Naar een robuustere loonaangifteketen

UWV en de Belastingdienst werken aan een robuustere loonaangifteketen. De loonaangifteketen moet daarmee wijzigingsbestendiger, flexibeler en eenvoudiger worden. We werken met elkaar aan de borging van de stabiliteit en continuïteit van de keten, nu en in de toekomst. In 2018 stond ‘samen werken als fundament voor de toekomst’ centraal. Verschillende invalshoeken, beschikbare capaciteit en prioriteiten bij de keteneigenaren zijn van invloed op de snelheid van doorontwikkeling en innovatie van de keten. De loonaangifteketen is zich hier terdege van bewust en grijpt de samenwerking aan om verder te komen. Hieronder volgt een aantal in 2018 behaalde resultaten:

  • De loonaangifteketen kent steeds meer controles. Deze dragen bij aan een betere kwaliteit van de gegevens. Eind 2018 waren het er in totaal 46.

  • De database Gegevensbelang is een ondersteuningsapplicatie voor medewerkers van de Belastingdienst met informatie over alle werknemersgegevensvelden uit de loonaangifte. UWV is de beheerder en ontwikkelaar van de applicatie. De database is in 2018 vernieuwd en voortaan te benaderen via overheidsplatform Pleio.

  • De loonaangifteketen wil de zichtbaarheid en vindbaarheid verbeteren van de gegevens uit de loonaangifteketen die te vinden zijn op het open dataportaal van de rijksoverheid en in StatLine, de elektronische databank van het CBS. Sinds juni 2018 zijn open data van de loonaangifteketen op het open dataportaal in een aparte groep vindbaar.

  • In 2018 heeft een pilot plaatsgevonden met een abonnementenservice voor de toeslagen. Met een abonnement op een bepaalde gebeurtenis ontvangen afnemers automatisch een bericht als die gebeurtenis zich bij een van hun klanten voordoet. In de pilot ging het om de gebeurtenis ‘Nieuwe of hervatte betalingen loon sv’ in het kader van de toekenning van toeslagen. Aan de hand van de berichten kunnen burgers worden aangezet om loonwijzigingen door te geven aan de Belastingdienst, zodat de toeslag wordt aangepast aan de nieuwe situatie. De resultaten zijn positief gebleken. Bij de ontvangende partij moet geautomatiseerde verwerking van de berichten nog ingeregeld worden. Indien gewenst kan een gegevensafnemer daarna de abonnementenservice gaan gebruiken.

  • Er is een enquête gehouden onder de partijen die samenwerken met de loonaangifteketen. Zij geven een hoog cijfer voor het creëren van meerwaarde, gezamenlijke verantwoordelijkheid en trots op de samenwerking. Minder positief zijn ze over de snelheid in de besluitvorming, het tijdig reageren op de behoeften van de ketenpartners en de wettelijke kaders, die zij als knellend ervaren. Begin 2019 worden in themasessies de enquêteresultaten besproken, om te komen tot verdere verdieping en mogelijke verbeterpunten.