Poortwachtersrol

In 2018 handelden we 405.000 WW-aanvragen af, 14% minder dan in 2017. Daarvan wezen we er 69.500 af, bijvoorbeeld omdat de aanvrager te weinig weken in loondienst had gewerkt, niet direct beschikbaar was voor werk of door eigen schuld werkloos was geworden.

We handelden 59.400 WIA-aanvragen af, waarvan we er 19.300 hebben afgewezen. Meestal ging het om mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt werden bevonden of geschikt bleken voor het eigen werk.

Daarnaast handelden we 8.500 aanvragen af voor een Wajong 2015-uitkering. Hiervan hebben wij er 5.400 afgewezen omdat de aanvrager niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt werd bevonden.

Aan het werk

In 2018 beëindigden we de WW-uitkering van 184.100 WW’ers omdat ze weer werk vonden. 72.800 mensen waren eind 2018 aan het werk met een aanvulling vanuit de WW. Twee derde van de WW’ers is binnen 1 jaar weer aan het werk. Positief is dat in 2018 meer 50-plussers een baan vonden dan in 2017 (43% tegenover 39%).

Persoonlijke dienstverlening

We willen alle mensen die de WIA/WGA instromen met arbeidsmogelijkheden gedurende 5 jaar activeren om hun mogelijkheden maximaal te benutten. We maken gebruik van ingekochte re-integratietrajecten en -diensten, en matchen de klanten met beschikbare vacatures.

We monitoren gedurende die 5 jaar de voortgang die de klant boekt met zijn re-integratieactiviteiten, en ook of veranderingen in zijn of haar gezondheidssituatie gevolgen hebben voor zijn uitkering.

In 2018 gingen 13.300 mensen met een arbeidsbeperking aan de slag, waaronder 9.000 Wajongers. Dat is een mooi resultaat, want Wajongers die nog geen werk hebben behoren steeds vaker tot de groep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt.

Verzekeringsartsen

In 2018 zijn we erin geslaagd om extra artsen te werven, waardoor we eind 2018 konden beschikken over ruim 900 verzekeringsartsen, 65 meer dan een jaar geleden. Een deel van de capaciteit is echter nodig om de vele nieuwe artsen gedurende 4 jaar op te leiden en te begeleiden.

Prioriteit

De wachttijden voor de beoordelingen moeten korter worden. Met de minister van SZW hebben we afgesproken dat vóór medio 2019 een trendbreuk zichtbaar moet zijn. We hebben een plan van aanpak opgesteld met diverse maatregelen om gerichter te sturen en efficiënter en innovatiever te gaan werken, bijvoorbeeld met taakdelegatie. In de laatste maanden van 2018 is een positieve ontwikkeling zichtbaar.

Gegevens hergebruiken

We gebruiken de gegevens waarover we beschikken bijvoorbeeld om de hoogte van uitkeringen te berekenen en om formulieren vooraf mee in te vullen. De inkomsten die WW’ers opgeven, vergelijken we altijd met de gegevens in de polisadministratie.

De gegevens uit de polisadministratie en onze andere systemen verstrekken we ook, binnen de grenzen van de wet, aan andere partijen. Zo bevorderen we het administratief gemak van burgers en verlagen we de administratieve lasten voor werkgevers en voor de partijen die onze gegevens afnemen en hergebruiken.

Misbruik

We voeren regelmatig analyses uit op de polisadministratie. Met risicoprofielen kunnen we (mogelijke) fraude vaststellen en gerichte handhavingsactiviteiten inzetten. Ook doen we naar aanleiding van externe meldingen thematisch onderzoek naar georganiseerde fraude. We vorderden daarbij in 2018 € 7,9 miljoen terug en legden € 0,9 miljoen aan boetes op.

