Verbeteracties naar aanleiding van contacten met de Autoriteit Persoonsgegevens

Naar aanleiding van een handhavingsverzoek van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is UWV gestopt met de verwerking van het burgerservicenummer (bsn) van begeleiders van klanten die op ons spreekuur komen. UWV was hiermee gestart in verband met een grootschalige fraudezaak in 2011 waarbij ook begeleiders van klanten betrokken waren. De AP heeft UWV erop gewezen dat er voor de verwerking van het bsn voor dit doel geen wettelijke grondslag is. In overleg met de AP hanteren we inmiddels een alternatieve, minder ingrijpende werkwijze, waarbij de begeleider zijn identiteitsbewijs toont en alleen voornaam, achternaam en geboortedatum wordt geregistreerd.

Naar aanleiding van het oordeel van de AP over de verwerking van persoonsgegevens door medewerkers verzuimbeheer bij de Ziektewet‑arbodienstverlening zijn belangrijke wijzigingen in dit proces voorgesteld. De nieuwe werkwijze beoogt er niet alleen voor te zorgen dat de verwerking in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), maar ook dat het proces toekomstvast en kosteneffectief is. Zoals afgesproken met de AP, is de nieuwe werkwijze op 1 januari 2019 ingevoerd.