ICT‑prioriteit 2 – Wet- en regelgeving

Over de uitwerking van het regeerakkoord hebben we in 2018 intensief contact gehad met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Door met elkaar in overleg te blijven en goede afspraken te maken, willen we werken aan zowel het realiseren van de in het regeerakkoord vastgelegde ambities als aan het toekomstbestendig maken van onze dienstverlening. Door vroeg in beleidstrajecten af te stemmen over de relatie met ICT, bevorderen we dat ICT optimaal bijdraagt aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen.

Het regeerakkoord van oktober 2017 betekende dat we in 2018 veel nieuwe wet- en regelgeving moesten voorbereiden en in onze processen en dienstverlening inpassen. Vrijwel al deze trajecten leggen ook beslag op de beperkt beschikbare ICT‑verandercapaciteit van UWV. In 2018 hebben vooral de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en de implementatie van de inleenadministratie en de quotumheffing in het kader van de Quotumregeling (project IQ) veel aandacht van UWV gevraagd. Het project IQ is in 2018 door het Bureau ICT-toetsing (BIT) getoetst, het definitieve BIT‑advies hebben we ontvangen. Het kabinet heeft inmiddels besloten de quotumregeling te vereenvoudigen. UWV heeft in het kader van de Participatiewet taken aan de gemeenten overgedragen. Zij zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor onder andere het aan het werk helpen van nieuwe jonggehandicapten. In april 2018 is het meerjarige programma, waarvan de inrichting van rapportagevoorzieningen deel uitmaakt, succesvol afgerond.

UWV is verplicht om aan te sluiten op het nieuwe Europese systeem voor de elektronische uitwisseling van socialezekerheidsinformatie: EESSI. De Europese Commissie beheert dit systeem. Doel is om de papieren communicatie tussen Europese socialezekerheidsorganen te vervangen door elektronische, volledig gestandaardiseerde berichtenuitwisseling. We werken aan een goed functionerende verbinding tussen UWV en het nationaal access point in Nederland. De opgeleverde gebruikersapplicatie voor EESSI is nog niet volledig uitontwikkeld. UWV zal EESSI met de gebruikelijke behoedzaamheid implementeren.