Digitaal

Voor relatief eenvoudige taken en vragen bieden we selfservice via het digitale kanaal. Die is ook geschikt voor gebruik op mobiele apparaten. Voor complexere taken en vragen bieden we ondersteunende diensten via Mijn Berichten op Mijn UWV en in de Werkmap, chat, de telefoon of persoonlijk op een van onze vestigingen. Mensen die minder goed uit de voeten kunnen met het digitale kanaal kunnen bellen of langskomen. Bij telefonisch verkeer is de nadruk steeds meer komen te liggen op persoonlijke, servicegerichte dienstverlening.

Kwaliteit

Het aantal klachten over uitkeringsbeslissingen, afgezet tegen het aantal uitkeringsbeslissingen geeft de klachtintensiteit weer. In 2018 was de klachtintensiteit 0,3%. De met het ministerie van SZW afgesproken norm is 0,4%. Ook de bezwaarintensiteit bleef met 2,4% onder de met het ministerie afgesproken norm van 3,0%.

Afname

We willen boventalligheid zo veel mogelijk voorkomen. We stimuleren groepen medewerkers voor wie op termijn boventalligheid dreigt, in beweging te komen. In 2018 vonden 402 van de medewerkers die de status ‘premobiliteit’ hebben gekregen een nieuwe plek binnen of buiten UWV. Daarnaast zijn er 113 individuele regelingen getroffen.

Vakmanschap

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers hun vakmanschap verder ontwikkelen. Daarom leggen we de nadruk op leren en ontwikkelen, resultaatgerichtheid, samenwerken en werken op basis van bewezen succesvolle methoden en technieken.

Misbruik

UWV is naast dienstverlener ook poortwachter van de sociale zekerheid. Dat vraagt van ons dat we keuzes maken in de balans tussen dienstverlening, controle, handhaving en geld, en in de prioriteiten die we daarbij aanbrengen. Dat doen we naar eer en geweten, maar soms blijken gemaakte keuzes na een aantal jaren minder gelukkig. Dat werd in het najaar van 2018 duidelijk door de fraude met WW-uitkeringen door een groep arbeidsmigranten waarvoor veel aandacht was.

Plichten

UWV controleert door bijvoorbeeld bestandsvergelijkingen, telefonische controles en huisbezoeken of uitkeringsgerechtigden zich aan de regels houden. Zo niet, dan moeten ze het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Daarbovenop kan een boete of waarschuwing worden opgelegd. Ook kunnen we aangifte doen bij het Openbaar Ministerie voor een strafrechtelijke afdoening. In 2018 constateerden we 13.100 overtredingen van de inlichtingenplicht. Daarvoor gaven we 5.700 waarschuwingen af en legden we 4.900 boetes op (€ 4,4 miljoen). We constateerden ook 118.900 overtredingen van de inspanningsplicht, waarvoor we 69.200 waarschuwingen afgaven en 47.200 maatregelen (tijdelijk minder of geen uitkering) oplegden.

Persoonlijke ondersteuning

Bij de start van de WW vragen we de klant de Werkverkenner in te vullen. Met deze online vragenlijst bepalen we diens positie op de arbeidsmarkt. We voerden hierna met 107.800 WW’ers een werkoriëntatiegesprek. Vooral met WW’ers die maximaal 50% kans hebben om binnen 1 jaar op eigen kracht een baan te vinden, maar ook met mensen die theoretisch meer kans hebben, maar toch gebaat zijn bij extra ondersteuning. Niet-digivaardige klanten nodigen we standaard uit voor een gesprek. We houden de voortgang in de gaten en kijken regelmatig of het nodig is onze dienstverlening aan te passen.

Welkom

op de verantwoordingssite van UWV

Bekijk onze highlights uit 2018

1,2 miljoen

mensen van een uitkering voorzien

Circa 1,2 miljoen mensen ontvingen in 2018 een uitkering van UWV, in totaal hebben wij € 19,9 miljard uitgekeerd. UWV vervult een poortwachtersrol: alleen mensen die aan de voorwaarden voldoen krijgen een uitkering.

