd in verschillende sectoren zoals de ICT, bouw, techniek, zorg en detailhandel. Ook regionaal zijn enkele honderden samenwerkingsafspraken en/of arrangementen afgesloten. In totaal vonden in 2018 ruim 38.000 werkzoekenden een baan via onze werkgeversdienstverlening.

We adviseren werkgevers over de mogelijkheden om het beschikbare werk anders in te delen, bijvoorbeeld door bepaalde taken af te splitsen en onder te brengen in nieuwe functies. We zien dat werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures steeds meer bereid zijn om te investeren in bijvoorbeeld scholingsarrangementen. Op deze manier creëren we kansen voor werkzoekenden. Tegelijk moedigen we diezelfde werkzoekenden aan zich te laten om- of bijscholen naar een kansrijk beroep. Op deze manier brachten we in 2018 ICT‑werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures en oudere ICT’ers en Wajongers bij elkaar. Ook zoeken we de samenwerking met private partijen. Zo hebben we in 2018 met Randstad een convenant afgesloten om de komende 2 jaar werkzoekenden met een uitkering op te leiden voor functies waar veel vraag naar is. Tijdens de omscholing hoeven de werkzoekenden niet te solliciteren en behouden ze hun uitkering. Als ze klaar zijn, krijgen ze via Randstad een baan aangeboden.

Regionale samenwerking

In 35 arbeidsmarktregio’s werken we samen met (centrum)gemeenten aan het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, en bieden we samen dienstverlening aan werkgevers. De mate van integrale dienstverlening en samenwerking verschilt per regio. Om de werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s te versterken, is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in 2018 het programma Matchen op werk gestart. UWV is daarin verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het opleidingsaanbod en de opzet van een regionaal dashboard over de arbeidsmarkt. Aanvullend heeft de staatssecretaris van SZW in het najaar van 2018 een breed offensief gelanceerd, dat erop gericht is meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen. Ook in dat programma vervult UWV zijn rol, onder meer bij de harmonisering van instrumenten, het verbeteren van matchingsgegevens en het landelijk vormgeven van werkgeversdienstverlening.

Een andere vorm van samenwerking zijn de regionale Leerwerkloketten waarin UWV, onderwijsinstellingen en gemeenten participeren om onafhankelijk scholings- en loopbaanadvies te geven aan werkzoekenden, werknemers, scholieren en werkgevers. Ook dit jaar organiseerden we rond de jaarlijkse publicatie van de regionale arbeidsmarktinformatie (Regio in Beeld) tal van regionale bijeenkomsten waaraan wethouders, managers en medewerkers van gemeenten, werkgevers, regionale media en andere stakeholders deelnamen. Dit vond positieve weerklank bij de deelnemende gemeenten. Daarnaast hebben we met de G40, het netwerk van de 40 (middel)grote gemeenten, een bestuurlijke conferentie georganiseerd met als thema de kracht van de regio.