ICT‑prioriteit 3 – Vereenvoudiging en modernisering

Voor 2018 zijn in het UWV Informatieplan strategische doelstellingen geformuleerd. Deze zijn in dit artikel gecursiveerd.

Vereenvoudiging en modernisering hebben het afgelopen jaar meer aandacht gekregen. In 2018 hebben we ons daarbij met name gericht op ons datacenter, de portalen, het digitaal werken en de gegevenshuishouding. Ook hebben we nieuwe afspraken met onze leveranciers gemaakt. De komende jaren blijven we hierop inzetten, om ons ICT‑landschap wendbaarder te maken en de verdergaande digitalisering te ondersteunen. Het tijdig vervangen van verouderde ICT‑componenten draagt eveneens bij aan het behoud van stabiliteit en continuïteit op de langere termijn.

Datacenter

Omdat het contract met ons datacenter afliep en niet meer kon worden verlengd, verwerft en implementeert UWV datacenterdienstverlening. Om beter te kunnen moderniseren, zetten we daarbij in op snellere levertijden, flexibel op- en afschalen en cloud-/virtualisatietechnieken. Het nieuwe datacenter zal samen met de nieuwe beheerpartijen een robuust geheel gaan vormen, ondersteunende tooling helpt daarbij. De voorlopige gunning van het datacenter heeft eind 2018 plaatsgevonden.

In 2018 is ondersteunende tooling in productie genomen voor het geautomatiseerd doorvoeren van nieuwe softwareversies in ontwikkel-, test- en productieomgevingen. Hiermee kunnen we nieuwe softwareversies sneller installeren en voorkomen we storingen. Eind 2019 is dit bij meeste courante systemen mogelijk.

In 2018 is nieuwe middleware in productie genomen. Dit is een standaardproduct waarmee we koppelingen tussen systemen sneller en goedkoper kunnen realiseren. We kunnen diensten dan ook makkelijker en veilig extern aanbieden, bijvoorbeeld aan gemeenten. Hiermee verlagen we de druk op onze systemen. Begin 2019 starten we met aansluiting op dit product.

Portalen

Bij de heraanbesteding van het beheer van onze portalen hebben we ervoor gekozen om dit beheer bij 1 leverancier te plaatsen. Daarmee kunnen we de harmonisatie van de portaaltechnologie efficiënt realiseren en leggen we de basis voor een efficiëntere en toekomstbestendige e‑dienstverlening aan klanten en ketenpartners. De transitie van het beheer van onze portalen naar de nieuwe applicatieleverancier is afgerond. Alle betrokken applicaties zijn in beheer genomen bij de nieuwe leverancier. In 2019 gaan we verder met het verbeteren van de kwaliteit van de documentatie van de applicaties voor e-dienstverlening. Dit kwaliteitsniveau is medebepalend voor het niveau van onze dienstverlening.

Met de migratie van onze portalen werk.nl en uwv.nl naar 1 uniforme portaaltechnologie optimaliseren we de toekomstvastheid, wendbaarheid en beveiliging van deze portalen. De transitie van werk.nl vindt gefaseerd plaats. In 2018 is de eerste ronde van de technische implementatie succesvol afgerond. In 2019 willen we de front‑end van werk.nl hebben overgezet naar de nieuwe technologie. Het definitieve advies daarvoor van het Bureau ICT-toetsing (BIT) is in oktober 2018 door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Tweede Kamer gestuurd.

We verbeteren onze dienstverlening door op onze websites een duidelijk onderscheid aan te brengen. Alle diensten waarmee klanten kunnen voldoen aan de bij hun uitkering behorende verplichtingen, brengen we onder bij Mijn UWV op uwv.nl. De diensten rond het vinden van werk blijven op werk.nl. Het centraal onderbrengen van verplichte diensten draagt ook bij aan het vereenvoudigen van ons ICT‑landschap. Een goede afbakening van al deze diensten heeft meer tijd gevergd dan verwacht. Met dit in 2018 gestarte project gaan we verder in 2019.

