Sociaal‑medische beoordeling WIA 2019

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) heeft als doel klanten hun resterende verdiencapaciteit zo veel mogelijk te laten benutten. Onze verzekeringsartsen beoordelen voor iedereen die na 2 jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt, zijn of haar belastbaarheid. Ook op basis van deze mogelijkheden stelt de arbeidsdeskundige vast wat de restverdiencapaciteit is. Dit bepaalt het recht op en de hoogte van de gevraagde uitkering.

 

2019 t/m aug.

2018 t/m aug.

Ontvangen aanvragen*

46.700

43.300

   

Toegekende aanvragen

26.800

26.400

WGA deels arbeidsongeschikt

6.700

6.600

WGA volledig arbeidsongeschikt

12.500

12.200

IVA

7.600

7.600

   

Afgewezen aanvragen

12.800

12.700

   
   

Afgehandelde aanvragen

39.600

39.100

  • * Een deel van de ingediende aanvragen wordt ingetrokken.

In de eerste 8 maanden van 2019 hebben we 1% meer WIA‑aanvragen afgehandeld dan in dezelfde periode in 2018 (39.600 tegenover 39.100). Het gaat hierbij vooral om aanvragen van zieke werknemers met een vast dienstverband en 60‑plussers. We kenden 26.800 WIA‑aanvragen toe en wezen 12.800 aanvragen af. Dat laatste cijfer is inclusief de ruim 600 aanvragen waarvan de behandeling tussentijds is gestaakt omdat de aanvrager volledig is hersteld, inmiddels is overleden, 2 keer niet op het spreekuur is verschenen of inmiddels gedetineerd is.

De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van zieke werknemers met een vast dienstverband ligt bij de werkgevers; UWV ziet zieke werknemers in de regel pas bij de WIA‑aanvraag. Tijdens de ziekteperiode is de werkgever verplicht re‑integratie‑inspanningen te leveren om de zieke werknemer te begeleiden naar passend werk binnen of buiten zijn bedrijf. De werknemer is verplicht daaraan mee te werken. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen UWV tussentijds om een deskundigenoordeel vragen als ze van mening zijn dat de ander zich onvoldoende inspant, of twijfels hebben over de geschiktheid om te werken of de passendheid van het aangeboden werk. In de eerste 8 maanden van 2019 hebben we 9.500 van dergelijke deskundigenoordelen uitgevoerd.