Tewerkstellingsvergunningen en ‑adviezen

 

2018

2017

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal ingediende aanvragen tewerkstellingsvergunningen

7.900

 

6.600

 

Aantal afgehandelde tewerkstellingsvergunningen

7.900

 

6.600

 

Vergunning verleend

7.100

89%

5.700

86%

Aanvraag tijdens behandeling door werkgever ingetrokken

300

4%

200

3%

Vergunning geweigerd/aanvraag niet in behandeling genomen

500

7%

700

11%

     

Aantal ingediende aanvragen advies GVVA

3.800

 

3.900

 

Aantal afgehandelde aanvragen advies GVVA

3.700

 

4.000

 

Positief advies

3.000

82%

3.200

80%

Aanvraag tijdens behandeling door werkgever ingetrokken

100

4%

100

3%

Negatief advies

600

14%

700

17%

Werkgevers die personeel van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) korter dan 3 maanden in Nederland willen laten werken, moeten daarvoor een tewerkstellingsvergunning bij UWV aanvragen. Dit geldt ook wanneer ze vreemdelingen willen inhuren die hier studeren of om andere redenen dan arbeid al in Nederland wonen. Kroaten mogen sinds 1 juli 2018 zonder werkvergunning werken in Nederland. Kroatië trad op 1 juli 2013 toe tot de Europese Unie, maar Nederland gebruikte, om economische redenen, de mogelijkheid om het vrij verkeer voor Kroatische werknemers uit te stellen. In 2018 behandelden we 7.900 aanvragen van werkgevers voor een tewerkstellingsvergunning. We gaven 99,1% van de tewerkstellingsvergunningen binnen 5 weken af (de norm is 90%).

Werkgevers die voor 3 maanden of langer personeel willen aannemen uit landen buiten de EER, kunnen een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND vraagt UWV advies over het arbeidsmarktdeel. UWV toetst de adviezen voor de IND en de aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen op dezelfde wijze. We gaven in 2018 3.700 adviezen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst voor een gecombineerde tewerkstellings- en verblijfsvergunning. We hebben 97,7% van de verzoeken om advies binnen 5 weken afgehandeld (de norm is 90%). Het aantal aanvragen voor een tewerkstellingsvergunning is in 2018 toegenomen. Het aantal gevraagde adviezen GVVA is nagenoeg gelijk gebleven.

Na evaluatie van de GVVA‑procedure heeft UWV in samenwerking met de IND verbeteringen voor werkgevers doorgevoerd en is ook de informatievoorziening naar klanten sterk verbeterd: aanvraagformulieren, websites en standaardbrieven zijn aangepast, de rollen van IND en UWV zijn verduidelijkt en de procedure is versneld. In oktober 2018 zijn de ICT‑systemen van UWV en de IND aan elkaar gekoppeld, waardoor gegevens nu digitaal worden uitgewisseld en het dus mogelijk is om GVVA‑zaken efficiënter en voortvarender af te handelen.

Het Verenigd Koninkrijk treedt naar verwachting vóór 31 oktober 2019 uit de Europese Unie. Het is nog niet duidelijk wat de exacte gevolgen zijn, maar we houden er rekening mee dat de brexit leidt tot extra door UWV te behandelen aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen en adviezen GVVA. In 2018 is gestart met de voorbereidingen in aanloop naar de brexit en is een uitvoeringstoets uitgevoerd op verschillende denkbare scenario’s.

Medio 2018 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de omvang van het tweede quotumjaar voor de Aziatische horeca verruimd naar 1.550 vergunningaanvragen. Per 1 oktober 2018 is het derde en laatste jaar ingegaan van de sinds 2016 geldende Aziatische horecaregeling. Er mogen in dit derde jaar tot 1 oktober 2019 1.000 GVVA’s worden verleend. Deze regeling maakt het mogelijk om een groter aantal hoger gekwalificeerde Aziatische koks tijdelijk in Nederland te laten werken.