Veel mensen profiteren van de gunstige economische ontwikkelingen, maar niet iedereen. Vooral voor 50-plussers en mensen met een arbeidsbeperking blijft het moeilijk om werk te vinden. Tegelijkertijd hebben werkgevers steeds meer moeite om personeel te vinden – niet alle werkzoekenden passen precies bij een vacature. UWV wil daarom een brug slaan op de arbeidsmarkt. We ondersteunen werkzoekenden op hun weg naar een nieuwe baan en stimuleren hen om ook naar werk te zoeken in andere sectoren en beroepen dan ze gewend zijn. Daarnaast brengen we hen actief onder de aandacht van werkgevers, waarbij we wijzen op de mogelijkheden van om- en bijscholing.

184.100

WW’ers vonden werk

We vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk WW’ers weer aan het werk gaan. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. Met het extra geld van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kunnen we WW’ers die dat nodig hebben meer persoonlijke ondersteuning bieden. De eerste stap is steeds dat we de positie van de klant op de arbeidsmarkt bepalen met behulp van de Werkverkenner.

Met 92% van de mensen die sinds 2017 de WGA zijn ingestroomd is minimaal 1 gesprek gevoerd, gemiddeld 1,9 gesprek per persoon

UWV ondersteunt mensen met een WIA/WGA-uitkering om stappen te zetten op weg naar werk. We bieden hun, waar nodig en mogelijk, persoonlijke dienstverlening.

Wanneer iemand door ziekte en of een beperking niet kan werken, krijgt hij een sociaal-medische beoordeling. Daarbij stelt een verzekeringsarts de belastbaarheid vast. Vervolgens stelt een arbeidsdeskundige vast wat iemand nog kan verdienen.

156.600

sociaal-medische beoordelingen
uitgevoerd

Voor de sociaal-medische beoordelingen heeft UWV voldoende verzekeringsartsen met de vereiste kennis en vaardigheden nodig. Omdat we daarover in 2018 niet beschikten, hebben we met het ministerie van SZW afgesproken om voorrang te geven aan claimbeoordelingen en eerstejaars Ziektewet-beoordelingen. De herbeoordelingen hadden lagere prioriteit.

€ 25,8 miljoen

aan fraude geconstateerd wegens overtreding van de inlichtingenplicht

Opzettelijk misbruik willen we voorkomen en beperken. Wie een uitkering ontvangt, heeft ook plichten. Bijvoorbeeld de inspanningsplicht om actief te zoeken naar werk, en de inlichtingenplicht om relevante wijzigingen aan ons door te geven. Gelukkig zijn verreweg de meeste uitkeringsgerechtigden te goeder trouw.

Inkomensgegevens van 13,3 miljoen

mensen verwerkt

We zorgen ervoor dat burgers en werkgevers hun gegevens maar 1 keer hoeven aan te leveren en dat deze kunnen worden hergebruikt. UWV gebruikt deze gegevens ook om misbruik van publieke middelen te voorkomen en te bestrijden.

75,1 miljoen

bezoeken aan uwv.nl en werk.nl

In onze dienstverlening vormen persoonlijke gesprekken een belangrijke component. Verreweg de meeste contactmomenten met werkzoekenden, uitkeringsgerechtigden, werkgevers en zakelijke relaties vinden echter digitaal plaats.

7,1

klanttevredenheid uitkeringsgerechtigden

Als het gaat over de kwaliteit van onze dienstverlening hebben we vrijwel alle prestaties behaald die we met het ministerie van SZW hebben afgesproken. Uitkeringsgerechtigden gaven onze dienstverlening gemiddeld een 7,1 en werkgevers een 6,6.

Dit alles is mogelijk dankzij de bevlogen inzet van onze medewerkers, die er alles aan doen om onze klanten optimaal te helpen en telkens weer bijzondere prestaties leveren.

17.553

medewerkers

Door de daling van het aantal WW-uitkeringen en de verdergaande digitalisering bij diverse bedrijfsonderdelen is in 2018 het aantal medewerkers met 3,4% gedaald. Deze afname gaat ook in 2019 door. We investeren in het vakmanschap van onze medewerkers en in duurzame loopbaanperspectieven.