Overtredingen inspanningsplicht

Uitkeringsgerechtigden met arbeidsvermogen zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. WW’ers moeten verantwoording afleggen over hun sollicitatieactiviteiten. Wie zich aantoonbaar onvoldoende inspant, kan worden gekort op zijn uitkering. Bij de Wet werk en zekerheid (Wwz) bepalen we op basis van inkomstenverrekening of er nog recht op een gedeeltelijke uitkering is. Is dat het geval, dan blijft de sollicitatieplicht van kracht ‒ behalve bij een tijdelijke vrijstelling. Ontvangt iemand na 3 maanden (de maximale vrijstelling) nog steeds een aanvullende uitkering, dan is de sollicitatieplicht weer van kracht en handhaaft UWV daarop. Ook bij overtredingen van de inspanningsplicht worden, net als bij overtredingen van de inlichtingenplicht, sinds 2017 veel meer waarschuwingen opgelegd, het aantal opgelegde maatregelen is afgenomen.

 

2018

2017

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal geconstateerde overtredingen

118.900

  

102.500

  

Opgelegde maatregelen

47.200

 

40%

60.800

 

59%

Waarvan maatregelen WW

42.600

  

55.800

  

WW-klanten die zich niet inschreven als werkzoekende of hun inschrijving niet tijdig verlengden

 

300

  

1.000

 

WW-klanten die verwijtbaar werkloos waren

 

6.800

  

6.100

 

WW-klanten die te laat hun WW-uitkering aanvroegen

 

17.000

  

21.200

 

WW-klanten die onvoldoende hun best deden om passende arbeid te verkrijgen

 

7.200

  

12.400

 

Overtredingen van de controlevoorschriften

 

5.900

  

8.300

 

Overige

 

5.400

  

6.800

 

Waarvan maatregelen overige wetten

4.600

  

5.000

  

Opgelegde waarschuwingen

69.200

 

58%

38.300

 

37%

Geen maatregel of waarschuwing opgelegd

2.500

 

2%

3.400

 

4%

De daling van het aantal maatregelen die we hebben opgelegd aan WW‑klanten die zich niet inschreven als werkzoekende of hun inschrijving niet tijdig verlengden, houdt verband met een in juni 2017 doorgevoerde aanpassing in het aanvraagproces. Sindsdien leidt een WW‑aanvraag automatisch tot inschrijving. Ook hoeft de WW‑gerechtigde de inschrijving niet meer te verlengen door koppeling met ons uitkeringssysteem.