Moderniseren en vernieuwen ICT‑landschap 2019

Wij stellen sinds 2016 onze informatievoorzienings (IV)‑strategie vast in het meerjarig UWV Informatieplan (UIP), dat we jaarlijks actualiseren. We constateren dat het UIP bijdraagt aan een koersvaste planning en een betere prioritering van IV‑veranderingen, en daarmee aan een stabielere projectportfolio. Op die manier voeren we de juiste projecten uit om strategische doelstellingen te realiseren. De Auditdienst Rijk evalueert het gebruik van het UIP. Uit de eerste fase van dit onderzoek blijkt dat het UIP voldoet aan de verwachting van de gebruikers. Voor 2019 zijn in het UIP 13 strategische doelstellingen gedefinieerd. De voortgang op de strategische doelstellingen in het UWV Informatieplan vormt een terugkerend onderwerp in de overleggen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In dit verslag lichten we, aan de hand van de 4 UIP‑categorieën, kort toe welke resultaten in de eerste 8 maanden van 2019 zijn bereikt. De strategische doelstellingen zijn in de tekst gecursiveerd aangegeven. Niet alle strategische doelstellingen uit het vorige UIP zijn in 2018 gerealiseerd. Over de status van deze doelstellingen rapporteren we ook in deze paragraaf.

Verantwoorden

Samen met het ministerie informeren we onze belangrijkste stakeholders over de ontwikkeling van onze ICT en wat dit voor hen betekent. Dat doen we onder andere via het Rijks ICT‑dashboard. Dit dashboard biedt informatie over grote projecten met een substantiële ICT‑component bij ministeries en zelfstandige bestuursorganen, zoals UWV. Zulke projecten komen ook in aanmerking voor een beoordeling door het Bureau ICT‑toetsing (BIT) op de risico’s en de slaagkans.

IV-transitie

UWV zet in op de verdere professionalisering van de IV‑processen en de IV‑organisatie. Begin 2019 hebben de raad van bestuur en de ondernemingsraad van UWV uitgebreid met elkaar gesproken over de verdere implementatie. Afgesproken is om de IV‑professionalisering in een praktijkjaar stapsgewijs en proefondervindelijk vorm en inhoud te geven. Dit praktijkjaar is in juni van start gegaan. Het proces van leren en verbeteren zal ook na het praktijkjaar doorlopen. In juni zijn 6 IV‑directeuren benoemd. De IV‑directeur is verantwoordelijk voor de IV binnen een divisie en vervult hiermee een voortrekkersrol in de professionalisering van de IV. Om medewerkers uit alle lagen van de IV‑organisatie te betrekken bij de IV‑professionalisering wordt een IV‑klankbordgroep samengesteld. De eerste stappen hiervoor zijn in juli gezet. Deze klankbordgroep geeft adviezen aan de Praktijkjaarboard en de IV‑board over de verdere inrichting van de organisatie, de besturing en de functies van IV. De Praktijkjaarboard is ingericht om uitvoering van de eerder voor het praktijkjaar gemaakte afspraken te borgen en adviseert de IV‑board. De Praktijkjaarboard bestaat uit vertegenwoordigers van de ondernemingsraad, de IV‑board en de uitvoering.