ICT‑prioriteit 1 – Continuïteit, stabiliteit en informatiebeveiliging

Voor 2018 zijn in het UWV Informatieplan strategische doelstellingen geformuleerd. Deze zijn in onderstaande tekst gecursiveerd.

De afgelopen jaren hebben we de basis van ons ICT‑landschap op orde gebracht. Preventief onderhoud is nu structureel onderdeel van de reguliere cyclus voor groot onderhoud. Monitoring van applicaties en applicatieketens wordt geleidelijk verder ontwikkeld. De focus voor verdere verbetering komt te liggen op ontkoppeling van het applicatielandschap en de beveiliging van onze portalen. Ontkoppeling – het verkleinen van afhankelijkheden tussen systemen – leidt tot een grotere stabiliteit, continuïteit, veranderbaarheid en wendbaarheid van de UWV‑dienstverlening.

We hebben voor onze sociaal‑medische professionals een nieuwe rapportagevoorziening ontwikkeld die beter aansluit bij de hedendaagse behoeften. Dit robuust rapportagesysteem Bravo, dat in oktober 2018 in een pilot bij een aantal kantoren in gebruik is genomen, ondersteunt hun werk doelmatiger, effectiever en volgens huidige privacyrichtlijnen. De landelijke implementatie vindt in overleg met de districten in de eerste helft van 2019 plaats. Vanaf de tweede helft van 2019 voorziet Bravo in alle rapportages voor de Participatiewet en de WIA‑claimbeoordelingen.

De vernieuwde applicatie voor een robuust werkgeversportaal is grotendeels in december 2018 opgeleverd. We sluiten het werkgeversportaal in 2019 zo spoedig mogelijk aan op het gestandaardiseerde overheidsbrede inlogsysteem eHerkenning. De technische implementatie van eHerkenning is klaar. Werkgevers kunnen er al gebruik van maken met een rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer (RSIN), de opvolger van het fiscale nummer. De volledige ingebruikneming volgt in 2019. In 2019 ronden we de migratie af naar de nieuwe infrastructuur voor de koppeling van systemen bij het Werkbedrijf, waardoor het digitale berichtenverkeer van klanten wordt gescheiden van het interne digitale berichtenverkeer (Scheiding servicebus). Verdere verbetering van de ICT van onze divisie Werkbedrijf krijgt vorm in het inmiddels gestarte programma WORK it. In dat programma staan, naast functionele ontwikkeling, continuïteit van de dienstverlening en robuuste uitwisseling van gegevens en informatie centraal. De upgrade PeopleSoft voor ondersteuning van onder andere hrm en boekhouding is uitgevoerd. Daarnaast zijn in 2018 het elektronisch archief en het portaal Mijn UWV robuuster gemaakt.

Groot onderhoud

In het kader van groot onderhoud wordt ieder jaar ongeveer een derde deel van het applicatielandschap voorzien van geactualiseerde softwareversies. Elke applicatie wordt dus ten minste eenmaal per 3 jaar gemoderniseerd. Hiermee voorkomen we het gebruik van niet meer door leveranciers ondersteunde softwarepakketten. In 2018 zijn veel moderniseringen in het polisdomein uitgevoerd.