Maatregelen om de totale instroom van beoordelingen te verwerken 2019

Om een duurzame trendbreuk te realiseren in de balans tussen de benodigde en de beschikbare verzekeringsartsencapaciteit, is het van belang dat we elke beoordeling tijdig en kwalitatief goed verwerken. Hiervoor treffen we diverse maatregelen. We blijven allereerst nieuwe artsen werven en investeren in hun opleiding (zie ook Stand van zaken verzekeringsartsencapaciteit 2019). Daarnaast blijven we investeren in innovaties: we voeren op gecontroleerde wijze experimenten uit om met behoud van kwaliteit de productiviteit van teams te verhogen. Kern hierbij is meer vertrouwen in het vakmanschap van onze professionals: we geven hen meer ruimte om binnen de wettelijke kaders de juiste afwegingen te maken bij het beoordelen van elke klant die aan het team is toebedeeld.

Screeningsmethode

Een voorbeeld hiervan is de zogeheten screeningsmethode, die we steeds vaker gebruiken bij de eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen. Daarmee maken we een inschatting van de uitstroomkans uit de Ziektewet. Een multidisciplinair team, bestaande uit een verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige en een re‑integratiebegeleider, screent het dossier van de klant en een door de klant ingevulde vragenlijst. Wanneer daaruit blijkt dat er een kleine kans op uitstroom bestaat en dat er dus grote kans is dat de betrokken uitkeringsgerechtigde recht op een Ziektewet‑uitkering behoudt, dan geven we een beslissing af zonder reguliere beoordeling. In de eerste maanden van 2019 is dit proces geëvalueerd. Op basis daarvan is een interne handreiking vastgesteld voor de kaders waarbinnen deze screeningswijze structureel kan worden toegepast.

Aanbevelingen expertgroep

Verder implementeren we waar mogelijk de aanbevelingen voor effectievere inzet van de artsencapaciteit die we medio 2018 bij een expertgroep hebben ingewonnen. Deze expertgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit de vak- en beroepsgroep van verzekeringsartsen en bedrijfsartsen (de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), de vakvereniging van verzekeringsartsen bij UWV Novag, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de wetenschap (Amsterdam UMC) en UWV).

Werken met taakdelegatie

De minister heeft UWV verzocht om werken met taakdelegatie zo snel en zo breed mogelijk verdergaand in te voeren. Om dit mogelijk te maken willen we taakdelegatie uitbreiden met de inzet van een medisch secretaresse in de Ziektewet‑arbodienstverlening en een sociaal‑medisch verpleegkundige bij claimbeoordelingen. We hebben beide werkwijzen beproefd in pilots en daarna een adviesaanvraag ingediend bij de medezeggenschap. Verder werken we sinds begin 2019 met een nieuwe werkwijze in de eerstelijns Ziektewet‑arbodienstverlening. Wanneer er kortdurend verzuim verwacht wordt, neemt een medewerker verzuimbeheer het monitoren en/of coachend activeren voor zijn rekening, onder verantwoordelijkheid van de verzekeringsarts. Hoewel dit nadrukkelijk géén taakdelegatie is, wordt de inzet van artsencapaciteit ook hiermee beter benut.