Digitaal werken

Met 1 uniforme betaalomgeving voor alle uitkeringen wordt ons ICT‑landschap minder complex en kunnen we in de toekomst eenvoudiger moderniseren. In januari 2018 is met de afronding van het project 1UBO‑AW 1 betaalstraat voor de arbeidsongeschiktheidswetten gerealiseerd. In het vervolgproject 1UBO‑WW hebben we het afgelopen jaar voorbereidingen getroffen om per 2020 ook de werkloosheidswetten aan te sluiten op de uniforme betaalstraat.

Om verdere digitalisering van onze bedrijfsprocessen mogelijk te maken, hebben we een gemeenschappelijke e‑dossierfunctionaliteit ontwikkeld. We verwachten deze functionaliteit in 2019 in gebruik te nemen en daarmee de invoering te realiseren van digitaal werken bij de divisies Bezwaar en Beroep en Handhaving. Voor de ontwikkeling van een e‑dossierfunctionaliteit is tooling aanbesteed. De verwerving van de benodigde tooling voor operationele procesbesturing en casemanagement (OPB&CM) en business rules management (BRM) wordt in 2019 afgerond.

Grote infrastructurele trajecten voor modernisering zijn de uitrol van nieuwe smartphones en een nieuwe mobile device managementomgeving (MDM), desktops en laptops, werkplek 2.0, multifunctionele printers en implementatie van wifi en upgrade van het LAN. Deze trajecten zijn, met uitzondering van de uitrol van werkplek 2.0 en het restant van de MDM‑uitrol, in 2018 gerealiseerd.

Gegevens

Met het project Datafabriek vernieuwen we ons datawarehouse. Het te verwerven standaardpakket is in 2018 aanbesteed. De definitieve gunning staat gepland in 2019. In de eerste fase zorgen we voor tijdige vervanging van de technologie van het datawarehouse, omdat de huidige technologie binnenkort niet meer ondersteund wordt. We verhogen met dit traject ook de wendbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van data. De documentatie voor het BIT‑traject is opgeleverd aan het ministerie van SZW. In overleg met het BIT is geconstateerd dat de implementatie van het standaardpakket de cruciale fase van het project is. Het ministerie en UWV zijn met het BIT overeengekomen om medio 2019 de BIT‑toets uit te voeren.

Het project toekomstvast inputmanagement moet zorgen voor een beter beheer van de binnenkomende stroom gescande documenten. Dit doen we met een nieuw standaardpakket. We zijn hiermee in 2018 gestart en daarbij op technische problemen gestuit. We verwachten de implementatie medio 2019 af te ronden.

Innovatie en UWV

UWV monitort nauwlettend nieuwe digitale ontwikkelingen en innovaties in de markt. We zetten innovatie vooral in wanneer dat een bijdrage levert aan het oplossen van complexe organisatievraagstukken of aan de noodzakelijke modernisering van ons ICT‑landschap. We hebben een open oog voor nieuwe mogelijkheden en kansen voor verbetering die innovaties bieden, bijvoorbeeld om meerwaarde uit onze databronnen te halen.

We kunnen en willen niet in 1 keer oude technologie in ons landschap vervangen door nieuwe. Maar waar wijzigingen noodzakelijk zijn, zetten we op logische momenten nieuwe methoden en technieken in. Het nieuwe contract voor datacenterdienstverlening is daar een voorbeeld van. Daarmee halen we moderne dienstverlening in huis en kunnen we uiteindelijk sneller veranderingen realiseren, zoals meer inzet van cloudtechnologie.

In 2018 hebben we in samenwerking met andere overheidsorganisaties en in Manifestgroepverband enkele proofs of concept (POC’s) uitgevoerd om kennis en ervaring op te doen met de blockchaintechnologie.

Leveranciers

Doel was om in 2018 een nieuwe sourcingstrategie voor applicaties vast te stellen. Dit kost meer tijd dan verwacht. We verwachten deze doelstelling in 2019 te realiseren.