Toetsing ontslagaanvragen

 

2018

2017

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal ingediende ontslagaanvragen

14.400

 

16.600

 
     

Aantal afgewikkelde ontslagaanvragen

14.600

 

16.800

 

Ontslagvergunning verleend

3.800

26%

5.600

33%

Tijdens behandeling door werkgever ingetrokken

8.200

56%

8.200

49%

Niet in behandeling genomen wegens onvoldoende informatie

2.000

14%

2.200

13%

Ontslagvergunning afgewezen

600

4%

800

5%

Werkgevers kunnen in 2 situaties een ontslagaanvraag bij UWV indienen: bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ontslagaanvragen om persoonlijke redenen lopen via de kantonrechter. Over beide ontslagroutes geeft UWV informatie aan werkgevers en werknemers, onder meer via uwv.nl. Werknemers die minimaal 2 jaar bij een werkgever in dienst zijn geweest (met een vast of tijdelijk contract), krijgen bij ontslag een transitievergoeding. Voor kleine bedrijven geldt tot 2020 een overgangsregeling. Mits ze aan de voorwaarden van die regeling voldoen, mogen ze een lagere transitievergoeding betalen. Deze regeling is per 1 januari 2019 versoepeld, zodat meer kleine werkgevers hierop een beroep kunnen doen. UWV kan desgevraagd gelijktijdig met de beslissing over de ontslagaanvraag een verklaring afgeven of het bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor een lagere transitievergoeding.

Compensatie

De wet die compensatie mogelijk maakt van de aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers betaalde transitievergoeding, is in juli 2018 gepubliceerd. Werkgevers kunnen straks via het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), met terugwerkende kracht, compensatie krijgen voor de transitievergoeding. UWV heeft in de afgegeven uitvoeringstoets beoordeeld dat deze regeling uitvoerbaar is. Het is de bedoeling dat de wet in 2020 in werking treedt. Dit kan leiden tot een toename van ontslagaanvragen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

In het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is onder meer geregeld dat kleine werkgevers onder voorwaarden gecompenseerd worden voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte van de werkgever. Ook deze compensatieregeling, die naar verwachting in 2020 in werking treedt, is in een uitvoeringstoets door UWV als uitvoerbaar beoordeeld. Per 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingevoerd, waardoor de ontslagtoets van UWV ook van toepassing wordt op voorgenomen ontslagen door Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsorganisaties. Ook dit voorstel is volgens de recente uitvoeringstoets uitvoerbaar.

Afgehandeld

In 2018 hebben we 84,8% van de ontslagvergunningen tijdig afgehandeld. Van een groot deel van de zaken die niet tijdig zijn afgehandeld, is de overschrijding van de termijn te verklaren door factoren die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gelegitimeerd acht. Het gaat onder andere om verleend uitstel op verzoek van de werkgever of werknemer, samenloop met een verzoek om te beoordelen of aan de voorwaarden voor de overgangsregeling transitievergoeding is voldaan, samenhang tussen kortdurende en langdurende zaken in grotere collectieve aanvragen en noodzakelijke extra derde behandelrondes. Als we hiermee rekening houden, komt de tijdigheid uit op 98,5%.

We werken constant aan verbetering van het aanvraagproces en de informatie hierover zodat aanvragen sneller compleet ingediend worden. Daarvoor hebben we ook dit jaar aanvraagformulieren en handleidingen aangepast. Ook de informatie voor werkgevers en werknemers over ontslag op onze website uwv.nl hebben we verder verbeterd. Verder verbeterden we de informatie voor werknemers over in verweer gaan tegen ontslag en over hun rechten in de periode na ontslag (wederindiensttredingsrecht bij nieuwe vergelijkbare vacatures). Sinds de invoering van de webformulieren in 2016 zien we dat het merendeel van de werkgevers en gemachtigden ontslagaanvragen digitaal indient. In 2018 gebeurde dat in 61% van de gevallen. Dit aandeel is vrij stabiel. We attenderen werkgevers op de website en in contacten voortdurend op de digitale aanvraagroute; we leggen ook uit hoe dit werkt.