Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie

Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie heeft in samenwerking met FWG, expertisecentrum voor de zorg, een nieuwe aanpak ontwikkeld waarmee gekeken wordt of zorginstellingen eenvoudig werk hebben dat mogelijk geschikt is voor mensen uit de doelgroep voor de banenafspraak.

Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) is een instituut van Maastricht University dat in 2016 in samenwerking met UWV is opgericht. Het CIAO biedt een platform aan alle partijen die zich professioneel inzetten voor de bevordering van duurzame arbeidsparticipatie, in het bijzonder van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. UWV en Maastricht University werken al sinds 2009 samen om kennis, methoden en werkwijzen te ontwikkelen die kunnen helpen om organisaties inclusiever te maken. Dat heeft onder meer geresulteerd in de methodiek Inclusief herontwerp van werk (IHW). Deze methodiek vormt de basis voor het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie dat UWV kosteloos aanbiedt aan werkgevers die hun organisatie toegankelijk willen maken voor mensen met een arbeidsbeperking.

Meer initiatieven

Medio 2018 is door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Initiatief Werken in Zorg en Welzijn gestart. Hiermee komen ze tegemoet aan de dringende personeelsbehoefte in zorginstellingen. UWV zet hiervoor in 6 pilotregio’s het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie in. CIAO begeleidt en evalueert die pilot. Voor de sector onderwijs is een soortgelijk initiatief in voorbereiding.

Werkgeversorganisatie AWVN is met steun van SZW een project gestart om in 4 regio’s 10 tot 15 werkgevers te bewegen om werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid een kans te bieden. UWV zet hierbij het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie in, CIAO voert de evaluatie uit.

Doorontwikkeling Inclusief herontwerp van werk

In 2018 zijn de ervaringen met de toepassing van de IHW-methodiek geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat het mogelijk is om in bijna alle organisaties mogelijkheden te vinden voor mensen met een arbeidsbeperking. Er werd echter ook geconstateerd dat de methodiek nog onvoldoende aansloot bij de problemen waarmee werkgevers te maken hebben, zoals personeelsschaarste en duurzame inzetbaarheid van personeel. Daarom heeft CIAO de IHW‑methodiek doorontwikkeld naar een versie 2.0, waarbij  de doelgroep van potentiële kandidaten is uitgebreid van alleen mensen uit de doelgroep voor de banenafspraak tot alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het vernieuwde Inclusief herontwerp van werk helpt desgewenst ook oplossingen te vinden voor mensen die re‑integreren na langdurige ziekte of bij herplaatsing binnen het eigen bedrijf.

Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie 2.0

Op basis van het doorontwikkelde Inclusief herontwerp van werk heeft CIAO in 2018, in samenwerking met professionals van UWV, het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie 2.0 ontwikkeld. Dit advies biedt perspectief wanneer werkgevers er niet in slagen op de traditionele manier vacatures te vervullen. Het is een advies op maat om de werkzaamheden binnen een organisatie op een andere manier te verdelen. Ondersteunende taken worden uit de werkzaamheden van zittend personeel weggehaald en samengevoegd tot een nieuwe functie voor nieuwe medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt die niet zonder meer een reguliere functie kunnen vervullen. Staatssecretaris van Ark heeft in een brief aan de Tweede Kamer over het breed offensief banenafspraak onder meer aandacht gevraagd voor dit bedrijfsadvies van UWV: ‘Ik vind dit een belangrijk instrument en wil met gemeenten en UWV bespreken hoe zij de inzet van dit instrument in hun reguliere dienstverlening, waaronder de regionale Werkgeversservicepunten, kunnen versterken.’

Inclusive Work Redesign

Ook vanuit het buitenland is er belangstelling voor de IHW-methodiek. Eind 2018 presenteerden we deze aanpak in Estland en Duitsland. Begin 2019 heeft een Duitse delegatie CIAO bezocht. Daaruit is het initiatief voortgekomen om te onderzoeken hoe ook in Duitsland de methode geïntroduceerd kan worden.

Monitor

Voor de begeleiding van de werknemers uit de doelgroep heeft CIAO een hulpmiddel ontwikkeld dat in steeds bredere kring wordt toegepast. De Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor (MW©M) meet wat de medewerker kan en hoe hij functioneert op het werk. Deze gegevens worden vastgelegd in een persoonlijk verslag. Aan de hand van het verslag spreekt de begeleider met de medewerker een aanpak af voor de begeleiding, zodat de medewerker optimaal kan presteren. Onlangs is op een UWV-kantoor een praktijkproef gestart met de toepassing van de MW©M voor de begeleiding van Wajongers die aan het werk gaan.